Razpis za dodelitev pogodb o sodelovanju učiteljem (m/ž), ki bodo zadolženi za pripravo pisnih nalog za preverjanje znanja slovenskega jezika (J1) INVALSI

Razpis za dodelitev pogodb o sodelovanju učiteljem/profesorjem (m/ž), ki bodo zadolženi za pripravo pisnih nalog za preverjanje znanja slovenskega jezika (J1) v okviru Nacionalnega sistema preverjanja kakovosti šol prvega in drugega izobraževalnega obdobja ter pred državnimi izpiti ob koncu prvega in drugega izobraževalnega obdobja v šolah s slovenskim učnim jezikom na območju Trsta in Gorice ter v dvojezični šoli v Špetru v šolskem letu 2019/2020

Državni zavod za vrednotenje vzgojno-izobraževalnega sistema (INVALSI), Deželni šolski urad Furlanije – Julijske krajine in Slovenski raziskovalni inštitut (SLORI) so dne 7. 6. 2018 podpisali konvencijo o pripravi državnih preizkusov znanja v slovenskem jeziku za vse stopnje šolanja; te preizkuse znanja predvideva veljavna zakonodaja za leta 2018, 2019 in 2020; konvencija vzpostavlja tesno sodelovanje med vsemi tremi pogodbenicami, predvsem zaradi potrebe zavoda INVALSI, da se ob dogovoru z Deželnim šolskim uradom poslužuje strokovnega svetovanja zunanjega izvajalca; zunanji izvajalec SLORI ima v nacionalnem okviru poseben status glavne ustanove na področju znanstvenih raziskav v okviru slovenske jezikovne manjšine, ki mu ga priznava deželni zakon št. 26/2007.

Zaradi potrebe, ki izhaja iz 4. člena omenjene konvencije, da se sklenejo pogodbe o sodelovanju s petimi usposobljenimi in izkušenimi učitelji/profesorji, ki jim bo poverjena priprava preizkusov znanja slovenskega jezika (J1) v okviru Nacionalnega sistema preverjanja kakovosti šol prvega in drugega izobraževalnega obdobja v šolskem letu 2019/2020.

Slovenski raziskovalni inštitut (SLORI)

OBJAVLJA

razpisni postopek za dodelitev petih (5) pogodb o sodelovanju učiteljem/profesorjem (m/ž), ki imajo ustrezno izobrazbo in izkušnje na področju poučevanja slovenskega jezika v šolah s slovenskim učnim jezikom v Italiji; zadolženi bodo za pripravo pisnih nalog za preverjanje znanja slovenskega jezika (J1) v okviru Nacionalnega sistema preverjanja kakovosti šol prvega in drugega izobraževalnega obdobja ob koncu prvega in drugega izobraževalnega obdobja ter pred državnimi izpiti v šolah s slovenskim učnim jezikom na območju Trsta in Gorice ter v dvojezični šoli v Špetru v šolskem letu 2019/2020.

Pogodbe o sodelovanju obsegajo te dejavnosti:

 • analiza referenčnih pisnih preizkusov za italijanski jezik;
 • izbira izhodiščnih besedil;
 • sodelovanje pri zasnovi metodološko-didaktičnega okvira, vključno z merili in metodami ocenjevanja pisnih izdelkov ter z njimi povezanimi točkovniki;
 • priprava pisnih preizkusov na podlagi izhodiščnih besedil in metodološko-didaktičnih navodil;
 • sodelovanje skupine sestavljalcev/sestavljalk pri pripravi, pregledu in medsebojnem testiranju oz. reševanju testnih nalog.

Izbirni postopek predvideva natančneje dodelitev:

 • ene (1) pogodbe o sodelovanju za izvedbo pisnega preizkusa znanja slovenskega jezika v 2. razredu osnovne šole − priprava enega (1) pisnega preizkusa;
 • ene (1) pogodbe o sodelovanju za izvedbo pisnega preizkusa znanja slovenskega jezika v 5. razredu osnovne šole − priprava enega (1) pisnega preizkusa;
 • ene (1) pogodbe o sodelovanju za izvedbo pisnih preizkusov znanja slovenskega jezika v 3. razredu prvostopenjske oz. nižje srednje šole − priprava dveh (2) pisnih preizkusov;
 • ene (1) pogodbe o sodelovanju za izvedbo pisnih preizkusov znanja slovenskega jezika v 2. razredu drugostopenjske oz. višje srednje šole − priprava dveh (2) pisnih preizkusov;
 • ene (1) pogodbe o sodelovanju za izvedbo pisnih preizkusov znanja slovenskega jezika v 5. razredu drugostopenjske oz. višje srednje šole − priprava dveh (2) pisnih preizkusov.

Za vsako raven vrednotenja bo oblikovana ena (1) delovna skupina, ki jo bodo sestavljali vsaj štirje (4) strokovnjaki: zgoraj omenjeni sodelavec, koordinator (stroka: jezikoslovje, slovanski jeziki ali sorodno področje), strokovni delavec Deželnega šolskega urada FJK in vsaj en strokovnjak s področja poučevanja ter ocenjevanja jezikovnega znanja in kompetenc.

Posamezni sodelavci bodo zagotovili:

 • redne stike (po telefonu, elektronski pošti in/ali preko drugih oblik komuniciranja na daljavo) z drugimi člani delovne skupine;
 • svojo prisotnost, razen v primeru višje sile, na vsaj treh (3) sestankih delovne skupine.

Posamezni sodelavci bodo morali obenem zagotoviti oddajo strokovno pripravljenih pisnih preizkusov znanja v rokih, ki jih bo določil SLORI.

Pogoji:

Obvezni pogoji za sodelovanje v izbirnem postopku (sicer bo kandidat izločen iz postopka) so:

 • odlično znanje slovenskega jezika (raven J1);
 • dokazane izkušnje na področju poučevanja slovenskega jezika v šolah s slovenskim učnim jezikom v Italiji ali v dvojezični šoli v Špetru;
 • dobro znanje italijanskega jezika;
 • za pogodbe o sodelovanju pri preizkusu znanja v osnovni šoli: matura drugostopenjske srednje šole (nekdanje učiteljišče; štiriletni izobraževalni program);
 • za pogodbe o sodelovanju pri preizkusu znanja v prvo- in drugostopenjskih srednjih šolah: univerzitetna diploma prve stopnje s strokovnih področij, ki se zahtevajo za poučevanje slovenskega jezika v šolah s slovenskim učnim jezikom v Italiji in v dvojezični šoli v Špetru.

Prednostno se bodo obravnavali:

 • za pogodbe o sodelovanju pri preizkusu znanja v osnovni šoli: kandidati z univerzitetno diplomo prve in/ali druge stopnje na strokovnih področjih, ki se zahtevajo za poučevanje slovenskega jezika v šolah s slovenskim učnim jezikom v Italiji in v dvojezični šoli v Špetru;
 • za pogodbe o sodelovanju pri preizkusu znanja v srednji šoli: kandidati z univerzitetno diplomo druge stopnje na strokovnih področjih, ki se zahtevajo za poučevanje slovenskega jezika v šolah s slovenskim učnim jezikom v Italiji in v dvojezični šoli v Špetru.

Dodatni pogoji, ki se bodo upoštevali pri izbiri sodelavcev:

 • znanstveni magisterij in/ali doktorat znanosti;
 • strokovni nazivi, ki potrjujejo specializacijo na področju didaktike in pedagogike;
 • sodelovanje z zavodom INVALSI v preteklih šolskih letih;
 • certificirane dejavnosti preverjanja in ocenjevanja znanja slovenskega jezika;
 • raziskovalne dejavnosti oziroma sodelovanje na univerzah ali v raziskovalnih ustanovah;
 • publikacije s področja jezikoslovja in/ali s področja didaktike jezikovnih predmetov.

Postopki in roki za prijavo

Prijava na razpis bo morala vsebovati:

 • ustrezno izpolnjen in podpisan prijavni obrazec (gl. razpisu priloženi obrazec);  
 • natančen življenjepis v slovenskem jeziku (po možnosti Europass), iz katerega morajo biti jasno razvidni pridobljeni strokovni nazivi, izkušnje, znanje in spretnosti kandidata; življenjepis mora vključevati soglasje za obdelavo osebnih podatkov in podpis kandidata.

Prijavni obrazci morajo prispeti do 2. septembra 2019 po naslednjih postopkih:

 • z osebno izročitvijo v tajništvu Slovenskega raziskovalnega inštituta (SLORI) v Ul. Beccaria 6 v Trstu;
 • s priporočeno pošto na isti naslov s poštnim žigom do navedenega datuma;
 • z elektronsko pošto na naslov info@slori.org, zadeva: »Izbirni postopek Invalsi«.

Prispele prijave bo pregledala ocenjevalna komisija, ki bo preučila obvezne pogoje, pogoje za prednostno obravnavo in dodatne pogoje, ki so navedeni zgoraj. Ocenjevalna komisija ima pravico preverjati zgoraj navedene kompetence tudi z dodatnimi razgovori. V primeru izenačenih pogojev in strokovnih nazivov bodo imeli prednost učitelji z daljšo delovno dobo. Vsi kandidati bodo obveščeni o izidu izbirnega postopka.

Osebni podatki, ki jih bodo posredovali kandidati, se bodo zbirali in obdelovali v namene vodenja tega izbirnega postopka in za morebitno dodelitev pogodbe skladno z Uredbo (EU) št. 2016/679 o varstvu osebnih podatkov fizičnih oseb.

Vrsta pogodbe in plačilo

Izbrani sodelavci bodo lahko podpisali pogodbo o sodelovanju (v ital. Contratto di collaborazione coordinata e continuativa) za določen čas.

Sodelovanje bo veljalo od dneva podpisa pogodbe do konca predvidenih dejavnosti, in sicer do 31. maja 2020.

Plačilo za izbrane sodelavce se bo razlikovalo glede na vrsto sodelovanja, in sicer:

 • pogodba o sodelovanju za preverjanje znanja slovenskega jezika v 2. razredu osnovne šole – bruto honorar 500 € pred odtegnitvijo zakonsko predvidenih prispevkov in akontacije dohodnine – priprava  enega (1) pisnega preizkusa;
 • pogodba o sodelovanju za preverjanje znanja slovenskega jezika v 5. razredu osnovne šole – bruto honorar 500 € pred odtegnitvijo zakonsko predvidenih prispevkov in akontacije dohodnine – priprava enega (1) pisnega preizkusa;
 • pogodba o sodelovanju za preverjanje znanja slovenskega jezika v 3. razredu prvostopenjske oz. nižje srednje šole (preverjanje znanja pred državnim izpitom) – bruto honorar 1.000 € pred odtegnitvijo zakonsko predvidenih prispevkov in akontacije dohodnine – priprava dveh (2) pisnih preizkusov;
 • pogodba o sodelovanju za preverjanje znanja slovenskega jezika v 2. razredu drugostopenjske oz. višje srednje šole – bruto honorar 1.000 € pred odtegnitvijo zakonsko predvidenih prispevkov in akontacije dohodnine – priprava dveh (2) pisnih preizkusov;
 • pogodba o sodelovanju za preverjanje znanja slovenskega jezika v 5. razredu drugostopenjske oz. višje srednje šole – bruto honorar 1.000 € pred odtegnitvijo zakonsko predvidenih prispevkov in akontacije dohodninepriprava dveh (2) pisnih preizkusov.

V primeru, da je izbrani sodelavec zaposlen pri javni upravi, bo moral skladno s 53. čl. zak. odloka št. 165 z dne 30. marca 2001 pred podpisom pogodbe pridobiti ustrezno privolitev javnega organa, pri katerem je zaposlen.

Povežite se z nami

Bodite vedno v stiku z nami - naročite se na e-novice Slovenskega raziskovalnega inštituta.

vpiši se