Articles and chapters

2021

BOGATEC N. (2021), Izobraževanje v slovenskem jeziku v Italiji, Koledar 2022, Gorica, GMD, 82-92. BOGATEC N., BREZIGAR S., MEZGEC M. (2021), Pouk na daljavo v osnovnih šolah s slovenskim učnim jezikom in slovensko-italijanskim dvojezičnim poukom v Italiji med epidemijo covid-19, Sodobna pedagogika, 72 (138), Posebna številka, 44-68. BREZIGAR, S., VIDAU, Z. (2021). Mladi govorci slovenskega […]

More

2020

BOGATEC N. (2020), Izobraževanje v slovenskem jeziku v Italiji, Koledar 2021, Gorica, GMD, 77-85. GRGIČ, Matejka. Manjšinski jeziki med Italijo in Slovenijo – zakaj potrebujemo čezmejno šolstvo?. Razprave in gradivo : revija za narodnostna vprašanja. [Tiskana izd.]. 2019, no. 83, str. 35-50. BREZIGAR, S., VIDAU, Z., Vloga slovenskih krovnih organizacij SKGZ in SSO pri politični […]

More

2019

BOGATEC, Norina (ur.) (2019), Classi transfrontaliere – Percorsi didattici comuni per le scuole dell’area transfrontaliera. Unità di apprendimento per le penultime e ultime classi delle scuole secondarie di I° grado in Italia e delle scuole elementari in Slovenia / Čezmejni razredi – Skupne didaktične poti za šole čezmejnega območja. Učne enote za predzadnje in zadnje […]

More

2018

BOGATEC, N., 2018, Kdo v Italiji obiskuje vrtce in šole v slovenskem jeziku, In: A. Žele, M. Šekli (ed.), Slovenistika in slavistika v zamejstvu – Udine, Ljubljana, Zveza društev Slavistično društvo Slovenije, p. 125-129. BOGATEC, N., 2018, Izobraževanje v slovenskem jeziku v Italiji, Koledar 2019, GMD, p. 228-239. BREZIGAR, S., VIDAU, Z., 2018, Political participation […]

More

2017

BALOH, Barbara, MEZGEC, Maja, 2017, Procesi internacionalizacije visokega šolstva s čezmejne perspektive: izobraževanje zamejskih študentov na Pedagoški fakulteti Univerze na Primorskem. In: RUTAR, Sonja (ed.), et al. Vidiki internacionalizacije in kakovosti v visokem šolstvu = Perspectives of internationalisation and quality in higher education,. Koper: Založba Univerze na Primorskem, p. 93-107. BOGATEC Norina, 2017, Izobraževanje v […]

More

2016

BOGATEC, N. (2016), Izobraževanje v slovenskem jeziku v Italiji, Koledar 2017, GMD, p. 267-276. GLIHA KOMAC, N. MEZGEC, M. (2016), Jezikovna podoba Kanalske doline: zakonodajne določbe in jezikovna krajina. In: KRŽIŠNIK, Erika (ed.), HLADNIK, Miran (ed.). Toporišičeva obdobja, (Obdobja, ISSN 1408-211X, Simpozij, = Symposium, 35). 1. natis. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2016, p. 447-454. http://centerslo.si/wp-content/uploads/2016/11/GlihaKomMez.pdf. […]

More

2015

BOGATEC, Norina (ed.), ZUDIČ ANTONIČ, Nives (ed.). Educare alla diversità : report preliminari della ricerca comparativa interdisciplinare tra Italia e Slovenia. Trieste: Istituto sloveno di ricerche SLORI; Koper: Università del Litorale, Facoltà di studi umanistici, 2015. BOGATEC, Norina (ed.), ZUDIČ ANTONIČ, Nives (ed.). Vzgajati k različnosti: predhodna poročila interdisciplinarne primerjalne raziskave med Italijo in Slovenijo. […]

More

2014

BOGATEC, Norina. Come i giovani vivono il confine = Kako mladi doživljajo mejo. Gruppo 85, 2014, 26/27, p. 10-15. BOGATEC, Norina. Izobraževanje v slovenskem jeziku v Italiji. Koledar Goriške Mohorjeve Družbe, ISSN 1124-6561, 2014, p. 341-348. JAGODIC, Devan. Cross-border residential mobility in the Italian-Slovenian borderland: a transnational laboratory for the creation of European space or a new hotbed […]

More

2013

BANCHIG, I., VIDAU, Z. (2013): Izvajanje ukrepov v korist rezijanščine in jezikovnih različic v kanalski, terskih in nadiških dolinah. JANEŽIČ, A. (ed.), ČOK, Š. (ed.) (2013): Prima conferenza sulla tutela della minoranza linguistica slovena / Prva deželna konferenca o zaščiti slovenske jezikovne manjšine. Trieste – Deželni svet FJk, SLORI. BOGATEC, N. (2013): Izobraževanje v slovenskem […]

More

2012

BOGATEC, N. (2012): Za dobro počutje naših malčkov. Primorski dnevnik, 26.02.2012, Trieste, ZTT. BOGATEC, N. (2012): Projekt šola 2011, Predstavitev rezultatov. http://www.slori.org/pdf/predstavitevSOLA2010.pdf. BOGATEC, N. (2012): Izobraževanje v slovenskem jeziku v Italiji. Koledar 2013. Goriška Mohorjeva Družba, Gorizia, 278-284. JAGODIC, D. (2012): Living (Beyond) the Border. European Integration Processes and Cross-Border Residential Mobility in the Italian-Slovenian […]

More

2011

BOGATEC, N. Le famiglie residenti nella provincia di Trieste : caratteristiche evolutive e  strutturali : 2006-2010. Trieste: Provincia, Assessorato alle politiche sociali e alle politiche giovanili, 2011. BOGATEC, N. Projekt Izobraževalne in zaposlitvene poti mladih iz čezmejnega območja : poročilo = Progetto Percorsi formativi e occupazionali dei giovani dell’area transfrontaliera : relazione. Trieste: SLORI, 2011. […]

More

2010

BOGATEC, Norina. Vpliv slovenske šole v Italiji na okolje. Primorski dnevnik, 4. may 2010, year 66, n. 104, p. 2. BOGATEC, Norina. L’evoluzione demografica della popolazione residente nella provincia di Trieste e della sua componente straniera: 2004-2008. Trieste: Provincia, Assessorato alle politiche sociali e alle politiche giovanili, 2010. http://www.provincia.trieste.it/c/document_library/get_file?uuid=aea54514-8275-4a88-8284-2365d93663d7&groupId=12267. BOGATEC, Norina. Le famiglie residenti nella […]

More

Sign up to our mailing list

Join our newsletter!

Subscribe