Razpis za dodelitev pogodb o sodelovanju učiteljem (m/ž), ki bodo zadolženi za pregled in terminološko revizijo pisnih nalog za preverjanje znanja matematike INVALSI

Razpis za dodelitev pogodb o sodelovanju učiteljem (m/ž), ki bodo zadolženi za pregled in terminološko revizijo pisnih nalog za preverjanje znanja matematike v okviru Nacionalnega sistema preverjanja kakovosti šol prvega in drugega izobraževalnega obdobja ter pred državnimi izpiti ob koncu prvega in drugega izobraževalnega obdobja v šolah s slovenskim učnim jezikom na območju Trsta in Gorice ter v dvojezični šoli v Špetru v letu 2019

Državni zavod za vrednotenje vzgojno-izobraževalnega sistema (INVALSI), Deželni šolski urad Furlanije – Julijske krajine in Slovenski raziskovalni inštitut (SLORI) so dne 7.6.2018 podpisali konvencijo o pripravi državnih preizkusov znanja v slovenskem jeziku za vse stopnje šolanja; te preizkuse znanja predvideva veljavna zakonodaja za leta 2018, 2019 in 2020; konvencija vzpostavlja tesno sodelovanje med vsemi tremi pogodbenicami, predvsem zaradi potrebe zavoda INVALSI, da se ob dogovoru z Deželnim šolskim uradom poslužuje strokovnega svetovanja zunanjega izvajalca; zunanji izvajalec SLORI ima v nacionalnem okviru poseben status glavne ustanove na področju znanstvenih raziskav v okviru slovenske jezikovne manjšine, ki mu ga priznava deželni zakon št. 26/2007.

Zaradi potrebe, ki izhaja iz 4. člena omenjene konvencije, da se sklenejo pogodbe o sodelovanju s tremi usposobljenimi in izkušenimi učitelji, ki jim bosta poverjena pregled in terminološka revizija pisnih nalog za preverjanje znanja matematike v okviru Nacionalnega sistema preverjanja kakovosti šol prvega in drugega izobraževalnega obdobja v letu 2019,

Slovenski raziskovalni inštitut (SLORI)

OBJAVLJA

razpisni postopek za dodelitev treh (3) pogodb o sodelovanju učiteljem (m/ž), ki imajo ustrezno izobrazbo in izkušnje na področju poučevanja matematike v šolah s slovenskim učnim jezikom v Italiji; zadolženi bodo za pregled in terminološko revizijo pisnih nalog za preverjanje znanja matematike v okviru Nacionalnega sistema preverjanja kakovosti šol prvega in drugega izobraževalnega obdobja ter pred državnimi izpiti ob koncu prvega in drugega izobraževalnega obdobja v šolah s slovenskim učnim jezikom na območju Trsta in Gorice ter v dvojezični šoli v Špetru v letu 2019.

Pogodbe o sodelovanju zajemajo te dejavnosti:

 • pregled referenčnih pisnih preizkusov za matematiko v italijanskem jeziku;
 • pregled pisnih preizkusov za matematiko, prevedenih v slovenski jezik;
 • terminološka revizija: uskladitev terminologije v pisnih preizkusih s tisto, ki so uporablja v šolah s slovenskim učnim jezikom na območju Trsta in Gorice ter v dvojezični šoli v Špetru.

Izbirni postopek predvideva natančneje dodelitev:

 • ene (1) pogodbe o sodelovanju za pregled in revizijo pisnih preizkusov znanja matematike v 2. in 5. razredu osnovne šole − pregled in revizija skupaj dveh (2) pisnih preizkusov;
 • ene (1) pogodbe o sodelovanju za pregled in revizijo pisnih preizkusov znanja matematike v 3. razredu nižje srednje šole (pripravljalno preverjanje znanja pred državnim izpitom) − pregled in revizija skupaj treh (3) pisnih preizkusov;
 • ene (1) pogodbe o sodelovanju za pregled in revizijo pisnih preizkusov znanja matematike v 2. in 5. razredu višje srednje šole − pregled in revizija skupaj šestih (6) pisnih preizkusov.

Za vsako raven vrednotenja bo oblikovana ena (1) delovna skupina, ki jo bodo sestavljali vsaj štirje (4) strokovnjaki: zgoraj omenjeni sodelavec, koordinator, strokovni delavec Deželnega šolskega urada FJK in prevajalec.

Posamezni sodelavci bodo morali zagotoviti:

 • redne stike (po telefonu, elektronski pošti in/ali preko drugih oblik komuniciranja na daljavo) z drugimi člani delovne skupine;
 • oddajo pregledanih in terminološko revidiranih pisnih preizkusov znanja v rokih, ki jih bo določil SLORI. 

Pogoji:

Obvezni pogoji za sodelovanje v izbirnem postopku (sicer bo kandidat izločen iz postopka) so:

 • odlično znanje slovenskega jezika (raven J1);
 • dokazane izkušnje na področju poučevanja matematike v šolah s slovenskim učnim jezikom v Italiji ali v dvojezičnih šolah v Špetru;
 • dobro znanje italijanskega jezika (raven B1);
 • za pogodbe o sodelovanju pri preizkusu znanja v osnovni šoli: matura drugostopenjske srednje šole (nekdanje učiteljišče; štiriletni izobraževalni program);
 • za pogodbe o sodelovanju pri preizkusu znanja v prvo- in drugostopenjskih srednjih šolah: univerzitetna diploma prve stopnje s strokovnih področji, ki se zahtevajo za poučevanje matematike v šolah s slovenskim učnim jezikom v Italiji in v dvojezičnih šolah v Špetru.

Prednostno se bodo obravnavali:

 • za pogodbe o sodelovanju pri preizkusu znanja v osnovni šoli: kandidati z univerzitetno diplomo prve in/ali druge stopnje na strokovnih področjih, ki se zahtevajo za poučevanje matematike v šolah s slovenskim učnim jezikom v Italiji in v dvojezičnih šolah v Špetru;
 • za pogodbe o sodelovanju pri preizkusu znanja v srednji šoli: kandidati z univerzitetno diplomo druge stopnje na strokovnih področjih, ki se zahtevajo za poučevanje matematike v šolah s slovenskim učnim jezikom v Italiji in v dvojezičnih šolah v Špetru.

Dodatni pogoji, ki se bodo upoštevali pri izbiri sodelavcev:

 • znanstveni magisterij in/ali doktorat znanosti;
 • strokovni nazivi, ki potrjujejo specializacijo na področju didaktike in pedagogike;
 • dokazane študijske in/ali delovne izkušnje v Republiki Sloveniji;
 • sodelovanje z zavodom INVALSI v preteklih šolskih letih;
 • certificirane dejavnosti preverjanja in ocenjevanja znanja matematike;
 • raziskovalne dejavnosti oziroma sodelovanje na univerzah ali v raziskovalnih ustanovah;
 • publikacije s področja matematike in/ali s področja didaktike znanstvenih predmetov. 

Postopki in roki za prijavo

Prijava na razpis bo morala vsebovati:

 • ustrezno izpolnjen in podpisan prijavni obrazec (gl. razpisu priloženi obrazec);  
 • natančen Europass življenjepis, izpolnjen v slovenskem jeziku, iz katerega morajo biti jasno razvidni pridobljeni strokovni nazivi, izkušnje, znanje in spretnosti kandidata; življenjepis mora vključevati soglasje za obdelavo osebnih podatkov in podpis kandidata.

Prijavni obrazci morajo prispeti do 10. septembra 2018 po naslednjih postopkih:

 • z osebno izročitvijo v tajništvu Slovenskega raziskovalnega inštituta (SLORI) v Ul. Beccaria 6 v Trstu;
 • s priporočeno pošto na isti naslov s poštnim žigom do navedenega datuma;
 • z elektronsko pošto na naslov info@slori.org, zadeva: »Izbirni postopek Invalsi«.

Prispele prijave bo pregledala ocenjevalna komisija, ki bo preučila obvezne pogoje, pogoje za prednostno obravnavo in dodatne pogoje, ki so navedeni zgoraj. Ocenjevalna komisija ima pravico preverjati zgoraj navedene kompetence tudi z dodatnimi razgovori. V primeru izenačenih pogojev in strokovnih nazivov bodo imeli prednost učitelji z daljšo delovno dobo. Vsi kandidati bodo obveščeni o izidu izbirnega postopka.

Osebni podatki, ki jih bodo posredovali kandidati, se bodo zbirali in obdelovali v namene vodenja tega izbirnega postopka in za morebitno dodelitev pogodbe skladno z Uredbo (EU) št. 2016/679 o varstvu osebnih podatkov fizičnih oseb.

Vrsta pogodbe in plačilo

Izbrani sodelavci bodo lahko podpisali pogodbo o sodelovanju (v ital. Contratto di collaborazione coordinata e continuativa) za določen čas.

Sodelovanje bo veljalo od dneva podpisa pogodbe do konca predvidenih dejavnosti, in sicer do 31. januarja 2019.

Plačilo za izbrane sodelavce se bo razlikovalo glede na vrsto sodelovanja, in sicer:

 • pogodba o sodelovanju za preverjanje znanja matematike v 2. in 5. razredu osnovne šole – bruto honorar 300 € pred odtegnitvijo zakonsko predvidenih prispevkov in akontacije dohodnine;
 • pogodbe o sodelovanju za preverjanje znanja matematike v 3. razredu prvostopenjske srednje šole (preverjanje znanja pred državnim izpitom) – bruto honorar 375 € pred odtegnitvijo zakonsko predvidenih prispevkov in akontacije dohodnine;
 • pogodbe o sodelovanju za preverjanje znanja matematike v 2. in 5. razredu drugostopenjske srednje šole – bruto honorar 700 € pred odtegnitvijo zakonsko predvidenih prispevkov in akontacije dohodnine.

V primeru, da ima izbrani sodelavec stalno bivališče v tujini, bo moral za podpis pogodbe v vsakem primeru pridobiti italijansko davčno identifikacijsko številko (davčno kodo).

V primeru, da je izbrani sodelavec zaposlen pri javni upravi, bo moral skladno s 53. čl. zak. odloka št. 165 z dne 30. marca 2001 pred podpisom pogodbe pridobiti ustrezno privolitev javnega organa, pri katerem je zaposlen.

Povežite se z nami

Bodite vedno v stiku z nami - naročite se na e-novice Slovenskega raziskovalnega inštituta.

vpiši se