Zaposleni raziskovalci

dr. Maja Mezgec

dr. Maja Mezgec

COBISS Kooperativni online bibliografski sistem in servisi COBISS
________________________________________

MAJA MEZGEC [22448]
Osebna bibliografija za obdobje 1999-2017 
________________________________________

 

 

 

 

Časopis

1. AS. Andragoška spoznanja. Mezgec, Maja (član uredniškega odbora 2014-, gostujoči urednik 2015). [Tiskana izd.]. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 1995-. ISSN 1318-5160. http://revije.ff.uni-lj.si/AndragoskaSpoznanja/, http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:spr-D8TWJWPW. [COBISS.SI-ID 45586176

Članek - sestavni del

2. MEZGEC, Maja. "Delujemo, kot da meje ni več, kot da prostor nima ovir" : evropski integracijski procesi in aktualnost ideje o skupnem slovenskem kulturnem prostoru. V: BAJC, Gorazd (ur.), et al. Pre-misliti manjšino. [Zv. 1], Pogledi reprezentativnih predstavnikov Slovencev v Italiji in pravno-politični okvir. Koper: Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče, Založba Annales; Trst: Slovenski raziskovalni inštitut, 2008, str. 169-198. [COBISS.SI-ID 3099863

3. MEZGEC, Maja. Izobraževanje odraslih v zamejstvu : analiza možnosti in pogojev za vseživljenjsko izobraževanje slovenskega prebivalstva v Škednju. AS. Andragoška spoznanja, ISSN 1318-5160. [Tiskana izd.], 2003, letn. 9, št. 3, str. 26-40. [COBISS.SI-ID 24128866

4. MEZGEC, Maja. Jezik v večjezičnih družinah. V: PERTOT, Susanna (ur.). Otroci in starši na poti do slovenščine. Trst: SLORI, 2004, str. 85-122. [COBISS.SI-ID 2170348

5. GLIHA KOMAC, Nataša, MEZGEC, Maja. Jezikovna podoba Kanalske doline : zakonodajne določbe in jezikovna krajina. V: KRŽIŠNIK, Erika (ur.), HLADNIK, Miran (ur.). Toporišičeva obdobja, (Obdobja, ISSN 1408-211X, Simpozij, = Symposium, 35). 1. natis. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2016, str. 447-454.http://centerslo.si/wp-content/uploads/2016/11/GlihaKomMez.pdf. [COBISS.SI-ID 62814306

6. MEZGEC, Maja (intervjuvanec). Kaj menijo višješolci o narodu, manjšini, društvih --- : intervju z raziskovalko Majo Mezgec. Rast, ISSN 2039-9316, 2003, št. 6 [i. e. 8], str. 4-5, ilustr. [COBISS.SI-ID 2127852

7. MEZGEC, Maja. Il lavoro transfrontaliero con la Slovenia. V: Il mercato del lavoro in Friuli Venezia Giulia : rapporto 2008, (Politiche del lavoro). Trieste: Francoangeli, cop. 2008, str. 261-279. [COBISS.SI-ID 3100119

8. MEZGEC, Maja. Lifelong learning provision and minority languages. V: REISCHMANN, Jost (ur.), BRON, Michał Jr (ur.). Comparative adult education 2008 : experiences and examples, (Studies in pedagogy, andragogy, and gerontagogy, ISSN 0934-3695, Vol. 61), (Studien zur Pädagogik, Andragogik und Gerontagogik, Vol. 61). Frankfurt am Main [etc.]: P. Lang, 2008, str. 227-236. [COBISS.SI-ID 3099351

9. MEZGEC, Maja. Linguistic landscape as a mirror : the case of the Slovene minority in Italy. Razprave in gradivo, ISSN 0354-0286, Dec. 2016, no. 77, str. 67-85, ilustr. http://www.inv.si/DocDir/Publikacije-PDF/Razprave%20in%20gradivo/RIG%2077/RIG_77_final_2.pdf. [COBISS.SI-ID 13278029

10. MEZGEC, Maja. Literacy skills in minority language : the case of the Slovene minority in Italy. Annales, Series historia et sociologia, ISSN 1408-5348, 2011, letn. 21, št. 1, str. 71-78, graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 2057939

11. MEZGEC, Maja, VIDAU, Zaira. Medgeneracijsko sobivanje v društvih slovenske narodne skupnosti v Italiji: dodana vrednost ali problem? = La coesistenza intergenerazionale nelle associazioni della comunità nazionale slovena in Italia: valore aggiunto o problema?. V: JAGODIC, Devan (ur.), VIDAU, Zaira (ur.). Mladina na prehodu : mladi Tržačani pred izzivi postmoderne družbe, evropskih integracijskih procesov in medkulturnega sobivanja. Trst: SLORI, 2009, str. 44-64, 46-69. [COBISS.SI-ID 3490263

12. VREČER, Natalija, MEZGEC, Maja. Medkulturnost v izobraževanju odraslih : uvodnik. AS. Andragoška spoznanja, ISSN 1318-5160. [Tiskana izd.], 2015, letn. 21, [št.] 3, str. 3-6. [COBISS.SI-ID 1594982

13. MEZGEC, Maja (intervjuvanec). Mlada raziskovalka izobraževanja odraslih. Primorski dnevnik, ISSN 1124-6669, 10. feb. 2002, leto 58, št. 34, str. 23, portret. [COBISS.SI-ID 8266061

14. BOLČINA, Daša, MEZGEC, Maja, VIDAU, Zaira, WEHRENFENNIG, Ana. Mladi dobro poznavajo slovensko zamejsko stvarnost, se vanjo aktivno vključujejo, vendar so kritični do ločevanja v manjšini. Primorski dnevnik, ISSN 1124-6669, 9. nov. 2003, leto 59, št. 264, str. 20-21, ilustr. [COBISS.SI-ID 9346353

15. MEZGEC, Maja (intervjuvanec), BOLČINA, Daša (intervjuvanec), WEHRENFENNIG, Ana (intervjuvanec). Mladi: prisluhnite nam in nam dajte več prostora. Primorski dnevnik, ISSN 1124-6669, 30. nov. 2003, letn. 59, št. 282, str. 20, ilustr. [COBISS.SI-ID 2127084

16. MEZGEC, Maja. Možnosti vseživljenjskega izobraževanja v manjšinskih jezikih Evropske unije. Annales, Series historia et sociologia, ISSN 1408-5348, 2004, #Let. #14, #št. #1, str. 151-170. [COBISS.SI-ID 733651

17. MEZGEC, Maja (intervjuvanec). "Na SLORI-ju si vedno prizadevamo za kakovost!" : pogovor, Maja Mezgec. Novi glas, ISSN 1124-6596, 19. jun. 2008, leto 12, št. 23, str. 3,12, portret. [COBISS.SI-ID 12393521

18. MEZGEC, Maja. Pismenost odraslih : razvoj in ohranjanje pisnih kompetenc v manjšinskem jeziku. V: COTIČ, Mara (ur.), MEDVED-UDOVIČ, Vida (ur.), STARC, Sonja (ur.). Razvijanje različnih pismenosti, (Knjižnica Annales Ludus). Koper: Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče, Univerzitetna založba Annales, 2011, str. 72-87, 503-504, tabele. [COBISS.SI-ID 4198615

19. MEZGEC, Maja. Pogled mladih na prihodnost Evrope. Primorski dnevnik, ISSN 1124-6669, 12. jan. 2003, letn. 59, št. 10, str. 10-11, ilustr. [COBISS.SI-ID 2130924

20. MEZGEC, Maja. Razvijanje pismenosti v maternem jeziku, ko materni jezik ni uradni jezik : vpliv bralnih in pisnih praks. AS. Andragoška spoznanja, ISSN 1318-5160. [Tiskana izd.], 2013, letn. 19, [št.] 4, str. 10-24, ilustr. [COBISS.SI-ID 272773888

21. MEZGEC, Maja. Razvoj funkcionalne pismenosti v manjšinskem jeziku : primer študije med slovensko manjšino v Italiji. V: MEDVED-UDOVIČ, Vida (ur.), COTIČ, Mara (ur.), CENCIČ, Majda (ur.). Sodobne strategije učenja in poučevanja. Koper: Pedagoška fakulteta, 2008, str. 106-116. [COBISS.SI-ID 2964439

22. MEZGEC, Maja. Scienziati si nasce o si diventa? : riflessioni e iniziative per orientare alla scienza e alla ricerca. Quaderni di orientamento, ISSN 1971-6680, 2006, anno 15, n. 28, str. V-VI. [COBISS.SI-ID 2726380

23. MEZGEC, Maja, BOLČINA, Daša, VIDAU, Zaira, WEHRENFENNIG, Ana. Sondaža med dijaki o pogledu na manjšino in njeno organiziranost. V: BOGATEC, Norina (ur.), SUSSI, Emidio (ur.). Mladi, gospodarstvo, kultura : analiza stanja za razvoj slovenske manjšine v Italiji. Trst: SLORI, 2005, str. 9-131, graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 2317036

24. MEZGEC, Maja. Težave, uspehi in primeri dobrih praks pri poučevanju slovenščine kot drugega/tujega jezika pri odraslih v obmejnem pasu Furlanije Julijske krajine : rezultati poglobljenih intervjujev z učitelji = Difficoltà, successi ed esempi di buone prassi nell'insegnamento dello sloveno come lingua seconda o straniera agli adulti nella fascia confinaria del Friuli Venezia Giulia : risultati delle interviste agli insegnanti. V: JAGODIC, Devan (ur.), ČOK, Štefan (ur.). Med drugim in tujim jezikom : poučevanje in učenje slovenščine pri odraslih v obmejnem pasu Furlanije Julijske krajine. Trst: Ciljno začasno združenje "Jezik-Lingua", 2013, str. 71-96, 77-104. [COBISS.SI-ID 6140396

25. MEZGEC, Maja. Učenje skozi vse življenje. Škrat, ISSN 1124-6677, 2003, št. 7/8, str. 4-5. [COBISS.SI-ID 2126828

26. BAJC, Gorazd, JAGODIC, Devan, KLABJAN, Borut, MEZGEC, Maja, VIDAU, Zaira. Uvod v raziskavo in metodološki okvir. V: BAJC, Gorazd (ur.), et al. Pre-misliti manjšino. [Zv. 1], Pogledi reprezentativnih predstavnikov Slovencev v Italiji in pravno-politični okvir. Koper: Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče, Založba Annales; Trst: Slovenski raziskovalni inštitut, 2008, str. 43-48. [COBISS.SI-ID 1495507

27. MEZGEC, Maja. Življenje z več jeziki : razvoj večjezičnih govorcev s perspektive vseživljenjskega učenja. AS. Andragoška spoznanja, ISSN 1318-5160. [Tiskana izd.], 2016, letn. 22, [št.] 3, str. 77-89. [COBISS.SI-ID 62408802

Diplomsko delo

28. PUNGARTNIK, Darja. Aktivna mladost kot zametek aktivne starosti : magistrsko delo. Koper: [D. Pungartnik], 2016. [9], 104 str., graf. prikazi. https://share.upr.si/PEF/EDIPLOME/MAGISTRSKA_DELA/Pungartnik_Darja_2016.pdf. [COBISS.SI-ID 1538953412]

29. DARIŽ, Tereza. Kompetence svetovalcev v izobraževanju odraslih : diplomsko delo. Koper: [T. Dariž], 2015. [8], 61 str., graf. prikazi. https://share.upr.si/PEF/EDIPLOME/DIPLOMSKA_DELA/Dariz_Tereza_2015.pdf. [COBISS.SI-ID 1537839556

30. MARINKO, Monika, NADJ, Romina. Medgeneracijski odnosi na izbrani univerzi za tretje življenjsko obdobje : magistrsko delo. Koper: [M. Marinko ; R. Nadj], 2016. [24], 152 str., ilustr. https://share.upr.si/PEF/EDIPLOME/MAGISTRSKA_DELA/Marinko_Monika_2016.pdf. [COBISS.SI-ID 1539002308

31. MEZGEC, Maja. Le motivazioni dei lavoratori alla partecipazione ai processi formativi: il caso danese. [Trst: M. Mezgec], 1999-2000. X, 275 f., [20] f. pril. [COBISS.SI-ID 1930988

32. STERNAD, Nicole. Nadaljnje izobraževanje in usposabljanje učiteljev osnovnih šol s slovenskim učnim jezikom na Tržaškem : diplomsko delo. Koper: [N. Sternad], 2016. [8], 49 str., graf. prikazi. https://share.upr.si/PEF/EDIPLOME/DIPLOMSKA_DELA/Sternad_Nicole_2016.pdf. [COBISS.SI-ID 1538925508

33. KOŠICA, Renata. Profesionalne stiske vzgojiteljev predšolskih otrok kot posledica pomanjkanja kompetenc : magistrsko delo. Koper: [R. Košica], 2016. [16], 92 str., graf. prikazi. https://share.upr.si/PEF/EDIPLOME/MAGISTRSKA_DELA/Kosica_Renata_2016.pdf. [COBISS.SI-ID 1538985668

Disertacija

34. MEZGEC, Maja. Funkcionalna pismenost v manjšinskem jeziku in vseživljenjsko izobraževanje pri slovenski manjšini v Trstu : doktorsko delo. Ljubljana: [M. Mezgec], 2006. X, 283 f., [51] f. pril., ilustr., tabele. [COBISS.SI-ID 233361408

Elektronski vir

35. MEZGEC, Maja. Analiza položaja jezika v Videmski pokrajini v Italiji : delovni sklop 2. Trst: Slovenski raziskovalni inštitut, 2016. http://www.inv.si/Dokumenti/dokumenti.aspx?iddoc=674&idmenu1=19&lang=slo. [COBISS.SI-ID 13322573

36. MEZGEC, Maja. Andragogika : interno študijsko gradivo za študente pedagoško-andragoškega izobraževanja (PAI) na Pedagoški fakulteti Koper. Koper: Pedagoška fakulteta, 2016. http://e.pef.upr.si/my/. [COBISS.SI-ID 1538280388

37. MEZGEC, Maja. Evropski sistemi in politike na področju izobraževanja : interno študijsko gradivo za študente dodiplomskega študijskega programa Edukacijske vede na Pedagoški fakulteti Koper. Koper: Pedagoška fakulteta, 2015. http://e.pef.upr.si/my/. [COBISS.SI-ID 1538280644

38. BOGATEC, Norina (urednik, avtor, kartograf), FERLUGA PETRONIO, Fedora, GRUDEN, Živa, KOŠUTA, Miran, MEZGEC, Maja, PERTOT, Susanna, PIRJEVEC, Marija, SIMČIČ, Tomaž, SLAMIČ, Pavel. Slovene : the slovene language in education in Italy. Ljouwert: Mercator education, [2004]. 36 str., graf. prikazi.http://www1.fa.knaw.nl/mercator/regionale_dossiers/PDFs/Slovene_in_Italy.pdf. [COBISS.SI-ID 2130668

Izvedena dela - dogodki

39. MEZGEC, Maja. The analysis of the possibilities and conditions for lifelong learning in the minority languages of the EU : [prispevek na posvetovanju] III Mercator international symposium, Ljouwert, November 2004. [COBISS.SI-ID 2233580

40. MEZGEC, Maja. Funkcionalna pismenost v manjšinskem jeziku : prispevek na posvetu Manjšinsko šolstvo pred novimi izzivi - Slovenska narodna skupnost v Italiji, Koper, 18. november 2014. [COBISS.SI-ID 1537939908

41. GLIHA KOMAC, Nataša, MEZGEC, Maja. Jezikovna podoba Kanalske doline : zakonodajne določbe in jezikovna krajina : predavanje na simpoziju Obdobja 35 "Toporišičeva Obdobja", Ljubljana, stavba univerze v Ljubljani, 10.-12. 11. 2016. [COBISS.SI-ID 40692781

42. BREZIGAR, Bojan (član uredniškega odbora), BUFON, Milan (član uredniškega odbora), MEZGEC, Maja (član uredniškega odbora), PERTOT, Susanna (član uredniškega odbora), SUSSI, Emidio (član uredniškega odbora). Minority languages in post-2004 Europe : problems and challenges : X international conference on minority languages, Trieste = Trst, 1 and 2 july 2005. Trieste = Trst, 2005. [COBISS.SI-ID 2172140

43. MEZGEC, Maja. Le opportunità per la formazione lungo tutto l'arco della vita nell lingue minoritarie dell'Unione europea : [prispevek na posvetovanju] Convegno "La lingua russa nelle condizioni di bilinguismo in Italia", Gorizia, 18-20 febbraio 2005. [COBISS.SI-ID 2233324

44. BREZIGAR, Sara (intervjuvanec). Pogovor o izobraževanju in vseživljenskem učenju : oddaja Učimo se vse življenje. Trst: Radio Trst A, 28. november 2007. [COBISS.SI-ID 10899021

45. MIKOLIČ, Vesna (intervjuvanec). Pogovor z dr. Vesno Mikolič. Trst: Radio Trst A, 2007. [COBISS.SI-ID 512315776

46. MEZGEC, Maja. Pomen vseživljenjskega izobraževanja : Deželni sedež RAI za FJK : Slovenski programski oddelek : Skupni slovenski obzornik : Radio Trsta A, Radio Slovenija, ORF Celovec : Radio Trst : 19.10.2008. Trst: Radio Trst, 2008. [COBISS.SI-ID 3095511

47. MEZGEC, Maja. Possibilities and conditions for life-long learning and personal development among the slovene population in Trieste: the case of the Slovene population in Škedenj : preliminary report of research work : [prispevek na posvetovanju] 7th Adult education colloquium Current issues in adult learning and motivation, Ljubljana, October 17-18, 2003. [COBISS.SI-ID 2233068

48. Raziskovanje etničnosti: med sedanjostjo in prihodnostjo : okrogla miza, Mestni muzej, Ljubljana, 17. 12. 2014. Ljubljana: Inštitut za narodnostna vprašanja, 2014. [COBISS.SI-ID 12614733

Knjiga

49. CRISTOFORI, Mattia (urednik), MEZGEC, Maja (urednik). Astrofisica, (Orientare alla ricerca). Trieste: Consorzio per l'Area di ricerca scientifica e tecnologica; [s. l.]: Centro risorse regionale per l'orientamento della Regione Friuli Venezia Giulia, [2005?]. 16 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 2317804

50. CRISTOFORI, Mattia (urednik), MEZGEC, Maja (urednik). Nanotecnologie, (Orientare alla ricerca). Trieste: Consorzio per l'Area di ricerca scientifica e tecnologica; [s. l.]: Centro risorse regionale per l'orientamento della Regione Friuli Venezia Giulia, [2005?]. 16 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 2723820

51. NOVAK-LUKANOVIČ, Sonja, MUNDA HIRNÖK, Katalin, MEDVEŠEK, Mojca, MEZGEC, Maja, JAGODIC, Devan, GLIHA KOMAC, Nataša, GORJANC, Vojko. Revitalizacija slovenskega jezika = A Szlovén nyelv revitalizációja : [zloženka v okviru projekta Priložnosti in možnosti za ohranjanje oziroma revitalizacijo slovenščine med slovensko manjšinsko skupnostjo v sosednjih državah]. [Ljubljana]: Inštitut za narodnostna vprašanja ... [etc.], [2017]. 1 zgibanka ([6] str.). [COBISS.SI-ID 13338957

52. NOVAK-LUKANOVIČ, Sonja, MUNDA HIRNÖK, Katalin, MEDVEŠEK, Mojca, MEZGEC, Maja, JAGODIC, Devan, GLIHA KOMAC, Nataša, GORJANC, Vojko. Revitalizacija slovenskega jezika = Revitalizacija slovenskog jezika : [zloženka v okviru projekta Priložnosti in možnosti za ohranjanje oziroma revitalizacijo slovenščine med slovensko manjšinsko skupnostjo v sosednjih državah]. [Ljubljana]: Inštitut za narodnostna vprašanja ... [etc.], [2017]. 1 zgibanka ([6] str.). [COBISS.SI-ID 13338701

53. NOVAK-LUKANOVIČ, Sonja, MUNDA HIRNÖK, Katalin, MEDVEŠEK, Mojca, MEZGEC, Maja, JAGODIC, Devan, GLIHA KOMAC, Nataša, GORJANC, Vojko. Revitalizacija slovenskega jezika = Revitalizzazione dello Sloveno : [zloženka v okviru projekta Priložnosti in možnosti za ohranjanje oziroma revitalizacijo slovenščine med slovensko manjšinsko skupnostjo v sosednjih državah]. [Ljubljana]: Inštitut za narodnostna vprašanja ... [etc.], [2017]. 1 zgibanka ([6] str.). [COBISS.SI-ID 13338445

54. CRISTOFORI, Mattia (urednik), MEZGEC, Maja (urednik). Riciclo e riuso dei rifiuti, (Orientare alla ricerca). Trieste: Consorzio per l'Area di ricerca scientifica e tecnologica; [s. l.]: Centro risorse regionale per l'orientamento della Regione Friuli Venezia Giulia, [2005]. 16 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 2318060

55. VIDAU, Zaira (urednik, avtor), VINCOLETTO, Roberta (urednik, avtor), TREMUL, Maurizio, SUSSI, Emidio, MEZGEC, Maja, DEVETAK, Davorin, JURMAN, Mauro. Vabilo k spoznavanju manjšin : slovenska narodna skupnost v Italiji ter italijanska narodna skupnost v Sloveniji in na Hrvaškem se predstavljata. Trst: SLORI; Koper: Unione italiana: = Italijanska unija, 2007. [64, 64] str., ilustr. ISBN 978-88-95584-00-3. [COBISS.SI-ID 11089485

Magistrsko delo

56. KORSIČ, Vasja. Poučevanje tujega jezika za odrasle in primerjava s poučevanjem le-tega za mlade : magistrsko delo = L'insegnamento della lingua straniera agli adulti e il paragone con l'insegnamento di essa ai giovani : tesi di laurea magistrale. Koper = Capodistria: [V. Korsič], 2014. 78 str., [28] str. pril. [COBISS.SI-ID 1536414660

Prispevek na konferenci

57. MEZGEC, Maja. Acquiring literary [!] skills in minority language : a pilot research among the Slovene minority in Italy. V: Achoimrí = Abstracts, Sociolinguistics symposium 16, Limerick, 6-8 July 2006. Limerick: University, [2006], str. 419. [COBISS.SI-ID 2726892

58. MEZGEC, Maja, VIDAU, Zaira. Active participation and ethnic self-identification among young members of the slovene minority in Italy. V: Z vseživljenjskim učenjem do aktivnega državljanstva = Effective education and learning for active citizenship. [S. n.]: Andragoški center Republike Slovenije: = Slovenian institute for adult education, [2005], str. [36-37]. [COBISS.SI-ID 2319084

59. MEZGEC, Maja. The analysis of the possibilities and conditions for lifelong learning in the minority languages of the EU. V: Bi- and multilingual universities : challenges and future prospects, University of Helsinki, 1-3 September 2005 : abstracts. Helsingin: Yliopisto, [2005], str. 23. [COBISS.SI-ID 2317548

60. MARDERO, Giulia, MEZGEC, Maja. Azioni integrate per orientare alla scienza e alla ricerca. V: GIANNINI, Isabella (ur.). Programma & preatti. Padova: Università degli studi di Padova, Dipartimento di psicologia dello sviluppo e della socializzazione, La.R.I.O.S - Laboratorio di ricerca ed intervento per l'orientamento alla scelta, 2006, str. 36. [COBISS.SI-ID 2724844

61. MEZGEC, Maja. Lifelong learning in the minority languages of the EU. V: Raspored rada. Opatija: [s. n.], 2014, str. 36. [COBISS.SI-ID 1538013636

62. MEZGEC, Maja. Literacy skills in minority language : the case of the Slovene minority in Italy. V: 11th International conference on minority languages (ICML XI) : conference abstracts, Pécs, 5-6 July, 2007. Pécs: Research institute for linguistics, Hungarian academy of science [etc.], 2007, str. 9. [COBISS.SI-ID 3096279

63. MEZGEC, Maja, VIDAU, Zaira. Participation among young members of the Slovene minority in Italy. V: IVANČIČ, Angela (ur.), JAVRH, Petra (ur.). Z vseživljenjskim učenjem do aktivnega državljanstva = Effective education and learning for active citizenship. Ljubljana: Andragoški center Slovenije, 2005. [COBISS.SI-ID 2320620

64. MEZGEC, Maja. Pismenost odraslih: razvoj in ohranjanje pisnih kompetenc v manjšinskem jeziku = Adults' literacy: the development and perservation of literacy skills in the minority language. V: STARC, Sonja (ur.), RAZPET, Nada (ur.). Pismenost na vseh stopnjah izobraževanja : izvlečki = Literacy through all the education : abstracts. Koper: Pedagoška fakulteta, 2009, str. 38. [COBISS.SI-ID 3428823

65. MEZGEC, Maja. Provision and partecipation in adult education among the members of the slovene minority in Trieste and surroundings. V: RADOVAN, Marko (ur.). Current issues in adult learning and motivation : abstracts. Ljubljana: Andragoški center Republike Slovenije: = Slovenian Institute for Adult Education, 2003, str. 20. [COBISS.SI-ID2143468

66. MEZGEC, Maja. Razvoj pisnih spretnosti v manjšinskem jeziku : študija primera = Developing literacy skills in minority language : a case study. V: COTIČ, Mara (ur.), et al. Izvlečki = Abstracts. Koper: Pedagoška fakulteta = Capodistria: Facoltà di Studi Educativi = Koper: Faculty of Education, 2007, str. 18. [COBISS.SI-ID 3095767

67. MEZGEC, Maja, VIDAU, Zaira. Sondaža med dijaki o pogledu na manjšino in njeno organiziranost. V: AVGUŠTIN ČAMPA, Sonia (ur.), KLOPČIČ, Luka (ur.). Ko ni več meja : 4. strokovno-znanstveni posvet, Radgona, Avstrija, 21. in 22. oktober 2005 : (zbornik predavanj). Ljubljana: Svetovni slovenski kongres: = Slovenian World Congress, 2006, str. 45-59, tabele. [COBISS.SI-ID 10172237

Projektna dokumentacija

68. CENCIČ, Majda, ZORMAN, Anja, MEZGEC, Maja. Vloga za pridobitev soglasja k univerzitetnemu študijskemu programu 1. stopnje Edukacijske vede : (akreditacija študijskega programa). Koper: Pedagoška fakulteta, december 2007. 1 zv. (loč. pag.), ilustr., tabele. [COBISS.SI-ID 3586263

Raziskovalno poročilo

69. ČOK, Štefan, MEZGEC, Maja. Analiza teritorija in socialno-skrbstvenih potreb Občine Dolina : poročilo o raziskavi. Trst: Slovenski raziskovalni inštitut, 2013. 39 str. [COBISS.SI-ID 1537995716

70. MEZGEC, Maja. Banka znanja : zaključno poročilo projekta. Trst: Slovenski raziskovalni inštitut, 2012. 36 str., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 1537994436

71. MEZGEC, Maja. Raziskava o jezikovni pokrajini na naselitvenem območju slovenske skupnosti v Italiji : raziskovalno poročilo. Trst: Slovenski raziskovalni inštitut, 2015. 90 str., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 1537996228

72. CHRISMANCIC, Mateja, MEZGEC, Maja. Študija o položaju mladih v občinah Milje in Dolina : poročilo o raziskavi. Trst: Slovenski raziskovalni inštitut, 2013. 36 str. [COBISS.SI-ID 1537994948

Strokovna monografija

73. MEZGEC, Maja, VALANDRO, Paola. Guida alla ricerca : orientarsi nel mondo della ricerca dopo la laurea. 1a ed. Bologna: Aster, 2007. 112 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 3096023

Vodič

74. PUJA, Simona (urednik), MEZGEC, Maja (urednik). Genetica e biomedicina, (Orientare alla ricerca). Trieste: Consorzio per l'Area di ricerca scientifica e tecnologica; [s. l.]: Centro risorse regionale per l'orientamento della Regione Friuli Venezia Giulia, [2005?]. 16 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 2723564

75. ASTORI, Roberta (urednik), MEZGEC, Maja (urednik). Vie al futuro 2005 : guida all'istruzione e alla formazione dopo la scuola superiore : aggiornamento dati: luglio 2005. Trieste: Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, Direzione centrale istruzione, cultura, sport e pace, Servizio istruzione e orientamento, [2005?]. 125 str. [COBISS.SI-ID2724076

76. ASTORI, Roberta (urednik), MEZGEC, Maja (urednik). Vie al futuro 2006 : guida all'istruzione e alla formazione dopo la scuola superiore : aggiornamento dati: luglio 2006. Trieste: Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, Direzione centrale istruzione, cultura, sport e pace, Servizio istruzione e orientamento, [2006?]. 127 str. [COBISS.SI-ID2724332

Znanstvena monografija

77. MEZGEC, Maja. Funkcionalna pismenost v manjšinskem jeziku : primer slovenske manjšine v Italiji, (Knjižnica Annales Ludus). Koper: Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče, Univerzitetna založba Annales, 2012. 270 str., ilustr. ISBN 978-961-6862-20-2. [COBISS.SI-ID 262276864

78. GRUŠOVNIK, Tomaž (urednik). Obzorja učenja : vzgojno-izobraževalne perspektive, (Knjižnica Annales Ludus). Koper: Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče, Univerzitetna založba Annales, 2015. 547 str., ilustr. ISBN 978-961-6964-14-2. [COBISS.SI-ID 278931968

79. BOGATEC, Norina (urednik, avtor, kartograf), FERLUGA PETRONIO, Fedora, GRUDEN, Živa, KOŠUTA, Miran, MEZGEC, Maja, PERTOT, Susanna, PIRJEVEC, Marija, SIMČIČ, Tomaž, SLAMIČ, Pavel. Slovene : the slovene language in education in Italy, (Regional dossiers series). Ljouwert = Leeuwarden: Mercator-Education, 2004. 49 str., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 2223084

80. BOGATEC, Norina (urednik, avtor, kartograf), FERLUGA PETRONIO, Fedora, GRUDEN, Živa, KOŠUTA, Miran, MEZGEC, Maja, PERTOT, Susanna, PIRJEVEC, Marija, SIMČIČ, Tomaž, SLAMIČ, Pavel. Slovene : the slovene language in education in Italy, ([Regional dossiers series]). 2nd ed. Ljouwert = Leeuwarden: Mercator-Education, 2004. 51 str., graf. prikazi. http://www1.fa.knaw.nl/mercator/regionale_dossiers/PDFs/slovene_in_italy2nd.pdf. [COBISS.SI-ID 2223340

 

Projekti
PORTALE SM(e)JseEDUKA2 Per una governance transfrontaliera dell’istruzioneLaboratori di ricerca 2006 - 2016PROGETTO DI MONITORAGGIO DELLE CARATTERISTICHE LINGUISTICHE DELLA POPOLAZIONE DELLE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO DELLE PROVINCE DI TRIESTE E GORIZIA E DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO BILINGUE DI SAN PIETRO AL NATISONERicerca sul paesaggio linguistico nell’area di insediamento della comunità slovena in ItaliaBanca del sapereEDUKA – EDUCARE ALLA DIVERSITÀ / VZGAJATI K RAZLIČNOSTILEX – ANALISI, APPLICAZIONE E SVILUPPO DELLA TUTELA DELLE MINORANZE IN ITALIA E SLOVENIAPercorsi educativi e occupazionali dei giovani nell'area transfrontalieraMi.Ma. - Le maggioranze conoscono le minoranze