Natečaj Slovenskega raziskovalnega inštituta za diplomska in podiplomska dela 2009

Slovenski raziskovalni inštitut (SLORI) razpisuje nagrade za zaključena univerzitetna dela druge in tretje stopnje, diplome štiriletnih študijskih programov, magisterije in doktorate. Razpis je namenjen interesentom, ki so do zapadlosti razpisa opravili diplomski oz. podiplomski študij na družboslovnih področjih, s katerimi se večinoma ukvarja SLORI. Izjemoma in s pisnim predlogom mentorja bodo upoštevana tudi diplomska dela prve stopnje, ki predstavljajo pomemben ali izviren doprinos k raziskovanju spodaj navedenih tematik.

Z nagradami namerava SLORI stimulirati mlade in perspektivne diplomirane strokovnjake, k študijskemu izpopolnjevanju in raziskovalnemu delu oziroma sodelovanju s Slovenskim raziskovalnim inštitutom pri specifičnih raziskovalnih projektih.

Razpisni pogoji 2009

Na razpis SLORI-ja v letu 2009 za nagrade zaključenih diplomskih in podiplomskih del se lahko prijavijo kandidati, ki so v akademskih letih 2007/2008 diplomirali/magistrirali/doktorirali na univerzah v Italiji, Sloveniji in drugih državah in ki so v svojih delih obravnavali spodaj navedene tematike.

Izmed prejetih prijav bo Znanstveni svet SLORI-ja predlagal Upravnemu odboru kandidate, oziroma diplomska in podiplomska dela, za katere bo sodil, da predstavljajo pomemben ali izviren doprinos k poznavanju slovenske skupnosti v Italiji, njene družbene strukture, funkcije v sklopu njenega naselitvenega in družbenega prostora, njenih razvojnih procesov na družbenem, kulturnem,  političnem, gospodarskem, pravnem in izobraževalnem področju, medetničnih odnosov, identitetnih in jezikovnih praks, ter komunikacije.

Ob oddaji prijavnega obrazca morajo kandidati v zaprti ovojnici z oznako “Razpis SLORI za univerzitetne naloge 2009” priložiti še :

a) fotokopijo osebnega dokumenta, iz katerega je mogoče razbrati kandidatove osebne podatke, državljanstvo in kraj stalnega bivanja;

b) kopijo diplomske / magistrske / doktorske naloge;

c) kratko predstavitev obdelane tematike, razlogov za njeno izbiro in pomena dela za slovensko skupnost v Italiji z lastnoročnim podpisom in datumom. (V obsegu največ ene tipkane strani.)

Naloge (diplomske, magistrske, doktorske)  bo SLORI nagradil s spodaj navedenimi denarnimi zneski.

SLORI bo lahko poskrbel tudi za publikacijo del, ki so primerna za objavo (v nespremenjeni ali predelani obliki, posamezno ali skupinsko) v posebni zbirki SLORI, na osnovi priporočil Znanstvenega sveta ter sklepa Upravnega odbora SLORI-ja, ki bo upošteval število nalog in njihovo pomembnost na osnovi razpoložljivih finančnih sredstev. Del ne bomo vračali.

STOPNJA DIPLOME

VIŠINA NAGRADE

ŠTEVILO NAGRAD

SKUPNI ZNESEK

4 ali 3+2 letna diplomska naloga

ali magistrska naloga

1.000 €

do 5

5.000 €

Doktorska naloga

2.500 €

do 2

5.000 €

Upravni odbor SLORI-ja lahko v primeru nižjega števila prijavljenih kandidatov oz. neprimernosti / neskladnosti nalog z razpisom poviša posamezne nagrade ali pa preostala sredstva uporabi za publikacijo nalog oz. zneske prenese na naslednje študijsko leto.

Izbor izbranih prošenj in nalog bo opravljen predvidoma v 60 dneh od datuma zapadlosti. Selekcijski postopek predvideva preverjanje ustreznosti prejetih nalog z vidika formalnih pogojev, ki jih določa ta razpis, v drugi fazi pa recenzijo in izdelavo strokovnega mnenja o nalogah, ki zadoščajo razpisnim pogojem. Izbor nagrajencev opravi Znanstveni svet SLORI na podlagi recenzentskih mnenj.  

Razglasitev nagrajencev za leto 2009 bo na Dnevu raziskovalcev,  in sicer v septembru 2009.

Prijavne obrazce z razpisnimi pogoji lahko interesenti dobijo v Narodni in študijski knjižnici (NŠK) v Trstu (ul. Sv. Frančiška 20/I), v Slovenski ljudski knjižnici D. Feigel v Gorici (Korzo Verdi 51), na sedežu društva I. Trinko v Čedadu (ul. IX. Avgusta 8), na sedežu društva Planika v Ukvah (ul. Tablja /Pontebba 28) in na sedežu Slovenskega raziskovalnega inštituta (SLORI), Trst, Trg Giotti 1, tel. 040 636663, trst@slori.it, kjer nudimo tudi dodatne informacije ali na spletni strani www.slori.org.

Rok oddaje prijavne dokumentacije je 30.6.2009  na sedežu SLORI ali po pošti (s priporočenim pismom oddanim najkasneje 30.6.2009).

Povežite se z nami

Bodite vedno v stiku z nami - naročite se na e-novice Slovenskega raziskovalnega inštituta.

vpiši se