Razpis za dodelitev pogodb o sodelovanju učiteljem (m/ž), ki bodo zadolženi za pregled in terminološko revizijo pisnih nalog za preverjanje znanja matematike INVALSI

Razpis za dodelitev pogodb o sodelovanju učiteljema/profesorjema (m/ž), ki bosta zadolžena za prevod, pregled in terminološko revizijo pisnih nalog za preverjanje znanja matematike v okviru Nacionalnega sistema preverjanja kakovosti šol prvega in drugega izobraževalnega obdobja ter pred državnimi izpiti ob koncu prvega in drugega izobraževalnega obdobja v šolah s slovenskim učnim jezikom na območju Trsta in Gorice ter v dvojezični šoli v Špetru v šolskem letu 2019/2020

Državni zavod za vrednotenje vzgojno-izobraževalnega sistema (INVALSI), Deželni šolski urad Furlanije – Julijske krajine in Slovenski raziskovalni inštitut (SLORI) so dne 7. 6. 2018 podpisali konvencijo o pripravi državnih preizkusov znanja v slovenskem jeziku za vse stopnje šolanja; te preizkuse znanja predvideva veljavna zakonodaja za leta 2018, 2019 in 2020; konvencija vzpostavlja tesno sodelovanje med vsemi tremi pogodbenicami, predvsem zaradi potrebe zavoda INVALSI, da se ob dogovoru z Deželnim šolskim uradom poslužuje strokovnega svetovanja zunanjega izvajalca; zunanji izvajalec SLORI ima v nacionalnem okviru poseben status glavne ustanove na področju znanstvenih raziskav v okviru slovenske jezikovne manjšine, ki mu ga priznava deželni zakon št. 26/2007.

Zaradi potrebe, ki izhaja iz 4. člena omenjene konvencije, da se skleneta pogodbi o sodelovanju z dvema usposobljenima in izkušenima učiteljema/profesorjema (m/ž), ki jima bosta poverjena prevod, pregled in terminološka revizija pisnih nalog za preverjanje znanja matematike v okviru Nacionalnega sistema preverjanja kakovosti šol prvega in drugega izobraževalnega obdobja v šolskem letu 2019/2020,

Slovenski raziskovalni inštitut (SLORI)

OBJAVLJA

razpisni postopek za dodelitev dveh (2) pogodb o sodelovanju učiteljema/profesorjema (m/ž), ki imata ustrezno izobrazbo in izkušnje na področju poučevanja matematike v šolah s slovenskim učnim jezikom v Italiji; zadolžena bosta za prevod, pregled in terminološko revizijo pisnih nalog za preverjanje znanja matematike v okviru Nacionalnega sistema preverjanja kakovosti šol prvega in drugega izobraževalnega obdobja ter pred državnimi izpiti ob koncu prvega in drugega izobraževalnega obdobja v šolah s slovenskim učnim jezikom na območju Trsta in Gorice ter v dvojezični šoli v Špetru v šolskem letu 2019/2020.

Pogodbi o sodelovanju zajemata te dejavnosti:

 • pregled referenčnih pisnih preizkusov za matematiko v italijanskem jeziku;
 • prevod in pregled pisnih preizkusov za matematiko;
 • terminološka revizija: uskladitev terminologije v pisnih preizkusih s tisto, ki se uporablja v šolah s slovenskim učnim jezikom na območju Trsta in Gorice ter v dvojezični šoli v Špetru.

Izbirni postopek predvideva natančneje dodelitev:

 • ene (1) pogodbe o sodelovanju za prevod in pregled pisnih preizkusov znanja matematike v 2. in 5. razredu osnovne šole in preizkusov znanja matematike v 3. razredu prvostopenjske oz. nižje srednje šole – prevod in pregled skupno petih (5) pisnih preizkusov – dveh (2) pisnih preizkusov za osnovno šolo in treh (3) pisnih preizkusov za 3. razred prvostopenjske oz. nižje srednje šole;
 • ene (1) pogodbe o sodelovanju za prevod in pregled pisnih preizkusov znanja matematike v 2. in 5. razredu drugostopenjske oz. višje srednje šole – prevod in pregled skupno šestih (6) pisnih preizkusov za 2. in 5. razred drugostopenjske oz. višje srednje šole.

Za vsako raven vrednotenja bo oblikovana ena (1) delovna skupina, ki jo bodo sestavljali vsaj trije (3) strokovnjaki: zgoraj omenjeni sodelavec, koordinator in strokovni delavec Deželnega šolskega urada FJK.

Posamezni sodelavci bodo morali zagotoviti:

 • redne stike (po telefonu, elektronski pošti in/ali preko drugih oblik komuniciranja na daljavo) z drugimi člani delovne skupine;
 • oddajo pregledanih in terminološko revidiranih pisnih preizkusov znanja v rokih, ki jih bo določil SLORI.

Pogoji:

Obvezni pogoji za sodelovanje v izbirnem postopku (sicer bo kandidat izločen iz postopka) so:

 • odlično znanje slovenskega jezika (raven J1);
 • dokazane izkušnje na področju poučevanja matematike v šolah s slovenskim učnim jezikom v Italiji ali v dvojezični šoli v Špetru;
 • zelo dobro znanje italijanskega jezika;
 • za pogodbe o sodelovanju pri preizkusu znanja v osnovni šoli: matura drugostopenjske srednje šole (nekdanje učiteljišče; štiriletni izobraževalni program);
 • za pogodbe o sodelovanju pri preizkusu znanja v prvo- in drugostopenjskih srednjih šolah: univerzitetna diploma prve stopnje s strokovnih področij, ki se zahtevajo za poučevanje matematike v šolah s slovenskim učnim jezikom v Italiji in v dvojezičnih šolah v Špetru.

Prednostno se bodo obravnavali:

 • za pogodbe o sodelovanju pri preizkusu znanja v osnovni šoli: kandidati z univerzitetno diplomo prve in/ali druge stopnje na strokovnih področjih, ki se zahtevajo za poučevanje matematike v šolah s slovenskim učnim jezikom v Italiji in v dvojezični šoli v Špetru;
 • za pogodbe o sodelovanju pri preizkusu znanja v nižji oz. višji srednji šoli: kandidati z univerzitetno diplomo druge stopnje na strokovnih področjih, ki se zahtevajo za poučevanje matematike v šolah s slovenskim učnim jezikom v Italiji in v dvojezični šoli v Špetru.

Dodatni pogoji, ki se bodo upoštevali pri izbiri sodelavcev:

 • znanstveni magisterij in/ali doktorat znanosti;
 • strokovni nazivi, ki potrjujejo specializacijo na področju didaktike in pedagogike;
 • sodelovanje z zavodom INVALSI v preteklih šolskih letih;
 • certificirane dejavnosti preverjanja in ocenjevanja znanja matematike;
 • raziskovalne dejavnosti oziroma sodelovanje na univerzah ali v raziskovalnih ustanovah;
 • publikacije s področja matematike in/ali s področja didaktike znanstvenih predmetov.

Postopki in roki za prijavo

Prijava na razpis bo morala vsebovati:

 • ustrezno izpolnjen in podpisan prijavni obrazec (gl. razpisu priloženi obrazec);  
 • natančen življenjepis (po možnosti Europass), izpolnjen v slovenskem jeziku, iz katerega morajo biti jasno razvidni pridobljeni strokovni nazivi, izkušnje, znanje in spretnosti kandidata; življenjepis mora vključevati soglasje za obdelavo osebnih podatkov in podpis kandidata.

Prijavni obrazci morajo prispeti do 2. septembra 2019 po naslednjih postopkih:

 • z osebno izročitvijo v tajništvu Slovenskega raziskovalnega inštituta (SLORI) v Ul. Beccaria 6 v Trstu;
 • s priporočeno pošto na isti naslov s poštnim žigom do navedenega datuma;
 • z elektronsko pošto na naslov info@slori.org, zadeva: »Izbirni postopek Invalsi«.

Prispele prijave bo pregledala ocenjevalna komisija, ki bo preučila obvezne pogoje, pogoje za prednostno obravnavo in dodatne pogoje, ki so navedeni zgoraj. Ocenjevalna komisija ima pravico preverjati zgoraj navedene kompetence tudi z dodatnimi razgovori. V primeru izenačenih pogojev in strokovnih nazivov bodo imeli prednost učitelji z daljšo delovno dobo. Vsi kandidati bodo obveščeni o izidu izbirnega postopka.

Osebni podatki, ki jih bodo posredovali kandidati, se bodo zbirali in obdelovali v namene vodenja tega izbirnega postopka in za morebitno dodelitev pogodbe skladno z Uredbo (EU) št. 2016/679 o varstvu osebnih podatkov fizičnih oseb.

Vrsta pogodbe in plačilo

Izbrana sodelavca (m/ž) bosta lahko podpisala pogodbo o sodelovanju (v ital. Contratto di collaborazione coordinata e continuativa) za določen čas.

Sodelovanje bo veljalo od dneva podpisa pogodbe do konca predvidenih dejavnosti, in sicer do 31. maja 2020.

Plačilo za izbrana sodelavca (m/ž) se bo razlikovalo glede na vrsto sodelovanja, in sicer:

 • pogodba o sodelovanju za preverjanje znanja matematike v 2. in 5. razredu osnovne šole in v 3. razredu prvostopenjske oz. nižje srednje šole – bruto honorar 1000 € pred odtegnitvijo zakonsko predvidenih prispevkov in akontacije dohodnine prevod in pregled skupno petih (5) pisnih preizkusov;
 • pogodba o sodelovanju za preverjanje znanja matematike v 2. in 5. razredu drugostopenjske oz. višje srednje šole – bruto honorar 1400 € pred odtegnitvijo zakonsko predvidenih prispevkov in akontacije dohodnine prevod in pregled skupno šestih (6) pisnih preizkusov.

V primeru, da je izbrani sodelavec (m/ž) zaposlen pri javni upravi, bo moral skladno s 53. čl. zak. odloka št. 165 z dne 30. marca 2001 pred podpisom pogodbe pridobiti ustrezno privolitev javnega organa, pri katerem je zaposlen.

Povežite se z nami

Bodite vedno v stiku z nami - naročite se na e-novice Slovenskega raziskovalnega inštituta.

vpiši se