Zunanji sodelavci

Emidij Susič

Emidij Susič

COBISS Kooperativni online bibliografski sistem in servisi COBISS
________________________________________

EMIDIJ SUSIČ [19908]
Osebna bibliografija za obdobje 1975-2013
________________________________________

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. CARLI, Augusto, KAUČIČ-BAŠA, Majda, SUSIČ, Emidij. Asserting ethnic identity and power through language. Journal of ethnic and migration studies, 2003, letn. 29, št. 5, str. 865-883. [COBISS.SI-ID 1374679

2. SUSIČ, Emidij, CARLI, Augusto, GUARDIANO, Cristina, KAUČIČ-BAŠA, Majda, TESSAROLO, Mariselda, USSAI, Marina. Gorizia-Nova Gorica et le défi de l'intégration européenne. Rev. Geogr. Est, dècembre 2003, tome XLIII, n. 4, str. 205-216, ilustr., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 2172652

3. SUSIČ, Emidij. La vitalità dei gruppi etnici : il caso degli Sloveni in Italia. Annali di sociologia, 1996, 12, 1/2, str. 517-553. [COBISS.SI-ID 1997548

1.04 Strokovni članek

4. SUSIČ, Emidij, CHERINI, Marcello. L'assistenza agli anziani in Jugoslavia : attuali orientamenti. Animazione sociale, 1979, n. 31, str. 131-147. [COBISS.SI-ID 2065900

1.06 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci (vabljeno predavanje)

5. SUSIČ, Emidij. Socializacija, asimilacija in pravni položaj. Acta Histriae, 2003, let. 11, št. 2, str. 237-254. [COBISS.SI-ID 668115

1.07 Objavljeni strokovni prispevek na konferenci (vabljeno predavanje)

6. SUSIČ, Emidij, VIDALI, Zaira. Medkulturni dialog in delo v turizmu v času globalizacije. V: ŠULIGOJ, Metod (ur.). Izzivi zaposlovanja in dela v turizmu : zbornik prispevkov. Portorož: Fakulteta za turistične študije - Turistica, 2012, str. 103-108. [COBISS.SI-ID 6194156

1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

7. SUSIČ, Emidij. Slovenci v Italiji : jezik in identiteta. V: ŠTRUKELJ, Inka (ur.). II. kongres Društva za uporabno jezikoslovje Slovenije. Jezik za danes in jutri : zbornik referatov na II. kongresu, Ljubljana, 8.-10.10.1998. Ljubljana: Društvo za uporabno jezikoslovje Slovenije: Inštitut za narodnostna vprašanja, 1998, str. 112-122, tabele. [COBISS.SI-ID 6720845

8. SUSIČ, Emidij. Narodnostna identiteta in pripadnost. V: ŠTRUKELJ, Inka (ur.), SUSIČ, Emidij (ur.). Narodne manjšine danes in jutri : [zbornik]. Trst: SLORI Slovenski raziskovalni inštitut, 1994, str. 53-60. [COBISS.SI-ID 1997036

1.09 Objavljeni strokovni prispevek na konferenci

9. SUSIČ, Emidij. Slovenski raziskovalni inštitut SLORI, Trst. V: 80 let Inštituta za narodnostna vprašanja : Izzivi raziskovanja etničnosti in manjšin na začetku 21. stoletja, (Razprave in gradivo - Treatises and Documents, št. 50/51(2006)). Ljubljana: Inštitut za narodnostna vprašanja, 2006, str. 68-76.http://www.inv.si. [COBISS.SI-ID 10679373

10. SUSIČ, Emidij. Gli sloveni in Italia: la situazione attuale e le prospettive. Plurilinguismo, 2002, 9, str. 203-213, ilustr. [COBISS.SI-ID 1998316

1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

11. SUSIČ, Emidij. Manjšinske skupnosti : družina in socializacijski proces. V: PERTOT, Susanna (ur.). Otroci in starši na poti do slovenščine. Trst: SLORI, 2004, str. 123-156. [COBISS.SI-ID 2170604

12. CARLI, Augusto, SUSIČ, Emidij, KAUČIČ-BAŠA, Majda. History and stories: identity construction on the Italian-Slovenian Border. V: MEINHOF, Ulrike Hanna (ur.). Living (with) borders : identity discourses on East-West borders in Europa, (Border regions series). Aldershot: Ashgate, cop. 2002, str. 33-51 str. [COBISS.SI-ID 1993452

13. SUSIČ, Emidij. Le dimensioni dell'etnicità. V: GASPARINI, Alberto (ur.), STRASSOLDO, Raimondo (ur.). Tipi ideali e società, (Collana dell' Isig). Milano: FrancoAngeli, cop. 1996, str. 119-132. [COBISS.SI-ID 1998060

1.17 Samostojni strokovni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

14. SUSIČ, Emidij. Gli Sloveni. V: PERTOT, Susanna (ur.), GOLDSCHMIDT, Valentina. Minoranze linguistiche nella regione Friuli-Venezia Giulia : aspetti educativi e culturali. Trieste: Ministero della pubblica istruzione, IRRSAE - Friuli-Venezia Giulia, 1998, str. 19-34, ilustr. [COBISS.SI-ID1636588

15. SUSIČ, Emidij. Gli sloveni in Italia. V: Il Nord-est: diversità e convergenze, (Collana Veneta, 6). Vicenza: Edizioni del Rezzara, 1990, str. 177-182. [COBISS.SI-ID 1999084

16. SUSIČ, Emidij. Vpliv socializacijskih dejavnikov na etnično identiteto. V: SIRK, Sonja (ur.), SOSIČ, Stanislava (ur.). Vzgoja in izobraževanje v večjezičnem okolju : zbornik seminarja šolsko leto 1986/87 : načrt IRRSAE št. 002 : atti convegno anno scolastico [1986/87] : progetto [IRRSAE] n. [002]. Trst: Deželni raziskovalni zavod za eksperimentiranje in pedagoško izpopolnjevanje = Trieste: Istituto regionale di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi, 1990, str.47-60. [COBISS.SI-ID 24648704

17. SUSIČ, Emidij. La natalità nel mondo slavo. V: DEMARCHI, Franco (ur.). Crescita zero : ragioni e conseguenze, (Collana Ricerche, 1). Vicenza: Edizioni del Rezzara, 1987, str. 275-282, graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 1999596

18. SUSIČ, Emidij. La dimensione etnica : l' associazionismo sloveno in provincia di Gorizia. V: SUSIČ, Emidij, JUG, Guglielmo, VIT, Mario, CATTARINUSSI, Bernardo. Le associazioni volontarie : rivisitazione di un fenomeno aggregativo mediante un'indagine sociologica in provincia di Gorizia, (Collana dell'Istituto di sociologia internazionale - Gorizia). Milano: Franco Angeli, cop. 1983, str. [110]-143. [COBISS.SI-ID 2066412

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

2.01 Znanstvena monografija

19. SEDMAK, Danilo, SUSIČ, Emidij. L'assimilazione silenziosa : dinamica psicosociale dell'assimilazione etnica, (Gli Sloveni in Italia). 1a ed. italiana, riveduta. Trieste: Editoriale Stampa Triestina, 1983 (tiskano 1984). 191 str. [COBISS.SI-ID 4956217

20. SUSIČ, Emidij, SEDMAK, Danilo. Tiha asimilacija : psihološki vidiki nacionalnega odtujevanja, (Slovenci v zamejstvu). Trst: Založništvo tržaškega tiska, 1983. 174 str., graf. prikazi, tabele. [COBISS.SI-ID 13831169

21. BOILEAU, Anna Maria, SUSIČ, Emidij. Dominanza e minoranze : immagini e rapporti interetnici al confine nordorientale, (Pubblicazioni dell'Istituto di Sociologia Internazionale di Gorizia, Serie "Ricerche", 5). 1a ed. Udine: Grillo, 1981. 253 str., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 3136306

2.02 Strokovna monografija

22. BOGATEC, Norina (ur.), SUSIČ, Emidij (ur.). Mladi, gospodarstvo, kultura : analiza stanja za razvoj slovenske manjšine v Italiji. Trst: SLORI, 2005. 228 str., [11] str. pril., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 2290156

23. RUPEL, Aldo, SUSIČ, Emidij. Maturanti goriških slovenskih šol 1946-1995 : kulturne in socioekonomske značilnosti. Gorica: Slovenski raziskovalni inštitut, 2000. 94 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 955508

24. BOILEAU, Anna Maria, STRASSOLDO, Raimondo, SUSIČ, Emidij. Temi di sociologia delle relazioni etniche. 2a ed. Gorizia: I.S.I.G. - Istituto di sociologia internazionale, 1992. 179 str., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 1996012

25. TRSTENJAK, Anton, FONDA, Pavel, JOGAN, Hektor, SUSIČ, Emidij, SEDMAK, Danilo, KLINAR, Peter, BRATINA, Darko. Ethnos in istovetnost, (Slori, 115). Trst = Trieste: Slovenski raziskovalni inštitut: = Istituto Sloveno di Ricerche: = Slovene Research Institute, 1990. [164] str. [COBISS.SI-ID 21842432

26. SUSIČ, Emidij, JUG, Guglielmo, VIT, Mario, CATTARINUSSI, Bernardo. Le associazioni volontarie : rivisitazione di un fenomeno aggregativo mediante un'indagine sociologica in provincia di Gorizia, (Collana dell'Istituto di sociologia internazionale - Gorizia). Milano: Franco Angeli, cop. 1983. 242 str., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 2066156

27. BOILEAU, Anna Maria, STRASSOLDO, Raimondo, SUSIČ, Emidij. Temi di sociologia delle relazioni etniche, (Quaderni dell'ISIG, n. 3). Gorizia: Istituto di sociologia internazionale, [1975]. [6], 179 str., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 3137330

2.06 Enciklopedija, slovar, leksikon, priročnik, atlas, zemljevid

28. TREMUL, Maurizio, SUSIČ, Emidij, MEZGEC, Maja, DEVETAK, Davorin, JURMAN, Mauro, VIDALI, Zaira (ur.), VINCOLETTO, Roberta (ur.). Vabilo k spoznavanju manjšin : slovenska marodna skupnost v Italiji ter italijanska narodna skupnost v Sloveniji in na Hrvaškem se predstavljata. Trst: SLORI; Koper: Unione italiana: = Italijanska unija, 2007. [64, 64 str.], ilustr. ISBN 978-88-95584-00-3. [COBISS.SI-ID 11089485

2.13 Elaborat, predštudija, študija

29. SUSIČ, Emidij, VIDALI, Zaira, JANEŽIČ, Adriana, BOGATEC, Norina, OZBIČ, Mitja, ŠTOKA, Robert. Indagine conoscitiva sull'attuazione della tutela a favore della minoranza slovena ai sensi dell'art. 8 della L. 38/2001 : [commissionata dal Comitato istituzionale partitetico per i problemi della minoranza slovena]. Trieste: Slori, 2011. 152 f. [COBISS.SI-ID 4528876

30. SUSIČ, Emidij, VIDALI, Zaira, JANEŽIČ, Adriana, BOGATEC, Norina, OZBIČ, Mitja, ŠTOKA, Robert. Raziskava o preverjanju izvajanja zaščite slovenske manjšine po 8. členu zakona št. 38/2001 : [po nalogu Inštitucionalnega partitetnega odbora za probleme slovenske manjšine]. Trst: Slori, 2011. 154 f. [COBISS.SI-ID 4529132

31. SUSIČ, Emidij, JANEŽIČ, Adriana, MEDEOT, Feliciano, JAGODIC, Devan, PIANI, Alessandra. RAFVG : prima indagine sulle comunità linguistiche. Trieste: Slori; Udine: Societât filologjiche furlane: = Società filologica friulana, 2008. [186] str., ilustr. [COBISS.SI-ID 4535532

32. VIDALI, Zaira, BOGATEC, Norina, SUSIČ, Emidij. Raziskovalno poročilo za projekt CRP SSKP : Slovenci v Italiji. Trst: Slori, 2005. 44 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 4529388

IZVEDENA DELA (DOGODKI)

3.25 Druga izvedena dela

33. BREZIGAR, Bojan, BUFON, Milan, MEZGEC, Maja, PERTOT, Susanna, SUSIČ, Emidij. Minority languages in post-2004 Europe : problems and challenges : X international conference on minority languages, Trieste = Trst, 1 and 2 july 2005. Trieste = Trst, 2005. [COBISS.SI-ID 2172140

SEKUNDARNO AVTORSTVO

Urednik

34. SEDMAK, Danilo (ur.), SUSIČ, Emidij (ur.). Podoba našega otroka na Tržaškem, ([Podoba našega otroka], zv. 8). [Trst]: SLORI [i. e.] Slovenski raziskovalni inštitut, 2009. 101 str., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 4077292

35. RUPEL, Aldo (ur.), SUSIČ, Emidij (ur.). SLORI 30 : Slovenski raziskovalni inštitut = Istituto sloveno di ricerche = Slovene Research Institute. Ponatis. [Trst]: SLORI, 2006. 69 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 2493932

36. BOGATEC, Norina (ur.), SUSIČ, Emidij (ur.). Mladi, gospodarstvo, kultura : analiza stanja za razvoj slovenske manjšine v Italiji. Trst: SLORI, 2005. 228 str., [11] str. pril., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 2290156

37. RUPEL, Aldo (ur.), SUSIČ, Emidij (ur.). SLORI 30 : Slovenski raziskovalni inštitut = Istituto sloveno di ricerche = Slovene Research Institute. [Trst]: SLORI, 2004. 69 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 2202348

38. RUPEL, Aldo (ur.), SUSIČ, Emidij (ur.). SLORI 25 : Slovenski raziskovalni inštitut = Istituto sloveno di ricerche = Slovene Research Institute. [Trst]: SLORI, 2001. 112 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 1788652

39. ŠTRUKELJ, Inka (ur.), SUSIČ, Emidij (ur.). Narodne manjšine danes in jutri : [zbornik]. Trst: SLORI Slovenski raziskovalni inštitut, 1994. 209 str., [6] str. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 763746

40. BERGNACH, Laura (ur.), SUSIČ, Emidij (ur.). Minoranze etniche ed immigrazione : la sfida del pluralismo culturale, (Collana dell'Istituto de Sociologia internazionale - Gorizia (I.S.I.G.), 19). Milano: Franco Angeli, cop. 1993. 194 str. ISBN 88-204-7905-2. [COBISS.SI-ID 37709

Mentor pri diplomskih delih

41. VIDALI, Zaira. La tutela globale e gli sloveni della provincia di Udine : tesi di laurea in sociologia delle relazioni etniche. [Trst: Z. Vidali], 1999/2000. III, 172 f. [COBISS.SI-ID 1841388

42. GUSTIN, Cristina. I giovani sloveni in Italia come soggetto culturale : lo stato attuale dell'associazionismo e le sue radici storiche : tesi di laurea in sociologia delle relazioni etniche. Trieste: [C. Gustin], 1988/1989. 167 f. [COBISS.SI-ID 2596076

Avtor dodatnega besedila

43. RUPEL, Aldo. Slovenci in Italijani v Laškem : medsebojno poznavanje = Sloveni e italiani nel mandamento di Monfalcone : la reciproca conoscenza. Gorica = Gorizia: Slovenski raziskovalni inštitut: SLORI - Istituto sloveno di ricerche; [Monfalcone]: Consorzio culturale del Monfalconese, 2003. 127 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 1992172

44. VALENČIČ, Vida. Politica e minoranze : amore o indifferenza?, (Krožek za družbena vprašanja Virgil Šček, 29; 32). Trieste: Krožek za družbena vprašanja Virgil Šček: = Circolo per gli studi sociali Virgil Šček, 1999-2000. 2 zv. [COBISS.SI-ID 1685740

45. BOGATEC, Norina, BUFON, Milan. Slovenske šole v Tržaški in Goriški pokrajini : nižje in višje srednje šole. Trst: SLORI, 1999. 192 str., [10] str. pril., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 7317810

46. ŠKAMPERLE, Igor. Narodnost v postmoderni misli. V: Zbornik jubilejne Drage. Trst: Mladika: Svet slovenskih organizacij, 1991, (1990), str. 11-38. Ilustr. [COBISS.SI-ID 52866560

Somentor pri diplomskih delih

47. ŠAVRON, Lara. Identificazione nazionale e contesto pluriculturale : un'indagine sugli Sloveni a Trieste e sugli Italiani in Slovenia : tesi di laurea in Etica sociale. Trieste: [L. Šavron], 2004/2005. 184 f., graf. p. [COBISS.SI-ID 10902833

48. STOCCA, Daniela. L'emigrazione dalle Valli del Natisone verso il Canada : l'esempio della provincia dell'Ontario : tesi di laurea in geografia economica. [Trst: D. Stocca, 1993?]. 231 f., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 813548

49. VOLK, Pavel. L'idea di nazione e le masse in Slovenia sotto la monarchia asburgica : tesi di laurea in storia contemporanea. [Trst: P. Volk, 1992?]. 178 f. [COBISS.SI-ID 225004

Diskutant

50. II. posvet raziskovalnih inštitutov in inštitucij, ki raziskujejo etnična vprašanja : sodelovanje na posvetu, Mladinski dom SŠD, Celovec, 12. dec. 2006. Celovec: Slovenski narodopisni inštitut Urban Jarnik, Celovec: Slovenski znanstveni inštitut, Celovec: Slovenski znanstveni inštitut, Dunaj, 12. dec. 2006. [COBISS.SI-ID 10562381

Član komisije

51. CARLI, Alen. Le associazioni sportive slovene a Trieste e Gorizia dal 1869 al 1954 : tesi di laurea in storia della Venezia Giulia. [Trst: A. Carli], 2003/2004. 138 f. [COBISS.SI-ID 2662636

Član komisije za zagovor

52. JAGODIC, Devan. La comunità slovena nella Provincia di Trieste tra mantenimento e shift linguistico : un'indagine sul campo : tesi di laurea in lingua slovena. [Trst: D. Jagodic], 2004/2005. 230 f., [29] f. pril., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 2435308

Drugo

53. ŠKAMPERLE, Igor. Narodnost v postmoderni misli. V: Zbornik jubilejne Drage. Trst: Mladika: Svet slovenskih organizacij, 1991, (1990), str. 11-38. Ilustr. [COBISS.SI-ID 52866560

NERAZPOREJENO

54. SUSIČ, Emidij, JANEŽIČ, Adriana, MEDEOT, Feliciano. Indagine sulle comunità linguistiche del Friuli Venezia Giulia : tutela e normativa : slovensko, deutsch, furlan. Udine: Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, Direzione centrale istruzione, formazione e cultura, Servizio identità linguistiche, culturali e corregionali all'estero, 2010. 142 str., 32 str. pril. [COBISS.SI-ID 5009644

55. SUSIČ, Emidij. SLORI resno posodablja svojo vlogo in strukturo : pogovor - ravnatelj prof. Emidij Susič. Primorski dnev., 11. apr. 2007, leto 63, št. 86, str. 5, ilustr. [COBISS.SI-ID 10751565

56. SUSIČ, Emidij. Etnicità: libertà o limitazione? : Emidio Sussi, docente di Sociologia all'Università di Trieste. Panorama (Rij.), 15. jan. 2006, leto 55, št. 1, str. 14-17, ilustr. [COBISS.SI-ID 10506061

57. BATTISTA, Borio, JARC, Marco, KOZAR-MUKIČ, Marija, PERGER, Valerija, PETTIROSSO, Martina, RUPEL, Aldo, SEDMACH, Alessandro, SEDMAK, Danilo, SUSIČ, Emidij. Podoba našega otroka v Porabju, (Slori, 123), ([Podoba našega otroka], zv. 4). [Trst: Slovenski raziskovalni inštitut], 1994. 103 str., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 1246029

58. BORIO, Battista, JARC, Marco, PETTIROSSO, Martina, RUPEL, Aldo, SEDMACH, Alessandro, SEDMAK, Danilo, SUSIČ, Emidij. Podoba našega otroka na Goriškem, (Slori, 122), ([Podoba našega otroka], zv. 3). [Trst: Slovenski raziskovalni inštitut], 1993. 97 str., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID747593

59. SUSIČ, Emidij. Jezik, narodnost in tipologija mešanih zakonov. V: ŠTRUKELJ, Inka (ur.). Jezik tako in drugače : zbornik. Ljubljana: Društvo za uporabno jezikoslovje Slovenije, 1993, (1993), str. 99-110. [COBISS.SI-ID 47102208

60. KRAVOS, Marjan, SEDMAK, Danilo, SUSIČ, Emidij. Podoba našega otroka na Tržaškem, (Slori, 118), ([Podoba našega otroka], zv. 1). [Trst: Slovenski raziskovalni inštitut], 1991. 75 str., graf.prikazi. [COBISS.SI-ID 28986112

61. SUSIČ, Emidij. Emidij Susič, profesor na univerzi v Trstu in raziskovalec. Primorska srečanja, 16, št. 124 (1991), str. 715-719. [COBISS.SI-ID 48220416

62. LENCEK, Rado L., KOBAV, Jana, SUSIČ, Emidij, PRIESTLY, Tom. Language attitudes and ethnicity: the case of Slovene. Slov. stud., 13, št.1 (1991), str.27-51. [COBISS.SI-ID 50144512

63. SUSIČ, Emidij. Mik blagodejne kritičnosti in "srednjeročnih tem". NR, Naši razgl., 38, št. 13 (14.VII.1989), str. 384. [COBISS.SI-ID 28797440

64. SUSIČ, Emidij. Komunikacijski tokovi med matico in manjšino. Teor. praksa, 1986, letn. 23, št. 12, str. 1524-1535, ilustr. [COBISS.SI-ID 8721664

65. SUSIČ, Emidij. Subjektivni temelji narodne identitete med slovensko srednjšolsko mladino v Italiji. V: NEĆAK LÜK, Albina (ur.), ŠTRUKELJ, Inka (ur.). Dvojezičnost - individualne in družbene razsežnosti : prispevki Konference "Dvojezičnost - individualne in družbene razsežnosti", Ljubljana, 13.-15. sept. 1984. Ljubljana: Društvo za uporabo jezikoslovja SR Slovenije, 1984, str. 17-27. [COBISS.SI-ID 3751404

66. SUSIČ, Emidij. Stara in Nova Gorica. Koled. - Goriška mohorjeva druž., 1982, str. 133, ilustr. [COBISS.SI-ID 11194162

67. SUSIČ, Emidij, BOILEAU, Anna Maria. Dominanza e minoranza : immagini e rapporti enteretnici al confine nordorientale. [S. l.: s. n.], 1979. 15 str. [COBISS.SI-ID 2099948

Projekti
PORTALE SM(e)JseEDUKA2 Per una governance transfrontaliera dell’istruzioneLaboratori di ricerca 2006 - 2016PROGETTO DI MONITORAGGIO DELLE CARATTERISTICHE LINGUISTICHE DELLA POPOLAZIONE DELLE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO DELLE PROVINCE DI TRIESTE E GORIZIA E DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO BILINGUE DI SAN PIETRO AL NATISONERicerca sul paesaggio linguistico nell’area di insediamento della comunità slovena in ItaliaBanca del sapereEDUKA – EDUCARE ALLA DIVERSITÀ / VZGAJATI K RAZLIČNOSTILEX – ANALISI, APPLICAZIONE E SVILUPPO DELLA TUTELA DELLE MINORANZE IN ITALIA E SLOVENIAPercorsi educativi e occupazionali dei giovani nell'area transfrontalieraMi.Ma. - Le maggioranze conoscono le minoranze