Projekt Dvojezično najstništvo

Projekt, financiran iz javnega razpisa za (so)financiranje projektov, namenjenih predstavljanju, uveljavljanju in razvoju slovenskega jezika ter njegovi promociji v letu 2022 (Ministrstvo za kulturo RS)

Nosilec projekta: SLORI
Odgovorni: dr. Matejka Grgič in dr. Susanna Pertot
Obdobje izvajanja projekta: 2022

Ciljne skupine, ki jih je naslavljal projekt, so najstniki in najstnice, ki živijo na območju naselitve slovenske manjšine v Italiji, njihovi starši in strokovno osebje, predvsem pedagoški kader. Namen projekta je bila promocija rabe slovenskega jezika, spodbujanje bralne pismenosti in uporabe jezikovnih tehnologij, razvijanje drugih jezikovnih spretnosti ter nadgradnja jezikovnih portalov.

Raziskave so namreč pokazale, da sporazumevalna zmožnost med govorci in govorkami slovenskega jezika v Italiji upada, do največjega preloma pa prihaja prav ob prehodu med t. i. prvo- in drugostopenjsko srednjo šolo (ISCED 2 -> ISCED 3). Najstniki in najstnice predstavljajo torej populacijo, ki je z vidika rabe manjšinskega jezika posebej ranljiva. Za zagotavljanje nadaljnje rabe slovenskega jezika je ključno, da govorci in govorke dosežejo visoko sporazumevalno zmožnost, ta pa danes vključuje v večji meri tudi besedilne spretnosti in bralno pismenost v spletnem, virtualnem in digitalnem okolju. Zato je treba pri tej starostni skupini spodbujati uporabo jezikovnih in drugih spletnih portalov, ki omogočajo izpostavljenost avtentični rabi slovenskega jezika v vseh sporazumevalnih okoliščinah.

Predstavljeni projekt je inovativen, saj predstavlja eno redkih orodij, namenjenih spodbujanju rabe jezika med najstniki in najstnicami (drugi podobni projekti naslavljajo predvsem otroke ter njihove starše, vzgojitelje in učitelje). Poleg tega posveča projekt več pozornosti digitalnim in virtualnim okoljem, ki doslej niso bila v ospredju pri razvijanju sporazumevalne zmožnosti med ciljno skupino, in pojmom, kot so izpostavljenost, translanguaging (čezjezikovanje), opolnomočenje itd.

Glavno aktivnost projekta predstavlja nova spletna podstran na obstoječem in že popularnem portalu Smejse – Slovenščina kot manjšinski jezik (www.smejse.it/najstniki), na kateri je zbrano gradivo, ki je nastalo v sklopu projekta:

  • PDF dvojezičnega priročnika, namenjenega staršem in pedagoškemu kadru;
  • PDF informativnega letaka, namenjenega najstnikom in najstnicam;
  • posnetki nekaterih srečanj in delavnic s ciljnimi skupinami;
  • drugo gradivo (npr. sporočila za medije);
  • uporabne hiperpovezave na druge vsebine, objavljene na istem portalu (npr. hiperpovezava do projekta Rastoča slovenščina, ki ga je financiralo MK RS) ali na drugih platformah.

V prvi fazi projekta Dvojezično najstništvo je najprej potekalo obsežno raziskovalno delo, ki je bilo namenjeno zbiranju podatkov o spletnih virih, orodjih in drugih vsebinah ter preučevanju obstoječe znanstvene literature o usvajanju jezika v najstniški dobi.
V drugi fazi je bilo pripravljeno besedilo obsežnega dvojezičnega priročnika, namenjenega staršem, učiteljem, vzgojiteljem, kulturnim animatorjem, trenerjem in drugim strokovnim delavcem in delavkam. Dvojezična brošura je bila dvakrat slepo recenzirana (dr. Martina Ozbič in red. prof. Fabiana Fusco) in se zato uvršča med strokovne publikacije. Delo v PDF-formatu je objavljeno na spletni strani www.smejse.it/najstniki, 5000 tiskanih izvodov pa so brezplačno prejele šole s slovenskim učnim jezikom in dvojezičnim slovensko-italijanskim poukom v Italiji ter druge slovenske organizacije, ki delujejo na območju naselitve slovenske manjšine v Italiji (dijaški domovi, kulturna in športne društva, knjižnice …).
Prav tako je v drugi fazi nastal tudi letak, namenjen najstnikom in najstnicam. Tudi ta je na razpolago na spletni strani www.smejse.it/najstniki.
Vsa besedila, nastala v sklopu projekta, so bila lektorirana, nekatera (npr. brošura) pa tudi v celoti prevedena v italijanščino.
V tretji fazi je potekala predstavitev projekta in njegovih rezultatov. Da bi dosegli čim širšo potencialno skupino uporabnikov in uporabnic, smo se odločili za kombinacijo predstavitev v živo in na daljavo, srečanje v živo pa smo priredili v Gorici, na lokaciji, ki je dostopna tako z Videmskega kot s Tržaškega.

Takoj ob izidu brošure in letaka smo pripravili predstavitev za medije: tiskovno sporočilo in krajšo novinarsko konferenco (7. 11. 22, ob 17.30, na daljavo).
V ponedeljek, 7. 11. 22, je potekala tudi izobraževalna delavnica, namenjena učiteljem, vzgojiteljem v dijaških domovih, animatorjem, trenerjem in drugemu osebju, ki je v stiku z najstniki in najstnicami. Delavnica za pedagoški kader je potekala na daljavo, na spletni platformi Zoom.
V torek, 8. 11. 22, smo izvedli prvo srečanje za starše (v slovenščini, na daljavo na platformi Zoom), v četrtek, 10. 11. 22, pa drugo srečanje (v italijanščini, v živo, v Dijaškem domu v Gorici).
Posnetka srečanj na daljavo sta objavljena na spletni strani www.smejse.it/najstniki in s tem na voljo tudi drugim potencialnim uporabnikom in uporabnicam po koncu projekta.

Povežite se z nami

Bodite vedno v stiku z nami - naročite se na e-novice Slovenskega raziskovalnega inštituta.

vpiši se