Raziskava o stanju in perspektivah slovenskega gospodarstva v Italiji

Raziskovalni projekt v sodelovanju

Nosilca projekta: SLORI in Sklad Libero in Zora Polojaz
Vodja projekta: dr. Igor Guardiancich
Obdobje izvajanja projekta: 2018–2020

Konec leta 2017 sta SLORI in Sklad Libero in Zora Polojaz zasnovala projekt, ki naj bi se v letih 2018–2019 sklenil z objavo monografije, tematsko osredotočene na razvoj in vzdržljivost gospodarstva slovenske narodne skupnosti v Italiji. Razlogov za tak projekt je več. Na to temo obstaja po eni strani malo literature, ki večinoma ni posodobljena in se sistematično ukvarja le s posameznimi vidiki manjšinske stvarnosti (npr. s propadom Tržaške kreditne banke – TKB), po drugi strani pa je zaznati pomanjkanje teoretsko utemeljenega opisa in analize sedanjega stanja manjšinskega gospodarstva ter evolucije podjetništva od srede devetdesetih let prejšnjega stoletja do danes. Najbolj pomanjkljiva je zgodovinsko utemeljena analiza gospodarskih izzivov za slovensko skupnost v Italiji, neposredno vezanih na politične in institucionalne strukture, ki so nastale od druge svetovne vojne dalje.

Nova raziskava o stanju in perspektivah slovenskega gospodarstva v Italiji predvideva različne faze izvajanja, in sicer: zgodovinski pregled družbenoekonomskih procesov na območju slovensko-italijanskega kulturnega stika s posebnim poudarkom na gospodarskem razvoju Slovencev v Italiji; analizo sodobnih ekonomskih trendov in perspektiv na svetovni, evropski, čezmejni (Alpe–Jadran, Italija, Slovenija), regionalni (Avtonomna dežela Furlanija – Julijska krajina) in lokalni ravni (tržaška in goriška pokrajina ter obmejni pas videmske pokrajine); analizo stanja in perspektiv slovenskega gospodarstva v Italiji v današnjih dneh: opredelitev možnosti razvoja tako posameznih gospodarskih sektorjev kot tudi poklicnih, profesionalnih in specializiranih kadrovskih profilov, ki jih bo tak razvoj potreboval; opredelitev možnih projektov za utrditev slovenskega gospodarstva v Italiji v okviru širših razvojnih procesov. Empirični del bo temeljil na terenskem zbiranju podatkov.

V letu 2019 je vodja projekta zaključil z analizo dostopne literature, nadaljeval z izvajanjem intervjujev z manjšinskimi gospodarskimi akterji (predvidenih je okvirno trideset intervjujev). Intervjuji bodo dopolnjeni s predstavitvijo literature o manjšinskih ekonomskih sferah, s primerjalnimi študijami politične ekonomije Italije in Slovenije (seveda tudi Furlanije – Julijske krajine) ter z razširjeno anketo med slovenskimi gospodarstveniki, ki je bila izvedena v letu 2019 v sodelovanju z Slovenskim deželnim gospodarskim združenjem (SDGZ) in Kmečko zvezo (glej poročilo tu spodaj). Rezultati vseh teh faz projekta bodo predstavljeni v zaključni monografiji, ki bo predvidoma objavljena v drugi polovici leta 2020.

Povežite se z nami

Bodite vedno v stiku z nami - naročite se na e-novice Slovenskega raziskovalnega inštituta.

vpiši se