Prvo srečanje o projektu Društvena dejavnost: medgeneracijsko soočanje kot razvojna možnost

Slovenski raziskovalni inštitut vljudno vabi na prvo srečanje o projektu “DRUŠTVENA DEJAVNOST: MEDGENERACIJSKO SOOČANJE KOT RAZVOJNA MOŽNOST”, ki bo v torek 7. novembra 2006 ob 18.30 na sedežu čezmejnega informativnega okenca za mlade AD INFORMANDUM, Fernetiči 3.

SLORI se namreč raziskovalno ukvarja tudi s problematiko društvene dejavnosti v okviru slovenske manjšine v Italiji s posebno pozornostjo na medgeneracijske odnose v društvih in njihove učinke na številčnost članstva, vsebino in izvajanje dejavnosti ter na splošno društveno delovanje.

Tako je na primer Slori leta 2005 objavil publikacijo o izsledkih raziskav, ki so bile izvedene v okviru Programske konference.

Ob lanskem izidu publikacije MLADI, GOSPODARSTVO, KULTURA: analiza stanja za razvoj slovenske manjšine v Italiji smo priredili dve tematski delavnici. Naslov prve delavnice – Starejši člani ovirajo mlajše, ki želijo vnašati novosti v društvo. Ali je to res? – je povzemal trditev, na katero je leta 2003 več kot polovica, natančneje 57 %, anketiranih dijakov tržaških in goriških slovenskih višjih srednjih šol odgovorilo pritrdilno. Naslov druge delavnice – Ljubiteljska kultura med tradicijo in inovacijo – pa je izpostavljal eno glavnih vprašanj, s katerimi se člani prosvetnih in kulturnih društev redno soočajo pri načrtovanju ljubiteljskega dela. Naslova delavnic, ki sta se odvijali novembra in decembra 2005, sta nakazala vprašanji, ki ju raziskovalni izsledki označujejo kot najbolj pereči in globoko občuteni.

Sintezi obeh tematskih delavnic opozarjata na pomanjkanje učinkovitejše komunikacije in ustreznejših metod dela v društvih in torej na potrebo po nadaljnjem poglabljanju problematik  na obeh področjih.

Prvi dve delavnici smo na Sloriju priredili pilotno, da bi preučili odziv društvene stvarnosti in na tej osnovi začrtali smernice za nadaljevanje dela. Upoštevajoč zanimanje za pobudo, pripravljenost na sodelovanje in izražene potrebe, smo tako pripravili projekt “DRUŠTVENA DEJAVNOST: MEDGENERACIJSKO SOOČANJE KOT RAZVOJNA MOŽNOST”, ki nam ga je pred kratkim finančno podprla Služba za rekreacijske in športne dejavnosti ter mladinsko politiko Dežele Furlanije Julijske krajine. Pri projektu sodelujejo ZSKD – Zveza slovenskih kulturnih društev, ZSŠDI – Zveza slovenskih športnih društev v Italiji in Slovenska prosveta.

Cilj projekta je razvijati in vnašati v društva dobre prakse, ki bi obstoječe medgeneracijske konflikte spremenile v dodano vrednost, ter po drugi strani preprečevale kritične situacije, kjer obstoječi konflikti omejujejo ali onemogočajo aktivno participacijo mladih.

Projekt sestavljata dva samostojna dela:
1) Tečaj za dobro sodelovanje med generacijami v društvih
2) Srečanja za boljše spoznavanje in razumevanje odnosov med generacijami pri upravljanju društev

Za udeležbo pri obeh delih projekta je potrebna predhodna prijava do 7. novembra 2006 po tel. 040/636663, po e-mailu na trst@slori.it ter tudi na uvodnem srečanju.

1) Opis prve pobude:

“TEČAJ ZA DOBRO SODELOVANJE MED GENERACIJAMI V DRUŠTVIH”

Tečaj se bo odvijal v štirih srečanjih, in sicer:
• torek, 7. novembra 2006 od 18.30 do 20. ure v prostorih  čezmejnega  informativnega okenca za mlade AD INFORMANDUM
• četrtek, 16. novembra 2006 od 18. do 21. ure
• četrtek, 23. novembra 2006 od 18. do 21. ure
• četrtek, 30. novembra 2006 od 18. do 21. ure
Kraj odvijanja srečanj 16., 23. in 30. novembra bomo naknadno sporočili.

Ciljna skupina: tečaj je namenjen posameznikom različnih starosti, ki bi se radi pobliže seznanili z značilnostmi in načini medgeneracijske komunikacije.

Cilj: posredovati instrumente za izboljšanje komunikacije med razli?nimi starostnimi kategorijami, še posebno v okviru društvenega delovanja.

Tečaj bo potekal v obliki delavnic po metodi osebnega socialnega učenja v mali skupini, ki temelji na izkušnjah posameznikov (12-14 udeležencev). Udeleženke in udeleženci trenirajo nove vsebine in metode komuniciranja v skupini in v svojem vsakdanjem okolju, izhodišče socialnega učenja pa so dobre življenjske izkušnje udeleženca. V ospredju je iskanje komplementarnosti med mladimi in starejšimi.

Še zlasti imajo delavnice naslednje vsebine:
• vživljanje v mladostno obdobje in srednja leta na osnovi svojih lastnih izkušenj
• spoznavanje nekaterih sodobnih značilnosti mlade in srednje generacije
• pravila in trening dobre osebne komunikacije
• iskanje možnosti za medsebojno dopolnjevanje med človekom v tretjem življenjskem obdobju in pripadniki mlajših generacij.

Omenjenim delavnicam bodo sledila supervizijska srečanja, v okviru katerih se bodo lahko udeleženke in udeleženci nadalje medsebojno soočali  ter se pogovarjali o osvojenih metodah ter o svojih nadaljnih izkušnjah po opravljenem tečaju.

Tečaj bo vodil prof. Dr. Jože Ramovš iz Inštituta Antona Trstenjaka iz Ljubljane (www.inst-antonatrstenjaka.si), socialni delavec, doktor antropologije in psihoterapevt. Med drugim v zadnjem desetletju dela predvsem na področju socialne gerontologije in gerontagogike, pri čemer so v ospredju njegove znanstvene in akcijske pozornosti medgeneracijski odnosi, priprava na kakovostno starost ter ustvarjanje sodobne postmoderne mreže medgeneracijskih programov za kakovostno starost. O tem je napisal več knjig in številne članke.

Da bi nadaljevali z raziskovalnim delom o mladih, ljubiteljski kulturi in društvenem delovanju, ki smo ga začeli že pred 3 leti ob priložnosti Programske konference, bo ob delavnicah potekala tudi raziskovalna dejavnost Slorija. Slorijevi raziskovalki Maja Mezgec in Zaira Vidali bosta sledili celotnemu procesu prek intervjujev, s katerimi bosta preverjali stališča in odnose udeleženk in udeležencev do medgeneracijske komunikacije ter do usvojenih metod. Intervjuji bodo potekali pred in po vsaki delavnici ter še ob zaključku delavnic ob priliki supervizijskih srečanj po predhodnem dogovoru z udeleženci/kami.

2) Opis druge pobude:

“SREČANJA ZA BOLJŠE SPOZNAVANJE IN RAZUMEVANJE ODNOSOV MED GENERACIJAMI PRI UPRAVLJANJU DRUŠTEV”

Ciljna skupina: srečanja so namenjena posameznim društvom na Tržaškem, Goriškem in Videmskem, ki bi si želela analizirati stanje medgeneracijskih odnosov znotraj svoje društvene stvarnosti in se o tem pogovoriti s strokovnjakom.

Cilj: nuditi strokovno svetovanje in strokovne prijeme delavcem na področju društvenega delovanja (vodstvu, članstvu) za boljše upravljanje medgeneracijskih odnosov v posameznih društvih.

Predmet srečanj bodo vsebine, ki jih bodo predlagali udeleženci oz. udeleženke.

Srečanja bo vodila dr. Suzana Pertot, psihologinja-psihoterapevtka, raziskovalka pri Slori-ju.

Da bi nadaljevali z raziskovalnim delom, ki smo ga začeli že pred 3 leti ob priložnosti Programske konference, bodo vsebine srečanj po dogovoru lahko predmet raziskave o medgeneracijskem prenosu ljubiteljske kulture in društvenega delovanja.

Datumi (novembra in decembra) in kraji srečanj bodo določeni po dogovoru z vodjo dr. Suzano Pertot. Uvodno srečanje pa bo 7. novembra 2006 ob 18.30 v prostorih čezmejnega informativnega okenca za mlade AD INFORMANDUM, Fernetiči 3.

Povežite se z nami

Bodite vedno v stiku z nami - naročite se na e-novice Slovenskega raziskovalnega inštituta.

vpiši se