Pripravili učni načrt za pouk slovenščine

Petnajst profesorjev slovenščine prvostopenjskih srednjih šol s Tržaškega in Goriškega je pretekli teden uspešno zaključilo 20-urni izobraževalni program Pouk slovenščine – od načrtovanja do preverjanja in ocenjevanja znanja, ki ga je organiziral Slovenski raziskovalni inštitut (SLORI). Program je bil izbran na razpisu za akreditacijo izobraževalnih programov Urada za šole s slovenskim učnim jezikom pri Deželnem šolskem uradu za FJK.

Na izobraževanju, ki se je odvijalo v dveh sklopih, od oktobra do decembra, v Doberdobu in Trstu, so profesorji slovenščine skupaj načrtovali izvedbo in evalvacijo učnega procesa. S koordinatorico programa, sodelavko Slorija, dr. Majo Melinc Mlekuž, in predavateljico s Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, dr. Mihaelo Knez, so skupaj načrtovali učne cilje, vsebine in dejavnosti za pouk slovenščine. Jasno se opredelili zaporedje obravnavanih učnih vsebin in minimalne učne standarde ter oblikovali enoten učni načrt za pouk slovenščine na prvostopenjskih srednjih šolah. V drugem sklopu izobraževanja so udeleženci s predavateljicama, dr. Natašo Pirih Svetina in dr. Majo Melinc Mlekuž, pregledali in ovrednotili različne pristope diagnostičnega, sprotnega in končnega preverjanja in ocenjevanja znanja, skupaj popravljali in ovrednotili pisne šolske naloge ter izdelali enotne kriterije za pisno in ustno ocenjevanje znanja (točkovnik). Učni načrt in kriteriji ocenjevanja bodo objavljeni na spletni strani SMeJse (https://www.smejse.it/).

SLORI že načrtuje nove programe na področju jezikovnega izobraževanja in didaktike slovenščine za šole, saj se je ponovno izkazalo, da so profesorji slovenščine motivirani, predvsem pa željni medsebojnega sodelovanja, izmenjave mnenj in primerov dobre prakse. Jezikovno izpopolnjevanje namreč spada med prednostne naloge Slorijeve Delovne skupine za slovenski jezik, ki nudi tudi vrsto drugih storitev na področju svetovanja, lektoriranja, priprave učnega gradiva in jezikovnih pripomočkov, ponuja pa tudi strokovno pomoč pri načrtovanju jezikovnih strategij in politik. Dejavnost vodi skupina slovenistk, lektoric, predavateljic in drugih strokovnjakinj ter strokovnjakov, ki delujejo na posameznih jezikoslovnih področjih.

Povežite se z nami

Bodite vedno v stiku z nami - naročite se na e-novice Slovenskega raziskovalnega inštituta.

vpiši se