EDUKA2 Čezmejno upravljanje izobraževanja

Aplikativni projekt Programa sodelovanja Interreg V-A Italija-Slovenija 2014-2020

Nosilec projekta (VP): SLORI
Partnerji (PP): INV ― Inštitut za narodnostna vprašanja, Societât Filologjiche Furlane ― Furlansko filološko društvo “Graziadio Isaia Ascoli”, Univerza v Novi Gorici, Univerza Ca’ Foscari v Benetkah in Univerza na Primorskem ― Pedagoška Fakulteta
Vodja projekta: dr. Zaira Vidau
Koordinatorki: Norina Bogatec, dr. Matejka Grgič
Sodelujejo: dr. Maja Mezgec, Nevenka Pernarčič, Martina Pettirosso
Obdobje izvajanja projekta: 2017-2019 (2020)

Projekt EDUKA2 ― čezmejno upravljanje izobraževanja je sofinanciran iz javnega razpisa za predložitev standardnih projektov v okviru Programa sodelovanja Interreg V-A Italija–Slovenija 2014–2020 s sredstvi Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Vodilni partner projekta je SLORI.

Partnerji projekta so:

̶  Inštitut za narodnostna vprašanja (INV),
̶  Societât Filologjiche Furlane – Furlansko filološko društvo »Graziadio Isaia Ascoli«,
̶  Univerza v Novi Gorici (UNG) – Raziskovalni center za humanistikoFakulteta za humanistiko,
̶  Univerza Ca’ Foscari v Benetkah,
̶  Univerza na Primorskem – Pedagoška fakulteta.

Pridruženi partnerji projekta so:

̶  Deželni šolski urad dežele Furlanije – Julijske krajine – Ministrstvo za izobraževanje, visoko šolstvo in znanost Republike Italije,
̶  Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport Republike Slovenije,
̶  Sektor za šolstvo, izobraževanje in znanost Dežele Furlanije – Julijske krajine.

Projekt EDUKA2 rešuje skupni izziv programskega območja, in sicer šibke zmogljivosti čezmejnega sodelovanja na področju izobraževanja. Splošni cilj projekta je krepiti te zmogljivosti in privesti do pričakovanih sprememb obstoječega stanja z razvijanjem orodij za usklajeno upravljanje in z izdelavo enotnih didaktičnih in izobraževalnih modelov. Predvidene dejavnosti bodo še posebej koristile šolam in univerzam programskega območja s tremi neposrednimi učinki. Prvi zadeva izdelavo enotnega strateškega dokumenta o skupnih didaktičnih modelih s smernicami, enotnimi metodami in skupnimi vsebinami o temah, ki zadevajo varstvo kulturnih, jezikovnih, okoljskih in naravnih virov – pripravila ga bo mreža za čezmejno sodelovanje, sestavljena iz šol, univerz, raziskovalnih centrov in ustanov narodnih in jezikovnih manjšin. Drugi učinek predvideva skupno usposabljanje učiteljev, ki bo zagotovilo prenos zgoraj omenjenih skupnih didaktičnih modelov v šolsko in visokošolsko okolje. Tretji učinek zadeva izdelavo enotnega strateškega dokumenta med univerzami in deležniki z namenom lažjega upravljanja postopkov priznavanja nazivov in kvalifikacij čezmejnih študentov in diplomantov na področju vzgoje in izobraževanja. V ta namen bomo razvili podporna gradiva in službe ter usposobili operaterje na univerzah. Načrtovani pristop mrežnega sodelovanja med učitelji različnih šol in univerz ter raziskovalci je temeljni pogoj za utrditev čezmejnega sodelovanja, saj zagotavlja sintezo najnovejših teoretskih znanj in neposrednih »terenskih« izkušenj v obeh državah. Novost in izvirna rešitev projekta se kaže tudi v tem, da bo širil rabo tehnologij na področju vzgoje in izobraževanja prek spletnih didaktičnih gradiv in programov izobraževanja na daljavo (e-learninga).

Ključne ciljne skupine projekta so:

̶  vrtci, osnovne in srednje šole I. in II. stopnje v Italiji ter vrtci, osnovne in srednje šole v Sloveniji,
̶  ravnatelji, vzgojitelji, učitelji, učenci in dijaki,
̶  univerze (vključno s strokovnimi službami: referati, vpisnimi službami in centri za svetovanje študentom),
̶  univerzitetni študenti in čezmejni študenti v programih, ki jih izobražujejo za delo na področju vzgoje in izobraževanja,
̶  raziskovalni inštituti,
̶  raziskovalci univerz in raziskovalnih inštitutov, visokošolski učitelji in strokovnjaki, ki se ukvarjajo z izobraževanjem in didaktiko,
̶  ustanove narodnih in jezikovnih manjšin,
̶  vzgojno-izobraževalne ustanove in društva, predavatelji in pedagoški delavci,
̶  družine z otroki, ki so vključeni v vzgojno-izobraževalni proces,
̶  institucionalni in politični predstavniki, javne in zasebne ustanove, ki se ukvarjajo z izobraževanjem,
̶  lokalni in nacionalni mediji,
̶  znanstvene revije s področja izobraževanja, didaktike, jezikov ter kulturne in jezikovne raznolikosti.

Skupni strošek projekta, ki je bil upravičen do sofinanciranja, znaša 775.500,00 EUR. Projekt se je začel 1. septembra 2017 in se bo zaključil 28. februarja 2019. Predvidene dejavnosti se bodo odvijale v pokrajinah Trst, Gorica, Videm in Benetke ter v obalno-kraški, osrednjeslovenski in goriški statistični regiji.

Kontaktna oseba:

Zaira Vidau, vodja projekta

eduka2@slori.org, www.eduka2.eu, Facebook

V letu 2019 so VP in PP oddali še tretje in zadnje obračunsko poročilo (junija 2019). Organi upravljanja se je redno sestajal. Aprila 2019 smo imeli tretji in zaključni zbor partnerjev ter zaključno sejo znanstvenega sveta.

Oblikovali smo informativno gradivo o projektu in namensko informativno gradivo o izobraževanju za učitelje slovenskih šol v Italiji. Redno smo obveščali medije in zainteresirane deležnike o dogodkih in projektnih dejavnostih s pomočjo medijskih sporočil, objavljanjem na FB strani projekta in nastopanjem v televizijskih in radijskih oddajah.

Izdelali smo enotni strateški dokument o skupnih didaktičnih modelih znotraj šolskih sistemov programskega območja s smernicami, enotnimi metodami in skupnimi vsebinami za potrebe čezmejnega izobraževanja, didaktike manjšinskih, regionalnih in sosedskih jezikov ter osveščanja o tveganju, povezanem z izrabo tal in s klimatskimi spremembami. Dokument so podpisali vsi projektni partnerji in vse šole v mreži EDUKA2 (31 šol iz Italije in Slovenije). Dokument je dostopen na spletni strani projekta www.eduka2.eu.

Mreža šol EDUKA2 je v sodelovanju s partnerskimi ustanovami oblikovala didaktično gradivo v slovenskem, italijanskem in furlanskem jeziku za šole obmejnega območja. Gre za 41 učnih enot, ki so uporabne za različna predmetna področja. Dejavnosti, predvidene v sklopu didaktičnega gradiva EDUKA2, spodbujajo srečanja in izmenjave na čezmejnem območju ter rabo interaktivnih in multimedijskih orodij. Oblikovali so jih učitelji in raziskovalci – na projektu je sodelovalo več kot 60 strokovnjakov, združenih v mrežo za čezmejno sodelovanje EDUKA2.

Učne enote za delo s čezmejnimi razredi omogočajo spoznavanje celovitosti čezmejnega območja in še posebej naravovarstveno, arhitektonsko, arheološko, zgodovinsko-kulturno, umetnostno in jezikovno bogastvo Milj, Kopra, Strunjanskih solin in Parka Beka.

Didaktična orodja za podporo pri poučevanju slovenščine na šolah s slovenskim učnim jezikom v Italiji in italijanščine na šolah z italijanskim učnim jezikom v Sloveniji učencem in dijakom približajo vsakdanje govorne položaje in teme, ki po navadi niso vključene v običajne učne načrte. S tem gradivom želimo razvijati jezikovne veščine govorcev in krepiti njihovo sporazumevalno zmožnost. Za poučevanje furlanščine je delovna skupina na osnovi modela CLIL (Content and Language Integrated Learning) oblikovala učno gradivo, pri katerem je furlanščina učni jezik.

Oblikovali smo dve antologiji o manjšinski literaturi in literaturi obmejnega območja v slovenskem, italijanskem in furlanskem jeziku. Dve učni enoti sta predstavljeni v obliki digitalnih literarnih pešpoti po Tržaškem in Goriškem – namenjeni sta pouku književnosti v osnovni in srednji šoli.

Učitelji in raziskovalci so oblikovali še učno enoto o didaktiki jezikov v stiku in poučevanju sosedskih jezikov za poučevanje italijanščine oz. slovenščine kot sosedskih jezikov z uvajanjem in krepitvijo osebnih in virtualnih stikov med vrstniki, ki obiskujejo šole z večinskim učnim jezikom, torej slovenske šole v Sloveniji, kjer je predviden pouk italijanščine, in italijanske šole v Italiji, kjer je predviden pouk slovenščine.

Gradivo je dostopno na spletni strani projekta www.eduka2.eu.

V sklopu projekta EDUKA2 je bilo 26 izobraževalnih srečanj v Italiji in Sloveniji, prek katerih je prišlo do prenosa znanj in širitev zgoraj omenjenih didaktičnih modelov v šolska okolja. Izobraževanje je zaključilo 320 učiteljev in profesorjev. Izobraževanja v obliki e-tečajev in vse učne enote so na voljo tudi na spletni platformi www.eduka2.eu.

Pripravili smo orodja za podporo študentom in diplomantom pri postopkih priznavanja izobrazbe in poklicnih kvalifikacij pridobljenih v sosednji državi. Izdelan je bil priročnik za študente, ki se odločajo za izobraževanje oz. se že izobražujejo v sosednji državi, ter model za svetovanje in informiranje študentov. Skupni program usposabljanja je omogočil usposabljanje 25 strokovnih delavcev referatov, vpisnih služb in kariernih centrov različnih univerz v obmejnem prostoru. Tri partnerske univerze so obenem podpisnice Strateškega dokumenta s smernicami za izvajanje podpore čezmejnim študentom in diplomantom znotraj referatov in vpisnih služb. Gradivo je dostopno na spletni strani projekta www.eduka2.eu .

Povežite se z nami

Bodite vedno v stiku z nami - naročite se na e-novice Slovenskega raziskovalnega inštituta.

vpiši se