Portal SM(e)Jse – Slovenščina kot manjšinski jezik

Projekt v sodelovanju

Nosilca projekta: SLORI v sodelovanju z Dijaškim domom S. Kosovela
Odgovorna za SLORI: dr. Maja Melinc Mlekuž
Sodelujeta: dr. Matejka Grgič, Dafne Marko
Obdobje trajanja projekta: od leta 2017 dalje

Spletni portal SM(e)Jse – SLOVENŠČINA KOT MANJŠINSKI JEZIK

… je zbirališče novih in že obstoječih orodij, gradiv in informacij za razvoj jezikovnih veščin in spretnosti v slovenskem jeziku.

Namen portala je spodbujati izpostavljenost različnim rabam živega slovenskega jezika (narečnim, knjižnim, splošnim pogovornim, žargonskim, slengovskim …) na območju italijansko-slovenskega jezikovnega stikanja, predvsem v Italiji.

Cilji, ki jih želimo doseči, so:

visoka sporazumevalna zmožnost v slovenskem jeziku in uravnotežena dvojezičnost; to lahko dosežemo z dodatnim razvojem jezikovnih veščin, ki bi nam govorcem slovenščine kot manjšinskega jezika omogočale učinkovito, uspešno in suvereno rabo slovenskega jezika v vseh sporazumevalnih okoliščinah, tudi v tistih, kjer sicer najpogosteje uporabljamo italijanščino ali mešanico slovenščine in italijanščine;

nadaljnja raba lokalnih različic (narečij, pogovornih jezikov …) znotraj slovenskega jezikovnega kontinuuma na območju in v okolju, kjer je taka raba sprejemljiva in dobrodošla, hkrati pa razvijanje tudi drugih praks, ki so splošno razširjene v slovenskem jezikovnem prostoru in se pri nas težje uveljavljajo zaradi specifičnega statusa slovenščine kot manjšinskega jezika: od »uradnega« knjižnega jezika do bolj »neformalnih« oblik splošnega pogovornega jezika, slenga in žargona;

dolgoročno ohranjanje aktivne rabe slovenščine na območju naselitve avtohtone slovenske narodnostne manjšine v Furlaniji – Julijski krajini.

Portal je namenjen različnim ciljnim skupinam in ponuja raznolike vsebine.

V letu 2020 je bil pripravljen nov razdelek na spletni strani SMeJse z naslovom Pouk na daljavo – koronačas, kjer je na enem mestu zbrano obstoječe gradivo, ki ga lahko učitelji in profesorji nekoliko priredijo in uporabijo pri pouku. V razdelku so objavljene:

  • učne enote in druga didaktična gradiva, namenjena razvijanju jezikovnih veščin in sporazumevalnih zmožnosti različnih ciljnih skupin – od predšolskih otrok, učencev, dijakov, študentov do strokovne javnosti;
  • hiperpovezave do obstoječih virov, spletnih strani, orodij, učnih gradiv in drugih vsebin, ki jih ustvarjajo različne strokovne, znanstvene in izobraževalne institucije;
  • napovedi, obvestila in novice o dogodkih, dejavnostih in projektih, ki so posebej zanimivi za razvoj jezikovnih veščin v slovenščini v različnih sporazumevalnih okoliščinah;
  • hiperpovezave do knjig, člankov in drugih gradiv, namenjenih strokovni javnosti;
  • krajši poljudnostrokovni članki v obliki blogov, in sicer s področja italijansko-slovenskega jezikovnega stikanja, didaktike manjšinskih jezikov, jezikovnega načrtovanja, rabe jezika in razvijanja jezikovnih veščin.

V letih 2020 in 2021 je predvidena temeljita nadgradnja in aktualizacija portala, ki ju bodo omogočila sredstva Ministrstva za kulturo Republike Slovenije.

Povežite se z nami

Bodite vedno v stiku z nami - naročite se na e-novice Slovenskega raziskovalnega inštituta.

vpiši se