Projekt Eduka2: poziv za izbor šol – rok podaljšan do 30.11.17

Projekt EDUKA2

Per una governance transfrontaliera dell’istruzione / Čezmejno upravljanje izobraževanja; Programma Interreg V-A Italia-Slovenia 2014 – 2020  / Program Interreg V-A Italija – Slovenija 2014 – 2020; (CUP G92I17000070002)

POZIV ZA IZBOR VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNIH USTANOV

za izvajanje aktivnosti v okviru delovnega sklopa WP 3.1

a) Projekt EDUKA2

 S Projektom EDUKA2 nameravamo izboljšati čezmejno sodelovanje med Slovenijo in Italijo na področju izobraževanja, in sicer s pripravo enotnih didaktičnih in izobraževalnih modelov. Pozitivne učinke predvidenih ukrepov bodo koristile predvsem šole in univerze programskega območja.

V okviru projekta:

 • se bo ustvarila funkcionalna mreža čezmejnega sodelovanja med šolami, univerzami, raziskovalnimi centri ter ustanovami narodnih in jezikovnih manjšin;
 • se bo pripravil enoten strateški dokument o skupnih didaktičnih modelih s smernicami, enotnimi metodami in skupnimi vsebinami o temah, ki zadevajo varstvo kulturnih, jezikovnih, okoljskih in naravnih virov; dokument bo vseboval primere didaktičnega materiala, orodij in virov, ki jih bodo lahko učitelji uporabili med predavanji in pri pouku;
 • je predvidena priprava skupnega usposabljanja učiteljev, ki bo zagotovilo prenos zgoraj omenjenih skupnih didaktičnih modelov v šolsko in visokošolsko okolje;
 • se bo pripravil enoten strateški dokument za lažje upravljanje administrativnih postopkov priznavanja nazivov in kvalifikacij čezmejnih študentov in diplomantov na področju vzgoje in izobraževanja.

Partnerji, ki sodelujejo pri projektu EDUKA2:

 1. SLORI – Slovenski raziskovalni inštitut iz Trsta (Vodilni partner);
 2. INV – Inštitut za narodnostna vprašanja iz Ljubljane;
 3. Furlansko filološko društvo Graziadio Isaia Ascoli iz Vidma;
 4. Univerza v Novi Gorici;
 5. Univerza Ca’ Foscari iz Benetk;
 6. Univerza na Primorskem – Pedagoška fakulteta iz Kopra.

Za podrobnejše informacije o projektu in posamezne aktivnosti glej Prilogo 1.

 

b) Aktivnosti, ki so predmet sodelovanja

V okviru tega obvestila so izpostavljene aktivnosti, ki so predmet sodelovanja:

1) Naslov aktivnosti (WP) 3.1.1 Funkcionalna mreža za čezmejno sodelovanje in enoten strateški dokument.

2) Naslov aktivnosti  (WP) 3.1.2 Čezmejni razredi.

3) Naslov aktivnosti (WP) 3.1.3 Didaktično gradivo in pilotne aktivnosti, ki bodo podpirale pouk manjšinskih in regionalnih jezikov v šolah. Vzgojno-izobraževalne ustanove naprošamo za izvajanje pilotnih aktivnosti med izvajanjem pouka.

4) Naslov aktivnosti  (WP) 3.1.4 Didaktika jezikov v stiku in sosedski jezik.

5) Naslov aktivnosti  (WP) 3.1.5 Manjšinska literatura ter literatura obmejnega območja.

Za podrobnejše informacije o zgornjih aktivnostih glej Prilogo 1.

 c) Vzgojno-izobraževalne ustanove, vključene v projektne aktivnosti, ki so predmet sodelovanja

 Kot vodilni partner projekta EDUKA2 bo SLORI – Slovenski raziskovalni inštitut – s tem pozivom lahko izbral vrsto vzgojno-izobraževalnih ustanov, ki delujejo na referenčnem čezmejnem območju in se želijo vključiti v projektne aktivnosti, ki so predmet sodelovanja.

S pozivom nameravamo izbrati:

A) v Italiji:

–          večstopenjske izobraževalne ustanove (vrtce, osnovne in prvostopenjske srednje šole) ter drugostopenjske srednje šole s slovenskim učnim jezikom in slovensko-italijanskim učnim jezikom, ki delujejo na območju pokrajin Trst, Gorica in Videm.

Za izvajanje projektnih aktivnosti EDUKA2, ki so predmet sodelovanja, potrebujemo:

Naslov aktivnosti (WP) 3.1.1 Funkcionalna mreža za čezmejno sodelovanje in enoten strateški dokument:

 • izbranih bo najmanj 10 izobraževalnih ustanov (med zainteresiranimi vrtci, osnovnimi šolami, prvostopenjskimi in drugostopenjskimi srednjimi šolami s slovenskim učnim jezikom in slovensko-italijanskim učnim jezikom ), ki bodo vključene v funkcionalno mrežo za sodelovanje EDUKA2.

 Naslov aktivnosti (WP) 3.1.2 Čezmejni razredi:

 • 1 osnovna šola z italijanskim učnim jezikom;
 • 1 prvostopenjska srednja šola z italijanskim učnim jezikom;
 • 1 osnovna šola s slovenskim učnim jezikom;
 • 1 prvostopenjska srednja šola s slovenskim učnim jezikom.

Naslov aktivnosti (WP) 3.1.3 Didaktično gradivo in pilotne aktivnosti, ki bodo podpirale pouk manjšinskih in regionalnih jezikov v šolah:

 • 2 vrtca s slovenskim učnim jezikom;
 • 2 osnovni šoli s slovenskim učnim jezikom;
 • 2 prvostopenjski srednji šoli s slovenskim učnim jezikom;
 • 2 drugostopenjski srednji šoli s slovenskim učnim jezikom.

Naslov aktivnosti (WP) 3.1.4 Didaktika jezikov v stiku in poučevanje sosedskega jezika:

 • 2 prvostopenjski srednji šoli z italijanskim učnim jezikom, kjer je predvideno poučevanje slovenščine kot tujega jezika.

Naslov aktivnosti  (WP) 3.1.5 Manjšinska literatura ter literatura obmejnega območja:

 • 2 prvostopenjski srednji šoli s slovenskim učnim jezikom;
 • 1 prvostopenjski srednja šola z italijanskim učnim jezikom, kjer se izvajajo didaktične dejavnosti v furlanskem jeziku;
 • 2 drugostopenjski srednji šoli s slovenskim učnim jezikom.

B) v Sloveniji:

–          vrtci, osnovne in srednje šole s slovenskim ter italijanskim učnim jezikom, ki delujejo na območju Obalno-Kraške in Goriške statistične regije.

Za izvajanje projektnih aktivnosti EDUKA2, ki so predmet sodelovanja, potrebujemo:

Naslov aktivnosti (WP) 3.1.1 Funkcionalna mreža za čezmejno sodelovanje in enoten strateški dokument:

 • izbranih bo najmanj 10 izobraževalnih ustanov (med vrtci, osnovnimi šolami, srednjimi šolami s slovenskim in z italijanskim učnim jezikom), ki bodo vključene v funkcionalno mrežo za sodelovanje EDUKA2.

 Naslov aktivnosti (WP) 3.1.2 Čezmejni razredi:

 • 2 osnovni šoli s slovenskim učnim jezikom na območju Obalno-Kraške statistične regije;
 • 1 osnovna šola z italijanskim učnim jezikom.

Naslov aktivnosti (WP) 3.1.3 Didaktično gradivo in pilotne aktivnosti, ki bodo podpirale pouk manjšinskih in regionalnih jezikov v šolah:

 • 1 vrtec z italijanskim učnim jezikom;
 • 2 osnovni šoli z italijanskim učnim jezikom;
 • 2 srednji šoli z italijanskim učnim jezikom.

Naslov aktivnosti (WP) 3.1.4 Didaktika jezikov v stiku in poučevanje sosedskega jezika:

 • 1 osnovna šola s slovenskim učnim jezikom, kjer je predvideno poučevanje italijanskega jezika (jezik okolja) na območju Obalno-Kraške statistične regije.

Naslov aktivnosti (WP) 3.1.5 Manjšinska literatura ter literatura obmejnega območja:

 • 1 osnovna šola s slovenskim učnim jezikom na območju Goriške statistične regije;
 • 2 srednji šoli z italijanskim učnim jezikom.

d) Trajanje sodelovanja

Sodelovanje časovno sovpada s trajanjem projekta in bo natančneje dogovorjeno z izbranimi ustanovami. Sodelovanje naj bi se predvidoma začelo novembra 2017 in se bo zaključilo najkasneje decembra 2018, razen v primeru morebitnega podaljšanja projekta.

e) Prispevki/nadomestila za vključene ustanove

Skupni proračun za predvideno izvajanje vseh aktivnosti (iz naslova povračila stroškov vseh vključenih ustanov) znaša največ 20.400,00 €.

Vsa sredstva so porazdeljena med posamezne aktivnosti, kot je prikazano v nadaljevanju:

Naslov aktivnosti (WP) 3.1.1 Funkcionalna mreža za čezmejno sodelovanje in enoten strateški dokument.

Za omenjeno aktivnost ni predvideno plačilo kakršnih koli prispevkov/povračil.

 Naslov aktivnosti (WP) 3.1.2. Čezmejni razredi.

Skupni proračun za aktivnosti v okviru delovnega sklopa WP3.1.2. znaša največ 12.000,00 €, pri čemer je za vsako vključeno ustanovo predvideno okvirno izplačilo prispevkov/povračil v višini 1.700,00 € (v Italiji: 4 šole, najmanj 4 učitelji – po 1 učitelj na šolo; v Sloveniji 3 šole in najmanj 4 učitelji – 1 učitelj za vsako šolo s slovenskim učnim jezikom, 2 učitelja za šolo z italijanskim učnim jezikom).

Prispevek/povračilo pokriva število ur, ki jih posamezna ustanova nameni aktivnostim učiteljev (od 50 do 60 ur), ter projektnemu upravljanju s strani administrativnega osebja (število ur se določi naknadno; okvirno: od 5 do 8 ur), izven šolskega delovnika in šolskega urnika.

Naslov aktivnosti (WP) 3.1.3 Didaktično gradivo in pilotne aktivnosti, ki bodo podpirale pouk manjšinskih in regionalnih jezikov v šolah.

Za omenjeno aktivnost ni predvideno plačilo kakršnih koli prispevkov/povračil. Prosi se za možnost izvajanja pilotnih aktivnosti pri pouku.

Naslov aktivnosti (WP)  3.1.4. Didaktika jezikov v stiku in poučevanje sosedskega jezika

Skupni proračun za aktivnosti v okviru delovnega sklopa WP 3.1.4 znaša največ 2.400,00€, pri čemer je za vsako vključeno ustanovo predvideno okvirno izplačilo prispevkov/povračil v višini 800,00 € (v Italiji 2 šoli; v Sloveniji 1 šola).

Prispevek/povračilo pokriva število ur, ki jih posamezna ustanova nameni aktivnostim učiteljev (od 25 do 30 ur), ter projektnemu upravljanju s strani administrativnega osebja (število ur se določi naknadno , okvirno 2 uri), izven šolskega delovnika in šolskega urnika.

Naslov aktivnosti (WP)  3.1.5. Manjšinska literatura ter literatura obmejnega območja.

Skupni proračun za aktivnosti v okviru delovnega sklopa WP3.1.5 znaša največ 6.000,00€, pri čemer je za vsako vključeno ustanovo predvideno okvirno izplačilo prispevkov/ povračil v višini 750,00 € (v Italiji 5 šol, v Sloveniji 3 šole).

Prispevek/ povračilo pokriva število ur, ki jih posamezna ustanova nameni aktivnostim učiteljev (od 20 do 25 ur) ter projektnemu upravljanju s strani administrativnega osebja (število ur se določi naknadno, okvirno 5 ur), izven šolskega delovnika in šolskega urnika.

Predviden znesek za posamezno ustanovo je zgolj okviren in se bo preračunal, pri čemer se bodo v Italiji upoštevale tarifne skupine in urne postavke iz Nacionalne kolektivne pogodbe za šolsko osebje (Contratto collettivo nazionale lavoratori scuola – CCNLS) z dne 29.11.2007, v Sloveniji pa Zakon o sistemu plač v javnem sektorju – ZSPJS.

Izbrane ustanove bodo z inštitutom SLORI podpisale konvencijo o sodelovanju.

f) Ocenjevalni kriteriji v primeru, da število vlog preseže razpoložljiva mesta

V primeru, da bi število vlog preseglo razpoložljiva mesta, se bodo ustanove izbirale kronološko, in sicer glede na datum predložitve vloge.

Izobraževalne ustanove, ki bodo oddale vlogo, a ne bodo izbrane na podlagi zgoraj navedenih kriterijev, bodo kljub temu vključene v funkcionalno mrežo, predvideno v delovnem sklopu WP 3.1.1 – Funkcionalna mreža za čezmejno sodelovanje in enoten strateški dokument.

g) Način predložitve vloge za sodelovanje

Zainteresirane izobraževalne ustanove morajo predložiti oziroma poslati Obrazec “VLOGA ZA SODELOVANJE”, ki je priložen k temu obvestilu (Priloga 2). Vloga za udeležbo mora biti v italijanskem oziroma slovenskem in italijanskem jeziku.

Če SLORI ne bo prejel nobene vloge oziroma če bo število prejetih vlog nezadostno glede na potrebe tega razpisa, si inštitut pridržuje pravico, da podaljša oziroma ponovno razpiše zadevni poziv za alineje in aktivnosti, za katere v prvem roku ni prejel zadostnega števila vlog.

Vloge morajo biti poslane na tajništvo inštituta SLORI, Ul. Beccaria 6, 34133 Trst, Italija s priporočeno pošiljko oziroma osebno vročene. Vloge naj bodo v zaprti kuverti z napisom “POZIV ZA IZBOR VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNIH USTANOV – EDUKA2 (WP 3.1)”.

Vloge morajo prispeti najkasneje do 23. novembra 2017.

V primeru, da bi število vlog preseglo razpoložljiva mesta, se bodo ustanove izbirale kronološko, in sicer glede na datum predložitve prošnje:

–          v primeru priporočene pošiljke se bo upošteval datum poštnega žiga (datum pošiljke).

–          če bo SLORI istega dne prejel več vlog oz. če bo več vlog odposlanih s priporočeno pošiljko istega datuma, bo ocenjevalna komisija SLORI izobraževalne ustanove žrebala.

Izobraževalne ustanove, ki bi želele vloge vročiti na sedežu SLORI, obveščamo, da so uradne ure tajništva od ponedeljka do četrtka med 9.00 in 17.00 ter v petek od 9.00 do 13.00.

SLORI bo imenoval komisijo, ki bo odpirala pošiljke, preučila prejete vloge in izbrala ustrezne izobraževalne ustanove. SLORI si pridržuje pravico, da po potrebi zahteva dodatne informacije. Vse ustanove, ki bodo sodelovale pri izboru, bodo prejele obvestilo o izidu poziva.

Po odprtju pošiljk in pregledu prejetih vlog se bodo pripravile lestvice za vsako posamezno aktivnost, ki je predmet sodelovanja iz delovnega sklopa WP3.1.

 h) Oseba, odgovorna za postopek

Kontaktna oseba za ta poziv je gospa Maja Bertok, projektni vodja pri projektu EDUKA2. Za dodatne informacije je na voljo na naslov elektronske pošte eduka2@slori.org oziroma telefonska številka 0039-040-636663.

dr. Devan Jagodic,

direktor

                                                                         PRILOGA 1

 

Projekt EDUKA2

 Per una governance transfrontaliera dell’istruzione / Čezmejno upravljanje izobraževanja

Programma Interreg V-A Italia-Slovenia 2014 – 2020  / Program Interreg V-A Italija – Slovenija 2014 – 2020

 (CUP G92I17000070002)

  Projektni partnerji

Partnerji, ki sodelujejo pri projektu EDUKA2:

 1. SLORI – Slovenski raziskovalni inštitut iz Trsta (Vodilni partner);
 2. INV – Inštitut za narodnostna vprašanja iz Ljubljane;
 3. Furlansko filološko društvo Graziadio Isaia Ascoli iz Vidma;
 4. Univerza v Novi Gorici;
 5. Univerza Ca’ Foscari iz Benetk;
 6. Univerza na Primorskem – Pedagoška fakulteta iz Kopra.

  Cilji

 S Projektom EDUKA2 nameravamo izboljšati čezmejno sodelovanje med Slovenijo in Italijo na področju izobraževanja, in sicer s pripravo enotnih didaktičnih in izobraževalnih modelov.

Pozitivne učinke predvidenih ukrepov bodo koristile predvsem šole in univerze programskega območja.

V okviru projekta:

 • se bo ustvarila funkcionalna mreža čezmejnega sodelovanja med šolami, univerzami, raziskovalnimi centri ter ustanovami narodnih in jezikovnih manjšin;
 • se bo pripravil enoten strateški dokument o skupnih didaktičnih modelih s smernicami, enotnimi metodami in skupnimi vsebinami o temah, ki zadevajo varstvo kulturnih, jezikovnih, okoljskih in naravnih virov; dokument bo vseboval primere didaktičnega materiala, orodij in virov, ki jih bodo lahko učitelji uporabili med predavanji in pri pouku;
 • je predvidena priprava skupnega usposabljanja učiteljev, ki bo zagotovilo prenos zgoraj omenjenih skupnih didaktičnih modelov v šolsko in visokošolsko okolje;
 • se bo pripravil enoten strateški dokument za lažje upravljanje administrativnih postopkov priznavanja nazivov in kvalifikacij čezmejnih študentov in diplomantov na področju vzgoje in izobraževanja.

Ciljne skupine

Projekt naslavlja naslednje glavne ciljne skupine:

 • vrtci, osnovne in srednje šole I. in II. stopnje v Italiji;
 • vrtci, osnovne in srednje šole v Sloveniji;
 • ravnatelji, vzgojitelji, učitelji, učenci, dijaki;
 • univerze (vključno s strokovnimi službami, kot so referati, vpisne službe in centri za svetovanje študentom);
 • univerzitetni študenti, predvsem na programih, ki izobražujejo za delo na področju vzgoje in izobraževanja;
 • raziskovalni inštituti, visokošolski učitelji in strokovnjaki, ki se ukvarjajo z izobraževanjem in didaktiko;
 • ustanove narodnih in jezikovnih manjšin;
 • vzgojno-izobraževalne ustanove in društva, predavatelji, pedagoški delavci;
 • družine z otroki, ki so vključeni v vzgojno-izobraževalni proces;
 • institucionalni in politični predstavniki, javne in zasebne ustanove, ki se ukvarjajo z izobraževanjem.

 Aktivnosti, ki so predmet sodelovanja

 Aktivnosti, ki predstavljajo predmet sodelovanja, so:

Naslov aktivnosti (WP) 3.1.1 Funkcionalna mreža čezmejnega sodelovanja in strateški dokument

Izbrane izobraževalne ustanove bodo vključene v funkcionalno mrežo  čezmejnega sodelovanja EDUKA2 (v nadaljevanju: mreža), ki bo združevala šole, univerze, raziskovalne inštitute, ustanove narodnih in jezikovnih manjšin (slovenska in furlanska manjšina v Italiji, italijanska manjšina v Sloveniji).

Člani mreže bodo povabljeni k udeležbi na dogodke v okviru projekta, s čimer bodo sproti pridobivali vse informacije o projektu in raznih aktivnostih. V okviru projekta je predvidena organizacija srečanj med člani mreže ter projektnimi partnerji, ki so bodo odvijala v okviru srečanj posameznih delovnih skupin za predvidene projektne aktivnosti, ki so opisane v nadaljevanju.

V sklopu mreže bodo delovale čezmejne skupine, ki jih bodo sestavljali učitelji in raziskovalci, ki bodo skrbeli za izdelavo didaktičnih gradiv in pilotnih aktivnosti. Delovalo bo 16 delovnih skupin. Člani mreže bodo lahko koristili programe usposabljanja za učitelje, ki je predvidena v DS3.2  – Skupni programi usposabljanja za učitelje javnih šol.

Pred zaključkom projekta, in sicer 28.02.2019, bo v okviru v okviru funkcionalne mreže pripravljen enotni strateški dokument o skupnih didaktičnih modelih znotraj šolskih sistemov programskega območja s smernicami, enotnimi metodami in skupnimi vsebinami za potrebe čezmejnega izobraževanja, didaktike manjšinskih, regionalnih in sosedskih jezikov ter osveščanja o tveganju, povezanem z izrabo tal in s klimatskimi spremembami. Dokument bo vseboval določila glede participacije ter skupna orodja in didaktične modele, za katere se bodo člani obvezali, da jih bodo vključili v svojo vzgojnoizobraževalno ponudbo in jih uporabili pri pouku.

 Naslov aktivnosti (WP) 3.1.2 Čezmejni razredi. Ustvarilo se bo skupne didaktične enote za različne učne predmete.

Dejavnost se bo razvijala v teh fazah:

1. Sestava dveh čezmejnih delovnih skupin učiteljev državnih šol (osnovne šole s slovenskim in z italijanskim učnim jezikom v Sloveniji, večstopenjske šole s slovenskim in z italijanskim učnim jezikom v Italiji): prvo skupino bodo sestavljali učitelji 4. in 5. razredov osnovnih šol (SLO in ITA), drugo pa učitelji 8. in 9. razredov osnovnih šol (SLO) oz. 2. in 3. razredov srednjih šol prve stopnje (ITA) (10 srečanj).

2. Oblikovanje interdisciplinarne didaktične poti za spoznavanje čezmejnega prostora kot celovite in enovite geografske enote.

Faze izvajanja:

– kapitalizacija rezultatov čezmejnega projekta EDUKA (Program 2007-2013) in še posebej iger Sosedujmo/Viciniamo in Igra burje/Il gioco della bora kot didaktičnih pripomočkov za spoznavanje in promocijo kulturne in jezikovne raznolikosti;

– priprava 2 učnih/didaktičnih enot o posameznih vidikih čezmejnega območja med Italijo in Slovenijo, na primer o geografskonaravoslovnih značilnosti ozemlja, podnebnih spremembah, naravovarstveni zaščiti in povezanih problemih, o zgodovinskih procesih, kulturnih in jezikovnih specifikah itd., ki bosta dostopni na spletni platformi za didaktična gradiva izdelani v DS3.1.6;

– oblikovanje »čezmejnih razredov« (najmanj 4 razredne skupine z najmanj 80 udeleženci) z učenci državnih šol, ki se razlikujejo glede na učni jezik, obmejno območje (SLO ali ITA) ali status skupnosti, katerim pripadajo (manjšinska/večinska skupnost) (skupaj 12 srečanj);

– raziskovalno delo učencev v okviru terenskih »čezmejnih razredov«, bodisi v urbanih centrih (Trst in Koper) bodisi v naravnih okoljih (na primer v Glinščici, ob pešpoti Parenzana) z obiski ustanov, institucij in organizacij, ki delujejo v okviru večinskih in manjšinskih skupnosti, naravnih rezervatov in zaščitenih območij, zgodovinsko in kulturno pomembnih krajev ter proizvodnih in obrtniških dejavnosti oz. delovanja civilne zaščite;

– zbiranje in ureditev gradiva, oblikovanega v okviru čezmejnih razredov in nadaljnje oblikovanje 2 učnih enot (ene za vsako stopnjo šolanja), ki bosta dostopni na spletni platformi za didaktična gradiva izdelani v DS3.1.6.

3. Promocija dejavnosti kot interdisciplinarne didaktične poti za spoznavanje celovitosti čezmejnega območja in ozaveščanje o zaščiti njegovega naravovarstvenega, arhitektonskega, arheološkega, zgodovinsko-kulturnega, umetnostnega in jezikovnega bogastva. Učne enote bomo objavili na spletni platformi.

 Naslov aktivnosti (WP) 3.1.3 Didaktično gradivo in pilotne aktivnosti, ki bodo podpirale pouk manjšinskih in regionalnih jezikov v šolah

Prosi se za možnost izvajanja pilotnih aktivnosti pri pouku. Za omenjeno aktivnost ni predvideno plačilo kakršnih koli prispevkov/povračil.

Projektni partnerji bodo izdelali didaktična orodja za podporo pri poučevanju manjšinskih in regionalnih jezikov v šolah različnih stopenj (vrtcih, osnovnih in srednjih šolah prve in druge stopnje v Italiji oz. v vrtcih, osnovnih in srednjih šolah v Sloveniji), poleg tega pa si bodo izmenjali že obstoje a gradiva, ki so nastala v različnih kontekstih. Oblikovala se bo 1 čezmejna delovna skupina (najmanj 3 udeleženci), ki bo v sklopu vsaj treh srečanj skupaj oblikovala posamezna metodološka načela in določila ustrezne kompetence. LP, PP2, PP6 Za potrebe poučevanja slovenščine na šolah s slovenskim učnim jezikom v Italiji in italijanščine na šolah z italijanskim učnim jezikom v Sloveniji bodo izdelane interaktivne učne enote, ki bodo objavljene na spletni platformi projekta (DS3.1.6) (vsaj 20 učnih enot, 10 za vsak jezik). Gradiva bodo v pomoč učiteljem, ki bodo lahko na ta način pri pouku dodatno razvijali jezikovne veščine govorcev manjšinskega jezika in jim približali vsebine, ki sicer niso vključene v didaktično strukturirana okolja: tu mislimo predvsem na vsakdanje sporazumevalne položaje (na primer pri zobozdravniku, v trgovini oblačil) in na verbalno sporazumevanje v okoljih, kjer večinski jezik ni prisoten in kjer na primer raba jezikovnih mešanic ni mogoča. Didaktična gradiva bodo izdelana v sodelovanju z učitelji šol, ki bodo pristopile k mreži; oblikovali bomo 5 delovnih skupin (vsaj 15 učiteljev; vsaj 3 srečanja za vsako skupino). PP3, PP5 V zvezi s poučevanjem furlanščine na italijanskih šolah bodo izdelana izvirna didaktična gradiva, pri katerih bo furlanščina učni jezik; gradiva bodo nastala na osnovi modela CLIL (Content and Language Integrated Learning) in bodo obsegala 10 učnih enot s skupno zasnovo. Didaktična gradiva bodo izdelana v sodelovanju z 1 skupino učiteljev šol, ki bodo pristopile k mreži (vsaj 15 učiteljev; vsaj 7 srečanj). Ta aktivnost bo prehodna interaktivnemu izobraževanju, ki bo zasnovano po načelih izkustvenega učenja in bo potekalo na različnih lokacijah oz. v obliki spletnih učilnic. Učne enote bodo namenjene tudi osveščanju o tveganju, povezanem z izrabo tal in s klimatskimi spremembami ter širjenju kulturne raznolikosti. V razredih bomo izvedli pilotne aktivnosti, v sklopu katerih bomo testirali gradiva. Spletna platforma projekta bo obenem tudi baza podatkov, v kateri bomo zbirali vsa izvirna gradiva, ki bodo zbrana in izdelana v sklopu projekta. Oblikovali bomo učne enote, priročnike in multimedijska didaktična gradiva, ki bodo prikladna za spletno in klasično uporabo prek računalnika ali aplikacije, v razredu ali doma, pri delu v skupini in pri individualnem učenju, ob prisotnosti učiteljev in staršev ali samostojno.

Pripravili bomo več člankov za objavo v znanstveni reviji, v katerih bomo analizirali podobnosti in razlike didaktičnih metodologij in orodij, ki jih bodo izdelale posamezne čezmejne delovne skupine.

Naslov aktivnosti (WP) 3.1.4 Didaktika jezikov v stiku in poučevanje sosedskega jezika. Orodja in pilotne aktivnosti za poučevanje slovenščine in italijanščine kot sosedskih jezikov, ki bodo implementirane v šolah

Vodilni partner (LP) bo pripravil module za poučevanje/učenje italijanščine in slovenščine kot sosedskih jezikov z uvajanjem in krepitvijo osebnih in virtualnih stikov med vrstniki, ki obiskujejo tretje vzgojno izobraževalno obdobje osnovnih šol (v Sloveniji) in srednje šole prve stopnje (v Italiji). Vodilni partner in šole (najmanj 3 šole z dvema skupinama povezanih razredov, v katerih bo po najmanj 40 učencev) bodo sestavljali 1 čezmejno delovno skupino (vsaj pet srečanj) znotraj omrežja (vsaj štirje udeleženci).Sosedski jeziki kot jeziki sodobnih odprtih meja imajo danes ključne funkcije v smislu družbene in medetnične integracije. Sosedski jeziki lahko pripadajo množici različnih govorcev, med katere lahko prištejemo prevladujočo jezikovno skupnost sosednje države, manjšinsko narodno skupnost sosednje države in nazadnje, vse prostovoljne govorce teh jezikov. Z aktivnostjo bomo učence spodbudili k rabi sosedskega jezika, tudi z vzpostavitvijo pedagoških dejavnosti, ki bodo okrepile čezmejne stike med vrstniki na ravni skupin in posameznikov , in didaktičnih dejavnosti s specifično vrednostjo na področju promocije jezika in medkulturnih stikov. V ospredju bo tudi osveščanje o tveganju, povezanem z izrabo tal in s klimatskimi spremembami. V sklopu aktivnosti bomo evidentirali in izdelali strategije, ki naj prispevajo k večji, učinkovitejši in bolj avtentični družbeni integraciji. Podpreti želimo znanje jezikov sosednje države pri otrocih in mladostnikih, večjo ozaveščenost učnega kadra in celotne skupnosti govorcev tudi družin učencev , raziskovanje in realizacijo skupnih didaktičnih programov in bolj učinkovito institucionalno upravljanje. Predvidene aktivnosti bodo prispevale k skupnemu čezmejnemu jezikovnemu načrtovanju, ki ga trenutno še pogrešamo. Oblikovana bo 1 skupna učna enota, kjer bodo učenci vključeni v: učne ure v okviru jezikovnega pouka po metodi didaktike jezikov v stiku; predstavitve in obravnave v sklopu jezikovnega pouka; virtualne stike (e-klice, klepetalnice, forume, e-pošto …); 4 srečanja dveh povezanih razredov s skupnimi didaktičnimi delavnicami na izbrano temo (kreativno pisanje, igro vlog, podcast, intervjuje …); izdelavo t. i. avtobiografije čezmejnih stikov tudi v digitalni obliki. Učna enota predvideva šest faz: 1.uvod v »stik«; 2. Virtualni stik; 3. refleksijo; 4. ozaveščanje / pripravo na neposredni fizični stik; 5. stik; 6. refleksijo. Ta učna enota bo izdelana tudi v digitalni obliki in bo na razpolago na spletni platformi projekta (DS3.1.6). Pripravili bomo članek za objavo v znanstveni reviji, ki bo analiziral uporabljene modele in izkušnje.

Naslov aktivnosti (WP) 3.1.5 Manjšinska literatura ter literatura obmejnega območja

PP4 Univerza v Novi Gorici bo pripravila skupna čezmejna didaktična gradiva o manjšinski literaturi in literaturi obmejnega območja v slovenskem, italijanskem in furlanskem jeziku za učitelje. V ta namen bo PP3 oblikoval 5 učnih enot in vodil 2 čezmejni delovni skupini (6 srečanj). Prva učna enota bo v obliki priročnika za osnovnošolske učitelje, ki bo nastal na podlagi sodelovanja projektnega partnerja s prvo skupino najmanj 4 učiteljev osnovnih šol v Sloveniji in srednjih šol prve stopnje v Italiji na območju Gorica- Nova Gorica. Obsegal bo vsebine o književnosti slovenske, italijanske in furlanske skupnosti, z namenom, da bodo imeli učenci možnost spoznavanja večjezične in večkulturne književnosti z območja, na katerem živijo.

Izhajal bo iz regionalne komparativistike. Druga učna enota bo v obliki priročnika za srednješolske učitelje, ki bo nastal na osnovi sodelovanja PP3 z drugo skupino najmanj 2 učiteljev srednjih šol druge stopnje s slovenskim učnim jezikom v Italiji in srednjih šol z italijanskim učnim jezikom v slovenski Istri. Pripravil se bo priročnik, ki bo srednješolcem pomagal spoznavati književnost slovenske manjšine v Italiji in književnost italijanske manjšine iz slovenske Istre. V ospredju bo komparativni vidik. Pripravili se bosta še tretja in četrta učna enota v obliki literarnih pešpoti po Tržaškem in Goriškem v digitalni obliki, ki bosta uporabni za pouk književnosti v osnovni in srednji šoli.PP4 bo na podlagi pridobljenih izkušenj v projektu imel dolgoročne koristi, saj bo na osnovi vzpostavljenih sodelovanj s čezmejnimi institucijami nadgradil dosedanje študijske vsebine pri predmetu Literatura na stičišču, ki je namenjen študentom slovenskega knjižnega jezika in književnosti na prvi bolonjski stopnji. Oblikoval bo peto učno enoto v obliki cikla predavanj, tako da bo primerna tudi za študente književnosti (slovenske, italijanske in furlanske) na drugih univerzah programskega območja. Navedene vsebine bodo študentom omogočile, da pridobijo potrebne kompetence za pouk obmejne književnosti, če se bodo odločali za učiteljski poklic. Pripravili bomo članek za objavo v znanstveni reviji, ki bo analiziral uporabljene modele in izkušnje.

Povežite se z nami

Bodite vedno v stiku z nami - naročite se na e-novice Slovenskega raziskovalnega inštituta.

vpiši se