Raziskovanje

Raziskovalna dejavnost inštituta zajema temeljne in aplikativne raziskave s področja družbenih in humanističnih ved. Raziskovalni projekti temeljijo na proučevanju teoretičnih in empiričnih spoznanj, povezanih s slovenskim narodnim vprašanjem, z oblikami sožitja v večetničnih in večjezikovnih družbah ter z razvojnimi procesi v obmejnih območjih.

Glavne SLORI-jeve raziskovalne teme so: položaj in perspektive slovenske narodne skupnosti v Italiji na temeljnih ravneh njene družbene pojavnosti (družbeno-politična organiziranost, pravna zaščita in njeno uresničevanje, šolstvo in izobraževanje, znanje in raba slovenskega jezika, narodnostna pripadnost, demografsko gibanje, stanje in perspektive gospodarstva, kulturna in športna dejavnost, socialna in mladinska problematika idr.); medetnični odnosi s posebnim poudarkom na slovensko-italijanskem kulturnem in jezikovnem stikanju; izzivi čezmejnega sodelovanja in uresničevanje načela skupnega slovenskega kulturnega prostora.

Z rezultati raziskovalnega dela inštitut sproti seznanja domačo in širšo mednarodno strokovno javnost. S svojimi sodelavci pripravlja in promovira lastne publikacije in druga gradiva ter širi spoznanja raziskovalnega dela v specializiranih revijah, na znanstvenih konferencah in drugih strokovnih dogodkih. Tako lahko najdemo rezultate raziskovalnega dela v družboslovni, politološki, etnološki, pedagoški, jezikoslovni, literarni, zgodovinski ter drugi periodiki, ki izhaja v Italiji, v Sloveniji in v mednarodnem znanstvenem okolju. Da bi raziskovalna spoznanja čim bolj približal družbenim akterjem slovenske narodne skupnosti, jih inštitut pogosto objavlja tudi v domačem dnevnem in revialnem tisku.

Prispevek inštituta k družbenemu razvoju temelji na dialogu z nosilci družbeno-političnega življenja, kar med drugim potrjuje tudi njegova vztrajna skrb za prirejanje znanstvenih, strokovnih in promocijskih dogodkov. Namen teh prireditev je spodbujati intelektualno razpravo o aktualnih temah, še posebej tistih, ki so povezane s položajem in perspektivami slovenske narodne skupnosti v okviru dinamičnega spreminjanja geopolitičnih in družbenokulturnih procesov na stičišču slovenskega in italijanskega prostora.

Povežite se z nami

Bodite vedno v stiku z nami - naročite se na e-novice Slovenskega raziskovalnega inštituta.

vpiši se