Razpis za Mlade raziskovalce Univerze na Primorskem

V okviru razpisa za Mlade raziskovalce Univerze na Primorskem, ki ga financira Agencija za raziskovalne dejavnosti Republike Slovenije, vabi področni mentor, prof. dr. Milan Bufon, vse zainteresirane kandidatke/kandidate, da svoje vloge posredujejo tajništvu Znanstveno raziskovalnega središča Koper (kontaktna oseba: gospa Patricia Kompara, tel. 05 6637700) na naslov Garibaldijeva 1, 6000 Koper (Slovenija), po možnosti do 15. junija 2009, najkasneje pa do 20. julija 2009. Izbor kandidatk/kandidatov bo mentor opravil v mesecu avgustu, ko so predvideni razgovori z najbolje uvrščenimi kandidatkami/kandidati.

Razpisano mesto mlade raziskovalke/mladega raziskovalca pri prof. dr. Milanu Bufonu za leto 2009 zadeva področje geografije manjšin in obmejnosti. Od kandidatke/kandidata se bo zahtevalo, da bo poglobila/poglobil vprašanja družbenega in prostorskega razvoja izbranih območij družbenega in prostorskega stika v Evropi, proučevala/proučeval procese družbene in prostorske konvergence in divergence, konflikta in koeksistence v teh območjih in znala/znal prispevati k oblikovanju sodobnih evropskih razvojnih politik v pogojih »združenosti v različnosti«. Mesto MR je namenjeno vsem univerzitetno diplomiranim študentkam/študentom iz področja humanistike in družboslovja, ki imajo ustrezno predznanje politične geografije, ki so sposobni interdisciplinarnega in komparativnega analitično-sintetičnega raziskovalnega pristopa, ki imajo ustrezno jezikovno znanje in komunikacijsko sposobnost za delo v mednarodnem znanstveno-raziskovalnem okolju ter imajo ambicijo, da na tem področju pod mentorjevim raziskovalnim in študijskim vodstvom razvijejo svojo podiplomsko študijsko in raziskovalno kariero.

Kandidatke/kandidati naj svoje vloge oddajo na zgoraj navedeni naslov v zaprti kuverti, na kateri naj bo na hrbtni strani napisano »Razpis za MR 2009 – Mentor: prof. dr. Milan Bufon«. Obvezne sestavine vloge so naslednje:
– kratka biografija kandidatke/kandidata z opisom dosedanje opravljene študijske poti, morebitnih zaključenih jezikovnih in drugih strokovnih tečajev, naslovom kandidatke/kandidata ter navedbo naslova elektronske pošte;
– potrdila o zaključenem dodiplomskem študiju in drugih zaključenih tečajih, uradni seznam opravljenih izpitov in pridobljenih ocen;
– pisni elaborat v obsegu okrog desetih strani, v katerem naj kandidatka/kandidat v prvem delu dokaže, da ustrezno obvladuje strokovne osnove za področje, za katerega je razpisano mesto mlade raziskovalke/mladega raziskovalca, vključno s poznavanjem temeljnih del mentorja in drugih raziskovalcev »kontaktnih prostorov«, v drugem delu pa naj nakaže v glavnih obrisih možen program svojega raziskovalnega dela na tem področju in oriše vsebinske in metodološke pristope, ki bi bili potrebni za doseganje zastavljenih raziskovalnih ciljev.

Zaželjeno je, da kandidatka/kandidat k svoji vlogi priloži še kopijo svojega diplomskega dela.

Povežite se z nami

Bodite vedno v stiku z nami - naročite se na e-novice Slovenskega raziskovalnega inštituta.

vpiši se