Vizitka

SLORI je slovenska ustanova v Italiji, ki se od leta 1974 profesionalno ukvarja z raziskovanjem.

Namen inštituta je, da proučuje in spremlja stanja ter spremembe na področju etničnih vprašanj oziroma vseh družbenih in razvojnih vprašanj, ki zadevajo slovensko narodno skupnost v Italiji in njene družbeno-zgodovinske, pravne in etnično-jezikovne značilnosti, kakor tudi vse družbene odnose, ki izhajajo iz umeščenosti te skupnosti v italijanski, čezmejni in širši evropski prostor.

Pri svojem raziskovalnem pristopu se inštitut poslužuje teoretskih in metodoloških instrumentov, ki jih nudijo družbene in humanistične vede. Na tak način prispeva k poglabljanju temeljnih vedenj o obravnavanih problemih, razvija pa tudi aplikativna znanja za nudenje ustreznih rešitev.

Temeljne naloge in dejavnosti inštituta so:

a) razvijati in izvajati raziskovalne naloge, tako samostojno kot v sodelovanju z drugimi znanstveno-raziskovalnimi institucijami oziroma po naročilu javnih uprav in drugih naročnikov;

b) pripravljati in promovirati lastne publikacije in druga gradiva ter širiti spoznanja raziskovalnega dela v specializiranih revijah, na znanstvenih konferencah in drugih strokovnih dogodkih v domačem in mednarodnem okolju;

c) organizirati seminarje, znanstvene konference in strokovne posvete v zvezi z vprašanji, ki zadevajo Slovence v Italiji, oziroma z vprašanji družbene integracije nasploh;

d) zbirati in hraniti bibliografsko, dokumentacijsko in raziskovalno gradivo ter ga nuditi svojim članom, zainteresiranim institucijam in raziskovalcem;

e) povezovati in usmerjati intelektualni potencial Slovencev v Italiji ter skrbeti za uresničevanje načela skupnega slovenskega znanstvenega prostora;

f) seznanjati zlasti šolsko in študentsko populacijo ter učni kader in druge ciljne skupine z zgodovinskim razvojem in sodobnim položajem slovenske narodne skupnosti v Italiji prek predavanj, izobraževanj in informativnih delavnic;

g) razvijati izobraževalne, promocijske, storitvene in druge  dejavnosti za utrjevanje položaja in širjenje rabe slovenskega jezika v Italiji;

h) sodelovati in sklepati sporazume z univerzami in znanstveno-raziskovalnimi institucijami, ki delujejo na sorodnih področjih oziroma, ter z drugimi institucijami javnega in zasebnega prava pri izvajanju svojega raziskovalnega in razvojnega dela;

i) razpisovati štipendije in nagrade za raziskave, univerzitetne dodiplomske ali podiplomske študije ter promovirati in razvijati različne študijske in raziskovalne priložnosti, predvsem za mlade pripadnike slovenske narodne skupnosti v Italiji.

Povežite se z nami

Bodite vedno v stiku z nami - naročite se na e-novice Slovenskega raziskovalnega inštituta.

vpiši se