Zaposleni raziskovalci

dr. Zaira Vidau

dr. Zaira Vidau

COBISS Kooperativni online bibliografski sistem in servisi COBISS
________________________________________

ZAIRA VIDAU [32840]
Osebna bibliografija za obdobje 1995-2017 

________________________________________

 

Članek - sestavni del

1. VIDAU, Zaira, ŠTOKA, Robert. Disposizioni adottate dalle amministrazioni comunali e provinciali in materia di tutela della comunità nazionale slovena in Italia. V: TREMUL, Maurizio (ur.), BENEDETTI, Ezio. Analisi, applicazione e sviluppo della tutela delle minoranze in Italia e Slovenia. Capodistria: Unione Italiana, 2015, str. 55-71. [COBISS.SI-ID8835820

2. VIDAU, Zaira. Drhteča roža. Mladika, ISSN 1124-657X, 1995, 39, št. 9. [COBISS.SI-ID 77886720

3. VIDAU, Zaira. Dvojezično poslovanje občinskih uprav na Videmskem. Trinkov koledar za Beneške Slovence za leto ..., ISSN 1124-6790, 2013, str. 89-93. [COBISS.SI-ID 5779692

4. VIDAU, Zaira. Emma Lantschner, Sergiu Constantin, Joseph Marko (eds.), Practice of minority protection in Central Europe (Nomos, 2012), ISBN 798-3-8329-6025-4 (paperback). European yearbook of minority issues, ISSN 1570-7865, 2011, vol. 10, str. 717-720. [COBISS.SI-ID 6792684

5. VIDAU, Zaira. L'Europa "di confine" dopo la caduta del muro di Berlino : conoscenza, convivenza e integrazione tra le maggioranze e le minoranze nazionali nell'area italo-slovena = Evropa "ob meji" po padcu berlinskega zidu : poznavanje, sožitje in integracija med narodnimi večinami in manjšinami na slovensko-italijanskem območju. V: VALERI, Orsolina (ur.). La sfida dei giovani : verso la cittadinanza attiva nell'Italia e nell'Europa di oggi e domani. 1, L'Europa dopo la caduta del muro di Berlino. Udine: RUE, 2010, str. 189-208. [COBISS.SI-ID 4089580

6. VIDAU, Zaira. Friulani e Sloveni : vicini --- amici da scoprire : le buone prassi di promozione congiunta del progetto EDUKA - Educare alla diversità - Vzgajati k različnosti = Furlani in Slovenci : sosedje --- prijatelji, ki jih velja spoznati : dobre prakse v skupni promociji projekta EDUKA - Vzgajati k različnosti - Educare alla diversità = Furlans e Slovens : vicins --- amîs di scuvierzi : buinis modalitâts di promozion condividude dal progjet EDUKA - Educare alla diversità - Vzgajati k različnosti. V: JAGODIC, Devan (ur.), MEDEOT, Feliciano (ur.). Convegno Friulani e Sloveni, incontro tra comunità : sintesi delle relazioni : 26 febbraio 2015, Sala del Consiglio provinciale, Gorizia = Posvet Furlani in Slovenci, srečanje med skupnostma : povzetki referatov : [26.] februar [2015], Dvorana Pokrajinskega sveta, Gorica = Cunvigne Furlans e Slovens, incuintri di comunitâts : sintesi des relazions : [26] fevrâr [2015], Sale dal Consei provinciâl, Gurize. [Trst]: Slovenski raziskovalni inštitut; [Videm]: Societât filologjiche furlane, 2015, str. 14-15, 22, 28. [COBISS.SI-ID 8330732

7. VIDAU, Zaira. Intercultural relations between the Slovene national minority and the majority population in Italy after the independence of Slovenia. Research in social change, ISSN 2463-8226, Sep. 2015, no. 7, iss. 3, str. 283-317, graf. prikazi. http://www.fuds.si/sites/default/files/rsc_september_2015-popravljeno_0_0.pdf. [COBISS.SI-ID 8615916

8. BLAŽINA, Tamara (intervjuvanec), BOGATEC, Norina (intervjuvanec), BRESCIANI, Carlo (intervjuvanec), ČERNO, Viljem (intervjuvanec), SUSSI, Emidio (intervjuvanec). Intervjuji. V: LIPOVEC, Sergij (ur.). Raziskovanje Slovencev v Italiji : razvoj, izzivi in perspektive. Trst: Slovenski raziskovalni inštitut SLORI, 2014, str. 87-105. [COBISS.SI-ID7338476

9. VIDAU, Zaira. The legal protection of national and linguistic minorities in the Region of Friuli Venezia Giulia : a comparison of the three regional laws for the "Slovene linguistic minority", for the "Friulian language" and for the "German-Speaking minorities" = Pravno varstvo narodnih in jezikovnih manjšin v Deželi Furlaniji Julijski krajini : primerjava treh deželnih zakonov za "slovensko jezikovno manjšino", "furlanski jezik" in "nemško govoreče manjšine". Razprave in gradivo, ISSN 0354-0286, 2013, št. 71, str. 27-52. [COBISS.SI-ID 12433229

10. MEZGEC, Maja, VIDAU, Zaira. Medgeneracijsko sobivanje v društvih slovenske narodne skupnosti v Italiji: dodana vrednost ali problem? = La coesistenza intergenerazionale nelle associazioni della comunità nazionale slovena in Italia: valore aggiunto o problema?. V: JAGODIC, Devan (ur.), VIDAU, Zaira (ur.). Mladina na prehodu : mladi Tržačani pred izzivi postmoderne družbe, evropskih integracijskih procesov in medkulturnega sobivanja. Trst: SLORI, 2009, str. 44-64, 46-69. [COBISS.SI-ID 3490263

11. VIDAU, Zaira. Medkulturni položaj mladih, ki se šolajo v slovenskem jeziku v Italiji. Razprave in gradivo, ISSN 0354-0286, Jun. 2015, no. 74, str. 23-39, tabele. [COBISS.SI-ID 12785741

12. BOLČINA, Daša, MEZGEC, Maja, VIDAU, Zaira, WEHRENFENNIG, Ana. Mladi dobro poznavajo slovensko zamejsko stvarnost, se vanjo aktivno vključujejo, vendar so kritični do ločevanja v manjšini. Primorski dnevnik, ISSN 1124-6669, 9. nov. 2003, leto 59, št. 264, str. 20-21, ilustr. [COBISS.SI-ID 9346353

13. MEZGEC, Maja (intervjuvanec), BOLČINA, Daša (intervjuvanec), WEHRENFENNIG, Ana (intervjuvanec). Mladi: prisluhnite nam in nam dajte več prostora. Primorski dnevnik, ISSN 1124-6669, 30. nov. 2003, letn. 59, št. 282, str. 20, ilustr. [COBISS.SI-ID 2127084

14. VIDAU, Zaira. Partecipazione politica della comunità nazionale slovena in Italia. V: BOGATEC, Norina (ur.), VIDAU, Zaira (ur.), BAJC, Gorazd. Una comunità nel cuore dell'Europa : gli sloveni in Italia dal crollo del Muro di Berlino alle sfide del terzo millennio, (Biblioteca di testi e studi, Sociologia, 1095). 1a ed. Roma: Carocci, 2016, str. 182-196. [COBISS.SI-ID 9505004

15. VIDAU, Zaira. Poznavanje narodnih manjšin med mladimi pripadniki narodnih večin in njihova stališča do večnarodnostnega družbeno-političnega položaja v deželi Furlaniji Julijski krajini in Slovenski Istri = La conoscenza delle minoranze nazionali tra i giovani appartenenti alle maggioranze nazionali e il loro attegiamento verso lo status soci-politico multietnico della regione Friuli Venezia Giulia e dell'Istria slovena. V: JAGODIC, Devan (ur.), VIDAU, Zaira (ur.). Mladina na prehodu : mladi Tržačani pred izzivi postmoderne družbe, evropskih integracijskih procesov in medkulturnega sobivanja. Trst: SLORI, 2009, str. 88-110, 94-119, graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 3934700

16. VIDAU, Zaira, ŠTOKA, Robert. Pravna določila občinskih in pokrajinskih uprav o zaščiti slovenske narodne skupnosti v Italiji. V: TREMUL, Maurizio (ur.), BENEDETTI, Ezio. Analiza, izvajanje in razvoj zaščite narodnih skupnosti v Sloveniji in Italiji. Koper: Italijanska unija, 2015, str. 49-72. [COBISS.SI-ID 8833516

17. VIDAU, Zaira. Premalo izkoriščamo možnost javne rabe jezika : manjšina v očeh mladih. Primorski dnevnik, ISSN 1124-6669, 5. jun. 2015, leto 71, št. 128, str. 22, portret. [COBISS.SI-ID 8614892

18. VIDAU, Zaira, BOGATEC, Norina. Projekt Eduka - vzgajati k različnosti. AS. Andragoška spoznanja, ISSN 1318-5160. [Tiskana izd.], 2015, letn. 21, [št.] 3, str. 85-92, ilustr. [COBISS.SI-ID 8612332

19. VIDAU, Zaira. Quadro giuridico di tutela della comunità nazionale slovena in Italia. V: BOGATEC, Norina (ur.), VIDAU, Zaira (ur.), BAJC, Gorazd. Una comunità nel cuore dell'Europa : gli sloveni in Italia dal crollo del Muro di Berlino alle sfide del terzo millennio, (Biblioteca di testi e studi, Sociologia, 1095). 1a ed. Roma: Carocci, 2016, str. 53-58. [COBISS.SI-ID 9503724

20. VIDAU, Zaira. Rudolf Martin Rizman, Dall'autoritarismo alla democrazia attraverso l'indipendenza. Il caso Sloveno : Longo Editore, Ravenna 2006, str. 191, 25 EUR (ISBN 978-88-8063-518-5). Teorija in praksa, ISSN 0040-3598, jan.-apr. 2008, letn. 45, št. 1/2, str. 204-208. http://dk.fdv.uni-lj.si/db/pdfs/tip20081-2_Vidali.pdf. [COBISS.SI-ID27185245

21. VIDAU, Zaira. Skupni slovenski kulturni prostor in slovenska narodna skupnost v Italiji po padcu meje : poskus sinteze na osnovi avtorefleksije izbranih predstavnikov slovenske narodne skupnosti v Italiji. V: BAJC, Gorazd (ur.), et al. Pre-misliti manjšino. [Zv. 1], Pogledi reprezentativnih predstavnikov Slovencev v Italiji in pravno-politični okvir. Koper: Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče, Založba Annales; Trst: Slovenski raziskovalni inštitut, 2008, str. 199-217, 294-296. [COBISS.SI-ID 3934188

22. VIDAU, Zaira. Slorijeva obzorja : programske smernice za obdobje 2014-2020. V: LIPOVEC, Sergij (ur.). Raziskovanje Slovencev v Italiji : razvoj, izzivi in perspektive. Trst: Slovenski raziskovalni inštitut SLORI, 2014, str. 73-79. [COBISS.SI-ID 7338220

23. VIDAU, Zaira. The socio-political and ideological-cultural elements of the Italian nation and the national minority question in Italy. Razprave in gradivo, ISSN 0354-0286, 2011, št. 65, str. 36-59. http://www.inv.si. [COBISS.SI-ID 12016717

24. MEZGEC, Maja, BOLČINA, Daša, VIDAU, Zaira, WEHRENFENNIG, Ana. Sondaža med dijaki o pogledu na manjšino in njeno organiziranost. V: BOGATEC, Norina (ur.), SUSSI, Emidio (ur.). Mladi, gospodarstvo, kultura : analiza stanja za razvoj slovenske manjšine v Italiji. Trst: SLORI, 2005, str. 9-131, graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 2317036

25. VIDAU, Zaira. Unresolved questions concerning the public use of minority and regional languages in interactions between municipal and provincial administrations and the public in the region of Friuli-Venezia Giulia in Italy. European yearbook of minority issues, ISSN 1570-7865, 2012, vol. 11, str. 143-166. [COBISS.SI-ID 7872748

26. VIDAU, Zaira. L'uso delle lingue regionali e minoritarie presso gli enti locali in regione Friuli Venezia Giulia : sistemi a confronto. Ce Fastu?, ISSN 1828-4302, 2014, 90, 1/2, str. 179-199. [COBISS.SI-ID 7555308

27. VIDAU, Zaira (avtor dodatnega besedila), JAGODIC, Devan. Uvod = Introduzione. V: JAGODIC, Devan (ur.), VIDAU, Zaira (ur.). Mladina na prehodu : mladi Tržačani pred izzivi postmoderne družbe, evropskih integracijskih procesov in medkulturnega sobivanja. Trst: SLORI, 2009, str. 7-9, 7-9. [COBISS.SI-ID 4529900

28. BAJC, Gorazd, JAGODIC, Devan, KLABJAN, Borut, MEZGEC, Maja, VIDAU, Zaira. Uvod v raziskavo in metodološki okvir. V: BAJC, Gorazd (ur.), et al. Pre-misliti manjšino. [Zv. 1], Pogledi reprezentativnih predstavnikov Slovencev v Italiji in pravno-politični okvir. Koper: Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče, Založba Annales; Trst: Slovenski raziskovalni inštitut, 2008, str. 43-48. [COBISS.SI-ID 1495507]  

Diplomsko delo

29. VIDAU, Zaira. La tutela globale e gli sloveni della provincia di Udine : tesi di laurea in sociologia delle relazioni etniche. [Trst: Z. Vidali], 1999/2000. III, 172 f. [COBISS.SI-ID 1841388

Disertacija

30. VIDAU, Zaira. Upravljanje etno-jezikovne različnosti : primer dežele Furlanije Julijske krajine : doktorska disertacija. Ljubljana: [Z. Vidali], 2013. 352 str., ilustr. http://dk.fdv.uni-lj.si/doktorska_dela/pdfs/dr_vidali-zaira.PDF. [COBISS.SI-ID 32099933
Nagrada: Nagrada Sklada profesorja Klinarja, 2013 

Elaborat, študija

31. SUSSI, Emidio, VIDAU, Zaira, JANEŽIČ, Adriana, BOGATEC, Norina, OZBIČ, Mitja, ŠTOKA, Robert. Indagine conoscitiva sull'attuazione della tutela a favore della minoranza slovena ai sensi dell'art. 8 della L. 38/2001 : [commissionata dal Comitato istituzionale partitetico per i problemi della minoranza slovena]. Trieste: Slori, 2011. 152 f. [COBISS.SI-ID 4528876

32. ŠTEFANČIČ, Mitja. Linee guida per la promozione dell'imprenditoria giovanile : testimonianze di alcuni giovani imprenditori nella provincia di Trieste. Trieste: Provincia, Assessorato alle politiche sociali, politiche giovanili, Assessorato alle politiche attive del lavoro: Confcommercio, Gruppo giovani imprenditori, 2011. 28 f. [COBISS.SI-ID4529644

33. VIDAU, Zaira. Poklicno izobraževanje v Euradriji. [S. l.]: C.S.I. Nord Est [i. e.] Consiglio sindacale interregionale Friuli-Venezia Giulia / Slovenia: = M.S.S. severovzhod [i. e.] Medregijski sindikalni svet Furlanija-Julijska krajina / Slovenija; [Trst]: SLORI, 2012. 29, 39 str. [COBISS.SI-ID 5795052

34. SUSSI, Emidio, VIDAU, Zaira, JANEŽIČ, Adriana, BOGATEC, Norina, OZBIČ, Mitja, ŠTOKA, Robert. Raziskava o preverjanju izvajanja zaščite slovenske manjšine po 8. členu zakona št. 38/2001 : [po nalogu Inštitucionalnega partitetnega odbora za probleme slovenske manjšine]. Trst: Slori, 2011. 154 f. [COBISS.SI-ID 4529132

35. VIDAU, Zaira, BOGATEC, Norina, SUSSI, Emidio. Raziskovalno poročilo za projekt CRP SSKP : Slovenci v Italiji. Trst: Slori, 2005. 44 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 4529388]  

Elektronski vir

36. VIDAU, Zaira (intervjuvanec), BAJC, Gorazd (intervjuvanec), PIKO-RUSTIA, Martina (intervjuvanec), JARNIK, Urban (intervjuvanec), SIMA, Valentin (intervjuvanec), LUKŠIČ-HACIN, Marina (intervjuvanec), ŽAGAR, Mitja (intervjuvanec). Znanstveno-raziskovalna dejavnost med lokalnim in univerzalnim, (Glasovi svetov). Ljubljana: Ars, 2016.http://4d.rtvslo.si/arhiv/glasovi-svetov/174385507. [COBISS.SI-ID 41203245]  

Izvedena dela - dogodki

37. VIDAU, Zaira, BOGATEC, Norina. Buone pratiche nella promozione culturale delle minoranze storiche e delle nuove comunità nell'area transfrontaliera tra Italia e Slovenia : il progetto EDUKA : Convegno Minoranze linguistiche storiche in Italia, 6 dicembre 2013, Sala "della Torre", Fondazione Cassa di risparmio di Gorizia. [COBISS.SI-ID8331244

38. VIDAU, Zaira (diskutant). Il confronto intergenerazionale e l'associazionismo della comunità nazionale slovena in Italia : [prispevek na debati na temo] Lavoro, diritti, solidarietà, disagio sociale: quale confronto tra generazioni?, 15 dicembre 2010, Prosvetni dom, Opicina = Delo, pravice, solidarnost, socialna neprilagojenost: Kakšno medgeneracijsko soočanje?, 15. decembra 2011, Prosvetni dom, Opčine. [COBISS.SI-ID 4527596

39. FINCO, Franco, VIDAU, Zaira. EDUCA - vzgajati k različnosti : narodne in jezikovne manjšine dežele Furlanije-Julijske krajine se predstavljajo : Jezikoslovnica, Filozofska fakulteta v Ljubljani, 2. 12. 2014. [COBISS.SI-ID 8329964

40. NOVAK-LUKANOVIČ, Sonja (intervjuvanec). Ekonomija in jezik : oddaja Izzivi sodobnega raziskovanja, RAI Furlanija Julijska krajina, slovenski program, Radio Trst A, 13. okt. 2016. [COBISS.SI-ID 13314381

41. VIDAU, Zaira. The intercultural relations between the Slovene national minority and the Italian national majority in Italy after the independence of Slovenia : 7th Sloveniansocial science conference on "After the Berlin wall: 25 zears of transformation", FUDŠ/SASS, Nova Gorica, 22 August 2015. [COBISS.SI-ID 8616172

42. ZULJAN KUMAR, Danila (intervjuvanec). Izzivi sodobnega raziskovanja : oddaja Poti raziskovanja : Radio Trst A, RAI, 7. 11. 2016. [COBISS.SI-ID 40590893

43. Ko ni več meja : razprava na 9. strokovnem posvetu Svetovnega slovenskega kongresa, Opčine, 13. nov. 2010. Opčine: Svetovni slovenski kongres, 13. nov. 2010. [COBISS.SI-ID 11803725

44. VIDAU, Zaira. Medkulturni dialog v času globalizacije : [prispevek na posvetu] Slovenski študentje turizma in njihov vstop na trg dela EU, Portorož, 04. 10. 2012. [COBISS.SI-ID 5783020

45. VIDAU, Zaira. La minoranza nazionale slovena nella Regione autonoma Friuli Venezia Giulia : una tutela giuridica per un'autonomia culturale : [vabljeno predavanje na] Meeting of the General commitee on cultural affairs of the Parliamentary dimesion of the CEI, Bolzano / Bozen, 26-28 April 2012, "Autonomy, protection of national minorities and cultural heritage as tools for peace". [COBISS.SI-ID 4988908

46. VIDAU, Zaira. Mladi v slovenskem zamejstvu : družbeni in kulturni konteksti ter sodobni izzivi : predavanje na XIV. vseslovenskem srečanju Mladi kot ustvarjalci skupnega slovenskega prostora?, 4. jul. 2014, Ljubljana. [COBISS.SI-ID 8329708

47. VIDAU, Zaira. Okrogla miza "Predlogi, ideje in možnosti za raziskovanje Slovencev v sosednjih državah RS v okviru nacionalnih, čezmejnih in mednarodnih projektov" : [prispevek na posvetu] Slovenci v sosednjih državah Republike Slovenije kot predmet raziskovanja v okviru nacionalnih, čezmejnih in mednarodnih projektov, Trst, 14. decembra 2012. [COBISS.SI-ID 5781484

48. JAGODIC, Devan, VIDAU, Zaira. Participacija mladih in medgeneracijsko sobivanje v društvih slovenske narodne skupnosti v Italiji : [vabljeno predavanje na mednarodni znanstveni konferenci] Generacijske razlike kot izziv za izseljenske in zamejske skupnosti v primerjalni perspektivi, Ljubljana, ZRC SAZU, 27.-28. jun. 2011. [COBISS.SI-ID4527852

49. VIDAU, Zaira (intervjuvanec). Poti raziskovanja : [RAI, Radio Trst A, 10. 1. 2014]. [COBISS.SI-ID 8331756

50. KOMAC, Miran (intervjuvanec). Poti raziskovanja : [RAI, Radio Trst A, 14. 2. 2014]. [COBISS.SI-ID 8005100

51. RIMAN, Barbara (intervjuvanec). Poti raziskovanja : [RAI, Radio Trst A, 14. 3. 2014]. [COBISS.SI-ID 8008172

52. PERTOT, Helena (intervjuvanec), ŠINIGOJ, Metka (intervjuvanec). Poti raziskovanja : [RAI, Radio Trst A, 17. 1. 2014]. [COBISS.SI-ID 8005356

53. GUŠTIN, Mitja (intervjuvanec). Poti raziskovanja : [RAI, Radio Trst A, 18. 4. 2014]. [COBISS.SI-ID 7998956

54. CERGOL, Jadranka (intervjuvanec). Poti raziskovanja : [RAI, Radio Trst A, 21. 2. 2014]. Trst, 2014. [COBISS.SI-ID 1536460740

55. GLIHA KOMAC, Nataša (intervjuvanec). Poti raziskovanja : RAI, Radio Trst A, 21. 3. 2014. Trst, 2014. 30 min. [COBISS.SI-ID 38187309

56. ZOBEC, Miha (intervjuvanec). Poti raziskovanja : [RAI, Radio Trst A, 24. 1. 2014]. [COBISS.SI-ID 8005868

57. BUFON, Milan (intervjuvanec). Poti raziskovanja : [RAI, Radio Trst A, 25. 4. 2014]. [COBISS.SI-ID 8001260

58. MAMOLO, Marija (intervjuvanec). Poti raziskovanja : [RAI, Radio Trst A, 28. 2. 2014]. [COBISS.SI-ID 7998700

59. ČOK, Štefan (intervjuvanec). Poti raziskovanja : [RAI, Radio Trst A, 28. 3. 2014]. [COBISS.SI-ID 8002540

60. MANDELC, Damjan (intervjuvanec). Poti raziskovanja : [RAI, Radio Trst A, 31. 1. 2014]. [COBISS.SI-ID 8010476

61. ŠULIGOJ, Metod (intervjuvanec). Poti raziskovanja : [RAI, Radio Trst A, 4. 4. 2014]. [COBISS.SI-ID 8001772

62. GUARDIANCICH, Igor (intervjuvanec). Poti raziskovanja : [RAI, Radio Trst A, 7. 2. 2014]. [COBISS.SI-ID 8003308

63. PIKO-RUSTIA, Martina (intervjuvanec). Poti raziskovanja : [RAI, Radio Trst A, 7. 3. 2014]. [COBISS.SI-ID 8006124

64. VIDAU, Zaira, MEO, Fabiola, SLANISCA, Elena. Predstavitev primerov dobrih praks sodelovanja na področju mehkih vsebin : čezmejno informativni, izobraževalni in mrežni seminar med Slovenijo in Italijo, Koper, Mestna sejna soba pretorske palače, 21. oktober 2015. [COBISS.SI-ID 8330220

65. BREZIGAR, Sara (intervjuvanec). Promocija jezikovne manjšine : oddaja Poti raziskovanja. Trst: Radio Trst A, 4. maj 2005. [COBISS.SI-ID 9816653

66. Raziskovanje etničnosti: med sedanjostjo in prihodnostjo : okrogla miza, Mestni muzej, Ljubljana, 17. 12. 2014. Ljubljana: Inštitut za narodnostna vprašanja, 2014. [COBISS.SI-ID 12614733

67. KOMAC, Miran, VIDAU, Zaira. Upravljanje jezikovne različnosti v javni upravi: primer slovenske, furlanske in nemške skupnosti v deželi Furlaniji Julijski krajini : predstavitev monografije, Tržaško knjižno središče, Trst, 15. okt. 2015. Trst: Slovenski raziskovalni inštitut: Univerza na Primorskem: Univerzitetna založba Annales, 15. okt. 2015. [COBISS.SI-ID 12848973

68. ŽAGAR, Mitja (intervjuvanec). Upravljanje različnosti : oddaja Izzivi sodobnega raziskovanja, RAI Furlanija Julijska krajina, slovenski program, Radio Trst A, 11. nov. 2016. [COBISS.SI-ID 13254221

69. FINCO, Franco (intervjuvanec), BONIFACIO, Roberto (intervjuvanec). Vzgajati k različnosti : pogovori in razmišljanja ob robu čezmejnega projekta EDUKA : [RAI, Radio Trst A, 11. 12. 2015]. [COBISS.SI-ID 9085164

70. KRAVOS, Marijan (intervjuvanec), KOSMINA, Barbara (intervjuvanec). Vzgajati k različnosti : pogovori in razmišljanja ob robu čezmejnega projekta EDUKA : [RAI, Radio Trst A, 18. 12. 2015]. [COBISS.SI-ID 9083884

71. GUŠTIN, Maruška (intervjuvanec), VERČ, Jurij (intervjuvanec). Vzgajati k različnosti : pogovori in razmišljanja ob robu čezmejnega projekta EDUKA : [RAI, Radio Trst A, 20. 11. 2015]. [COBISS.SI-ID 9084652

72. TRATNIK, Vid (intervjuvanec). Vzgajati k različnosti : pogovori in razmišljanja ob robu čezmejnega projekta EDUKA : [RAI, Radio Trst A, 22. 01. 2016]. [COBISS.SI-ID 9083628

73. VIDAU, Zaira (intervjuvanec). Vzgajati k različnosti : pogovori in razmišljanja ob robu čezmejnega projekta EDUKA : [RAI, Radio Trst A, 23. 10. 2015]. [COBISS.SI-ID 8332012

74. ALTIN, Roberta (intervjuvanec), BECCALLI, Chiara (intervjuvanec). Vzgajati k različnosti : pogovori in razmišljanja ob robu čezmejnega projekta EDUKA : [RAI, Radio Trst A, 27. 11. 2015]. [COBISS.SI-ID 9084908

75. BOGATEC, Norina (intervjuvanec). Vzgajati k različnosti : pogovori in razmišljanja ob robu čezmejnega projekta EDUKA : [RAI, Radio Trst A, 30. 10. 2015]. [COBISS.SI-ID 9083372

76. KRAVOS, Marijan (intervjuvanec), KOSMINA, Barbara (intervjuvanec). Vzgajati k različnosti : pogovori in razmišljanja ob robu čezmejnega projekta EDUKA : [RAI, Radio Trst A, 8. 1. 2016]. [COBISS.SI-ID 9084396

77. VIŽINTIN, Marijanca Ajša (intervjuvanec). Vzgajati k različnosti : projekt EDUKA : 3. oddaja : RAI - Radio Trst A, 6. nov. 2015. [COBISS.SI-ID 39110957

78. MILHARČIČ-HLADNIK, Mirjam (intervjuvanec). Vzgajati k različnosti : projekt EDUKA : 7. oddaja : RAI - Radio Trst A, 4. dec. 2015. [COBISS.SI-ID 39727149

79. LUKŠIČ-HACIN, Marina (intervjuvanec). Vzgajati k različnosti : projekt EDUKA : RAI - Radio Trst A, 13. nov. 2015. [COBISS.SI-ID 39133485

80. VIDAU, Zaira. Zaščitni zakom 38/2001 : katere priložnosti za javne uprave? : okrogla miza v Špetru (UD), sobota, 18. oktobra 2014. [COBISS.SI-ID 8328940]  

Knjiga

81. FURLAN, Petra (urednik), VIDAU, Zaira (urednik). 20 letnica razstave - sejma tipičnih pridelkov Krasa v Gročani. Gročana; Pesek; Draga: Slovensko kulturno društvo Krasno polje, 2010. 13 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 4218604

82. VIDAU, Zaira (urednik). Po sledeh tradicionalne kulture. Gročana; Pesek; Draga: Slovensko kulturno društvo Krasno polje, 2008. 45 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 3305708

83. GERI, Fabiana (urednik), RACMAN, Valentina (urednik), VIDAU, Zaira (urednik). Pravljice, ples, glasba, modno oblikovanje in zdrava prehrana skozi čas. Gročana; Pesek; Draga: Slovensko kulturno društvo Krasno polje, 2012. 37 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 6166252

84. RUPEL, Aldo (urednik), SUSSI, Emidio (urednik). SLORI 30 : Slovenski raziskovalni inštitut = Istituto sloveno di ricerche = Slovene Research Institute. [Trst]: SLORI, 2004. 69 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 2202348

85. RUPEL, Aldo (urednik), SUSSI, Emidio (urednik). SLORI 30 : Slovenski raziskovalni inštitut = Istituto sloveno di ricerche = Slovene Research Institute. Ponatis. [Trst]: SLORI, 2006. 69 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 2493932

86. GERI, Fabiana (urednik), RACMAN, Valentina (urednik), VIDAU, Zaira (urednik). Učimo se starih iger, kmetijstva in fotografije. Gročana; Pesek; Draga: Slovensko kulturno društvo Krasno polje, 2011. 35 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 4579820

87. FURLANI, Nika (urednik), FURLAN, Petra (urednik), VIDAU, Zaira (urednik). V sožitju z naravo nekoč in danes. Gročana; Pesek; Draga: Slovensko kulturno društvo Krasno polje, 2009. 23 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 3825132

88. VIDAU, Zaira (urednik, avtor), VINCOLETTO, Roberta (urednik, avtor), TREMUL, Maurizio, SUSSI, Emidio, MEZGEC, Maja, DEVETAK, Davorin, JURMAN, Mauro. Vabilo k spoznavanju manjšin : slovenska narodna skupnost v Italiji ter italijanska narodna skupnost v Sloveniji in na Hrvaškem se predstavljata. Trst: SLORI; Koper: Unione italiana: = Italijanska unija, 2007. [64, 64] str., ilustr. ISBN 978-88-95584-00-3. [COBISS.SI-ID 11089485]  

Priročnik

89. BONIFACIO, Roberto (urednik, avtor, prevajalec), KOSIC, Marianna (urednik, avtor), VIDAU, Zaira (urednik, avtor), TREMUL, Maurizio, DE SANCTIS, Elena (avtor, urednik), MEDEOT, Feliciano (avtor, urednik). Amici --- vicini : Italiani, Sloveni e Friulani si incontrano = Prijatelji --- sosedje : Italijani, Slovenci in Furlani se zbližujejo = Amîs --- vicins : Talijans, Slovenes e Furlans si cjatin. Trst = Triest = Trieste: SLORI-Slovenski raziskovalni inštitut: = Istituto sloveno di ricerche; Videm = Udin = Udine: Societât Filologjiche furlane "Graziadio Isaia Ascoli": = Società filologica friulana ["Graziadio Isaia Ascoli"]; Koper = Cjaudistre = Capodistria: Unione italiana: = Italijanska unija: = Talijanska unija, 2012. 23 str., ilustr. ISBN 978-88-7636-154-8. [COBISS.SI-ID 5238252

Prispevek na konferenci

90. MEZGEC, Maja, VIDAU, Zaira. Active participation and ethnic self-identification among young members of the slovene minority in Italy. V: Z vseživljenjskim učenjem do aktivnega državljanstva = Effective education and learning for active citizenship. [S. n.]: Andragoški center Republike Slovenije: = Slovenian institute for adult education, [2005], str. [36-37]. [COBISS.SI-ID 2319084

91. BANCHIG, Ilaria, VIDAU, Zaira. L'attuazione dei provvedimenti a favore del resiano e delle varianti linguistiche delle Valli del Natisone, del Torre e della Val Canale. V: JANEŽIČ, Adriana (ur.), ČOK, Štefan (ur.). Prima conferenza regionale sulla tutela della minoranza linguistica slovena, Gorizia 13 ottobre 2012. Trieste: Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, Consiglio regionale, 2013, str. 47-56. [COBISS.SI-ID 6792428

92. VIDAU, Zaira. Il concetto di minoranza dalla fine della guerra fredda all'attuale assetto europeo : movimenti, localizzazioni e dimensioni del fenomeno = Koncept manjšine od konca hladne vojne do sedanje evropske ureditve : gibanja, umeščenost in dimenzije pojava. Gruppo 85, 2010, 25, str. 36-39. [COBISS.SI-ID 4527084

93. VIDAU, Zaira. I giovani di confine e il messaggio di Tomizza = Obmejna mladina in Tomizzeva sporočila. Gruppo 85, 2010, 25, str. 66-69. [COBISS.SI-ID 4527340

94. VIDAU, Zaira. Izobraževanje v slovenskem, furlanskem in nemškem jeziku v deželi Furlaniji Julijski krajini : sodobni izzivi vzgajanja k medkulturnosti in večjezičnosti. V: KARPF, Peter (ur.), FRENZL, Sabine (ur.). Dialog und Kultur : Beiträge zum Europäischen Volksgruppenkongress 2014 und Sonderthemen, (Kärnten Dokumentation, Bd. 31). Klagenfurt am Wörthersee: Amt der Kärntner Landesregierung, Abteilung 1 - Landesamtsdirektion, Volksgruppenbüro, 2015, str. 60-73. [COBISS.SI-ID 8615404

95. BANCHIG, Ilaria, VIDAU, Zaira. Izvajanje ukrepov v korist rezijanščine in jezikovnih različic v Kanalski, Terskih in Nediških dolinah. V: JANEŽIČ, Adriana (ur.), ČOK, Štefan (ur.). Prva deželna konferenca o zaščiti slovenske jezikovne manjšine, Gorica 13. oktobra 2012. Trst: Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, Consiglio regionale, 2013, str. 45-53. [COBISS.SI-ID 6791148

96. SUSSI, Emidio, VIDAU, Zaira. Medkulturni dialog in delo v turizmu v času globalizacije. V: ŠULIGOJ, Metod (ur.). Izzivi zaposlovanja in dela v turizmu : zbornik prispevkov. Portorož: Fakulteta za turistične študije - Turistica, 2012, str. 103-108. [COBISS.SI-ID 6194156

97. MEZGEC, Maja, VIDAU, Zaira. Participation among young members of the Slovene minority in Italy. V: IVANČIČ, Angela (ur.), JAVRH, Petra (ur.). Z vseživljenjskim učenjem do aktivnega državljanstva = Effective education and learning for active citizenship. Ljubljana: Andragoški center Slovenije, 2005. [COBISS.SI-ID 2320620

98. VIDAU, Zaira. La promozione delle comunità linguistiche nell'Alpe Adria : buone prassi e prospettive. V: JANEŽIČ, Adriana (ur.). Le comunità linguistiche di Alpe Adria : ruolo e prospettive di enti e istituti : seminario di studi, Gorizia, 20 novembre 2009. Udine: Societât filologiche furlane: = Società filologica friulana, 2010, str. 131-136. [COBISS.SI-ID 4380140

99. VIDAU, Zaira. The public use of minority and regional languages in the local administrations of the Friuli Venezia Giulia region in Italy. V: SCHRAMMEL-LEBER, Barbara (ur.), KORB, Christina (ur.). Dominated Languages in the 21st Century : papers from the International conference on minority languages XIV, (Grazer Plurilingualismus Studien, 1). Graz: Karl-Franzens-Universität, 2015, str. 68-83. [COBISS.SI-ID 7998188

100. VIDAU, Zaira. Raba slovenskega jezika v javni upravi Furlanije Julijske krajine : predstavitev podatkov iz nedavnih raziskav. V: JANEŽIČ, Adriana (ur.), ČOK, Štefan (ur.). Prva deželna konferenca o zaščiti slovenske jezikovne manjšine, Gorica 13. oktobra 2012. Trst: Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, Consiglio regionale, 2013, str. 39-44. [COBISS.SI-ID 6790892

101. VIDAU, Zaira. Raziskovanje Slovencev v Italiji : razvoj, izzivi in perspektive slovenskega kulturnega prostora ob 40. obletnici Slovenskega raziskovalnega inštituta SLORI. V: KLOPČIČ, Luka (ur.), STERGAR, Janez (ur.), VOLARIČ, Zdenka (ur.). Meje slovenskega kulturnega prostora : zbornik člankov. Ljubljana: Svetovni slovenski kongres: Inštitut za narodnostna vprašanja: Klub koroških Slovencev v Ljubljani; Maribor: Klub koroških Slovencev, 2014, str. 75-81. [COBISS.SI-ID 7760364

102. MEZGEC, Maja, VIDAU, Zaira. Sondaža med dijaki o pogledu na manjšino in njeno organiziranost. V: AVGUŠTIN ČAMPA, Sonia (ur.), KLOPČIČ, Luka (ur.). Ko ni več meja : 4. strokovno-znanstveni posvet, Radgona, Avstrija, 21. in 22. oktober 2005 : (zbornik predavanj). Ljubljana: Svetovni slovenski kongres: = Slovenian World Congress, 2006, str. 45-59, tabele. [COBISS.SI-ID 10172237

103. VIDAU, Zaira. Študij v Sloveniji pripadnikov slovenske narodne skupnosti v Italiji : prednosti in pomanjkljivosti. V: OBLAK, Zdenka (ur.), KLOPČIČ, Luka (ur.). Zbornik. Ljubljana: Svetovni slovenski kongres: = Slovenian World Congress, 2012, str. 105-106. [COBISS.SI-ID 5779436

104. VIDAU, Zaira. L'uso della lingua slovena nei rapporti con l'utenza presso le pubbliche amministrazioni del Friuli-Venezia Giulia. V: CRESSATI, Claudio (ur.), STOLFO, Marco (ur.). Lingue, diritti, cittadinanza : Friuli-Venezia Giulia, Italia, Europa, Mediterraneo = Languages, rights, citizenship, (Tracce). Udine: Forum, [2014], str. 191-197. [COBISS.SI-ID 9083116

105. VIDAU, Zaira. L'uso della lingua slovena nella pubblica amministrazione del Friuli Venezia Giulia : presentazione di dati tratti da recenti ricerche. V: JANEŽIČ, Adriana (ur.), ČOK, Štefan (ur.). Prima conferenza regionale sulla tutela della minoranza linguistica slovena, Gorizia 13 ottobre 2012. Trieste: Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, Consiglio regionale, 2013, str. 41-46. [COBISS.SI-ID 6792172

106. VIDAU, Zaira. V mojem prispevku se bom dotaknila teme uveljavljanja pravic Slovencev v Italiji .... V: JAGODIC, Devan (ur.). Zbornik prispevkov. Trst: Slovenski raziskovalni inštitut (SLORI), 2015, str. 37-38. [COBISS.SI-ID 8612076]  

Strokovna monografija

107. DE TONI, Moreno, KOSIC, Marianna (avtor, urednik), DELIA, Trice, VIDAU, Zaira (avtor, urednik), VIŽINTIN, Marijanca Ajša. Dodana vrednost jezikov in kultur : izkušnje v spodbujanju medkulturnosti = Il valore aggiunto delle lingue e delle culture : esperienze di promozione dell'interculturalità. Trst: Slovenski raziskovalni inštitut SLORI = Trieste: Istituto sloveno di ricerche SLORI, 2014. 115 str., ilustr. ISBN 978-88-95584-09-6. [COBISS.SI-ID 7160812

108. VIDAU, Zaira. La tutela globale e gli sloveni della provincia di Udine, (Collana Tesi di laurea). [Trst]: Slovenski raziskovalni inštitut, 2002. 150 str. [COBISS.SI-ID 1932012]  

Učno gradivo

109. DE TONI, Moreno, KOŽAR ROSULNIK, Klara, VIŽINTIN, Marijanca Ajša, MILHARČIČ-HLADNIK, Mirjam (urednik). Razvijanje medkulturne zmožnosti pri učiteljih in učencih = Lo sviluppo della competenza interculturale degli insegnanti e degli allievi. Trst: SLORI - Slovenski raziskovalni inštitut = Trieste: SLORI - Istituto sloveno di ricerche; Ljubljana: ZRC SAZU ISIM - Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Inštitut za slovensko izseljenstvo in migracije = Lubiana: ZRC SAZU ISIM - Centro di ricerche scientifiche dell'Accademia slovena delle scienze e delle arti, Istituto per le migrazioni slovene, 2013. 64 str., ilustr. ISBN 978-961-254-652-6.http://www.eduka-itaslo.eu/. [COBISS.SI-ID 269700352

110. DE TONI, Moreno, KOŽAR ROSULNIK, Klara, VIŽINTIN, Marijanca Ajša, MILHARČIČ-HLADNIK, Mirjam (urednik). Lo sviluppo della competenza interculturale degli insegnanti e degli allievi = Razvijanje medkulturne zmožnosti pri učiteljih in učencih. Trieste: SLORI - Istituto sloveno di ricerche = Trst: SLORI - Slovenski raziskovalni inštitut; Lubiana: ZRC SAZU ISIM - Centro di ricerche dell'Accademia slovena delle scienze e delle arti, Istituto per le migrazioni slovene = Ljubljana: ZRC SAZU ISIM - Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Inštitut za slovensko izseljenstvo in migracije, 2013. 64 str., ilustr. ISBN 978-961-254-653-3. http://www.eduka-itaslo.eu/. [COBISS.SI-ID 269705472]  

Zbornik

111. KOSIC, Marianna (urednik, avtor dodatnega besedila), MEDEOT, Feliciano (urednik, avtor dodatnega besedila), VIDAU, Zaira (urednik, avtor dodatnega besedila). Neighbours --- friends worth getting to know : Italians, Slovenes, and Friulians introduce themselves. [Trieste]: SLORI - Slovene research institute; [Udine]: Friulian philological society "Graziadio Isaia Ascoli"; [Capodistria]: Italian Union, 2013. 83 str., ilustr. ISBN 978-88-7636-171-5. [COBISS.SI-ID 6802156

112. KOSIC, Marianna (urednik, avtor dodatnega besedila), MEDEOT, Feliciano (urednik, avtor dodatnega besedila), VIDAU, Zaira (urednik, avtor dodatnega besedila). Sosedje --- prijatelji, ki jih velja spoznati : Italijani, Slovenci in Furlani se predstavljajo. [Trst]: SLORI - Slovenski raziskovalni inštitut; [Videm]: Furlansko filološko društvo "Graziadio Isaia Ascoli"; [Koper]: Italijanska unija, 2013. 83 str., ilustr. ISBN 978-88-7636-170-8. [COBISS.SI-ID 17520946

113. VIDAU, Zaira (urednik, prevajalec). Spoznajmo se : spoznavanje večkulturnega Trsta preko skupnih didaktičnih dejavnosti = Conosciamoci : [percorsi didattici congiunti alla scoperta della Trieste multiculturale]. Trst: Slovenski raziskovalni inštitut SLORI, 2016. 15, 15 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 8835308

114. KOSIC, Marianna (urednik, avtor dodatnega besedila), MEDEOT, Feliciano (urednik, avtor dodatnega besedila), VIDAU, Zaira (urednik, avtor dodatnega besedila). Vicini --- amici da scoprire : Italiani, Sloveni e Friulani si presentano. [Trieste]: SLORI - Istituto sloveno di ricerche; [Udine]: Società filologica friulana "Graziadio Isaia Ascoli"; [Capodistria]: Unione italiana, 2013. 83 str., ilustr. ISBN 978-88-7636-168-5. [COBISS.SI-ID 6801388

115. KOSIC, Marianna (urednik, avtor dodatnega besedila), MEDEOT, Feliciano (urednik, avtor dodatnega besedila), VIDAU, Zaira (urednik, avtor dodatnega besedila). Vicins --- amîs di scuvierzi : Talians, Slovens e Furlans si presentin. [Triest]: SLORI - Istitût sloven di ricercjis; [Udin]: Societât filologjiche furlane "Graziadio Isaia Ascoli"; [Cjaudistre]: Union taliane, 2013. 83 str., ilustr. ISBN 978-88-7636-169-2. [COBISS.SI-ID 6801900]  

Znanstvena monografija

116. BOGATEC, Norina (urednik, avtor), VIDAU, Zaira (urednik, avtor), BAJC, Gorazd. Una comunità nel cuore dell'Europa : gli sloveni in Italia dal crollo del Muro di Berlino alle sfide del terzo millennio, (Biblioteca di testi e studi, Sociologia, 1095). 1a ed. Roma: Carocci, 2016. 247 str. ISBN 978-88-430-7464-8. [COBISS.SI-ID 13271629

117. JAGODIC, Devan (urednik), VIDAU, Zaira (urednik). Mladina na prehodu : mladi Tržačani pred izzivi postmoderne družbe, evropskih integracijskih procesov in medkulturnega sobivanja. Trst: SLORI, 2009. 113, 125 str., graf. prikazi. ISBN 978-88-95584-05-8. [COBISS.SI-ID 3869676

118. BAJC, Gorazd (urednik), JAGODIC, Devan (urednik), KLABJAN, Borut (urednik), MEZGEC, Maja (urednik), VIDAU, Zaira (urednik). Pre-misliti manjšino. [Zv. 1], Pogledi reprezentativnih predstavnikov Slovencev v Italiji in pravno-politični okvir. Koper: Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče, Založba Annales; Trst: Slovenski raziskovalni inštitut, 2008. 312 str. ISBN 978-88-95584-01-0. ISBN 978-88-95584-02-7. [COBISS.SI-ID 3305196

119. VIDAU, Zaira. Upravljanje jezikovne različnosti v javni upravi : primer slovenske, furlanske in nemške skupnosti v deželi Furlaniji Julijski krajini. Koper: Univerzitetna založba Annales, 2015. 344 str. ISBN 978-961-6964-07-4. [COBISS.SI-ID 278080000]  

Zvočni CD

120. ŠULIGOJ, Metod (intervjuvanec). Poti raziskovanja. Trst: RAI, Radio Trst A, 2014. 1 CD (35 min, 6 sek), zvok. [COBISS.SI-ID 1537256644

121. TOROŠ, Ana (intervjuvanec). Poti raziskovanja. Trst: RAI, Radio Trst A, 2014. 1 CD (31 min, 28 sek), zvok. [COBISS.SI-ID 3295995

122. CAVAION, Irina Moira (intervjuvanec). Vzgajati k različnosti : pogovori in razmišljanja ob robu čezmejnega projekta. Trst: RAI, Radio Trst A, 2016. 1 CD (29 min, 29 sek), zvok. [COBISS.SI-ID 1538306500

Projekti
PORTALE SM(e)JseEDUKA2 Per una governance transfrontaliera dell’istruzioneLaboratori di ricerca 2006 - 2016PROGETTO DI MONITORAGGIO DELLE CARATTERISTICHE LINGUISTICHE DELLA POPOLAZIONE DELLE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO DELLE PROVINCE DI TRIESTE E GORIZIA E DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO BILINGUE DI SAN PIETRO AL NATISONERicerca sul paesaggio linguistico nell’area di insediamento della comunità slovena in ItaliaBanca del sapereEDUKA – EDUCARE ALLA DIVERSITÀ / VZGAJATI K RAZLIČNOSTILEX – ANALISI, APPLICAZIONE E SVILUPPO DELLA TUTELA DELLE MINORANZE IN ITALIA E SLOVENIAPercorsi educativi e occupazionali dei giovani nell'area transfrontalieraMi.Ma. - Le maggioranze conoscono le minoranze