Zaposleni raziskovalci

dr. Devan Jagodic

dr. Devan Jagodic

COBISS Kooperativni online bibliografski sistem in servisi COBISS
________________________________________

DEVAN JAGODIC [33281]
Osebna bibliografija za obdobje 2004-2017 

________________________________________

 

 

Članek - sestavni del

1. JAGODIC, Devan. La comunità slovena nella provincia di Trieste : tra multiculturalismo e retorica del multiculturale. V: POCECCO, Antonella (ur.), DAMIANI, Isabella. Frammenti di un percorso critico sul multiculturalismo, (Quaderno, n. 09-1). Gorizia: I.S.I.G, 2009, str. 25-32. [COBISS.SI-ID 3933932

2. JAGODIC, Devan. Cross-border residential mobility in the Italian-Slovenian borderland : a transnational laboratory for the creation of European space or a new hotbed of national tensions?. V: BUFON, Milan (ur.), MINGHI, Julian Vincent (ur.), PAASI, Anssi (ur.). The new European frontiers : social and spatial (re)integration issues in multicultural and border regions. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing, cop. 2014, str. 173-195, graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 6793452

3. JAGODIC, Devan. Družbena participacija mladih v obmejnih območjih na stičišču med Italijo in Slovenijo : analiza vrednotnih usmeritev "obmejne mladine" in njene motiviranosti za sodelovanje v društvih ter organizacijah prostovoljnega značaja = La partecipazione sociale dei giovani nelle aree di confine a contatto tra l'Italia e la Slovenia : analisi degli orientamenti valoriali dei "giovani di confine" e delle loro motivazioni a partecipare nelle associazioni e organizzazioni di volontariato. V: JAGODIC, Devan (ur.), VIDAU, Zaira (ur.). Mladina na prehodu : mladi Tržačani pred izzivi postmoderne družbe, evropskih integracijskih procesov in medkulturnega sobivanja. Trst: SLORI, 2009, str. 65-87, 70-93, graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 3933420

4. SOSSA, Veronika. Hranijo in posojajo znanje = Come una banca che conserva e presta sapere. Skupaj, apr. 2013, št. 34, str. 16-19, portret. [COBISS.SI-ID 6796012

5. JAGODIC, Devan. Living (beyond) the border : European integration processes and cross-border residential mobility in the Italian-Slovenian border area. V: ANDERSEN, Dorte (ur.), KLATT, Martin (ur.), SANDBERG, Marie (ur.). The border multiple : the practicing of borders between public policy and everyday life in a re-scaling Europe, (Border regions series). Farnham; Burlington: Ashgate, cop. 2012, str. 201-218, ilustr. [COBISS.SI-ID 6164204

6. JAGODIC, Devan. Med ohranjanjem izvornega poslanstva in spoprijemanjem s sodobnimi izzivi : Slovenski raziskovalni inštitut v obdobju 2004-2014. V: LIPOVEC, Sergij (ur.). Raziskovanje Slovencev v Italiji : razvoj, izzivi in perspektive. Trst: Slovenski raziskovalni inštitut SLORI, 2014, str. 47-67. [COBISS.SI-ID 7337964

7. JAGODIC, Devan. Mobilità residenziale transfrontaliera nel contesto dell'Unione europea : il caso del confine italo-sloveno. Razprave in gradivo, ISSN 0354-0286, 2011, št. 65, str. 60-87, ilustr. http://www.inv.si. [COBISS.SI-ID 12016973

8. JAGODIC, Devan. Načrti in strategije za izboljšanje položaja slovenske manjšine v Italiji v odnosih z Republiko Slovenijo in v širšem evropskem kontekstu. V: BAJC, Gorazd (ur.), et al. Pre-misliti manjšino. [Zv. 1], Pogledi reprezentativnih predstavnikov Slovencev v Italiji in pravno-politični okvir. Koper: Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče, Založba Annales; Trst: Slovenski raziskovalni inštitut, 2008, str. 144-168, 286-289. [COBISS.SI-ID 3932396

9. JAGODIC, Devan (intervjuvanec). Naša naloga spodbujanje strokovne razprave znotraj narodne skupnosti : SLORI - pogovor z ravnateljem Devanom Jagodicem pred današnjim občnim zborom. Primorski dnevnik, ISSN 1124-6669, 19. apr. 2013, leto 69, št. 91, str. 2, portret. [COBISS.SI-ID 12333389

10. JAGODIC, Devan, JANEŽIČ, Adriana, SUSSI, Emidio. Percepcija in odnos prebivalstva na mejnem območju Furlanije Julijske krajine glede javne rabe slovenskega jezika. V: TREMUL, Maurizio (ur.), BENEDETTI, Ezio. Analiza, izvajanje in razvoj zaščite narodnih skupnosti v Sloveniji in Italiji. Koper: Italijanska unija, 2015, str. 97-127, ilustr. [COBISS.SI-ID 8835052

11. JAGODIC, Devan, JANEŽIČ, Adriana, SUSSI, Emidio. Percezione e atteggiamento della popolazione dell'area confinaria del Friuli Venezia Giulia rispetto all'uso della lingua slovena nell'ambito pubblico. V: TREMUL, Maurizio (ur.), BENEDETTI, Ezio. Analisi, applicazione e sviluppo della tutela delle minoranze in Italia e Slovenia. Capodistria: Unione Italiana, 2015, str. 111-144, ilustr. [COBISS.SI-ID 8836076

12. ŠTEFE, Tomaž. Posredovalec med slovensko in italijansko stvarnostjo : Slovenski raziskovalni inštitut - SLORI. Slovenija danes, ISSN 2232-3473, dec. 2012, leto 2, št. 19, str. 22, ilustr. [COBISS.SI-ID 6794220

13. ČOK, Štefan, JAGODIC, Devan. Poučevanje slovenščine kot drugega/tujega jezika pri odraslih v obmejnem pasu Furlanije Julijske krajine : pogled v preteklost in slika stanja = L'insegnamento dello sloveno come lingua seconda o straniera agli adulti nella fascia confinaria del Friuli Venezia Giulia : inquadramento storico e stato dell'arte. V: JAGODIC, Devan (ur.), ČOK, Štefan (ur.). Med drugim in tujim jezikom : poučevanje in učenje slovenščine pri odraslih v obmejnem pasu Furlanije Julijske krajine. Trst: Ciljno začasno združenje "Jezik-Lingua", 2013, str. 12-36, 13-39, graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 6139628

14. JAGODIC, Devan, KAUČIČ-BAŠA, Majda, DAPIT, Roberto. Situazione linguistica degli sloveni in Italia. V: BOGATEC, Norina (ur.), VIDAU, Zaira (ur.), BAJC, Gorazd. Una comunità nel cuore dell'Europa : gli sloveni in Italia dal crollo del Muro di Berlino alle sfide del terzo millennio, (Biblioteca di testi e studi, Sociologia, 1095). 1a ed. Roma: Carocci, 2016, str. 70-95. [COBISS.SI-ID 9504236

15. JAGODIC, Devan. Sloveni in Italia : area di insediamento e tendenze demografiche. V: BOGATEC, Norina (ur.), VIDAU, Zaira (ur.), BAJC, Gorazd. Una comunità nel cuore dell'Europa : gli sloveni in Italia dal crollo del Muro di Berlino alle sfide del terzo millennio, (Biblioteca di testi e studi, Sociologia, 1095). 1a ed. Roma: Carocci, 2016, str. 43-52, zvd. [COBISS.SI-ID 9503468

16. JAGODIC, Devan. Učenje slovenščine kot drugega/tujega jezika pri odraslih v obmejnem pasu Furlanije Julijske krajine : anketa med udeleženci jezikovnih tečajev = L'apprendimento dello sloveno come lingua seconda o straniera in età adulta nella fascia confinaria del Friuli Venezia Giulia : indagine fra i partecipanti ai corsi. V: JAGODIC, Devan (ur.), ČOK, Štefan (ur.). Med drugim in tujim jezikom : poučevanje in učenje slovenščine pri odraslih v obmejnem pasu Furlanije Julijske krajine. Trst: Ciljno začasno združenje "Jezik-Lingua", 2013, str. 37-70, 40-76, graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 6139884

17. VIDAU, Zaira (avtor dodatnega besedila), JAGODIC, Devan. Uvod = Introduzione. V: JAGODIC, Devan (ur.), VIDAU, Zaira (ur.). Mladina na prehodu : mladi Tržačani pred izzivi postmoderne družbe, evropskih integracijskih procesov in medkulturnega sobivanja. Trst: SLORI, 2009, str. 7-9, 7-9. [COBISS.SI-ID 4529900

18. BAJC, Gorazd, JAGODIC, Devan, KLABJAN, Borut, MEZGEC, Maja, VIDAU, Zaira. Uvod v raziskavo in metodološki okvir. V: BAJC, Gorazd (ur.), et al. Pre-misliti manjšino. [Zv. 1], Pogledi reprezentativnih predstavnikov Slovencev v Italiji in pravno-politični okvir. Koper: Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče, Založba Annales; Trst: Slovenski raziskovalni inštitut, 2008, str. 43-48. [COBISS.SI-ID 1495507

19. JAGODIC, Devan, ČOK, Štefan. Uvod v raziskavo, metodološki okvir in terminološke opombe = Introduzione alla ricerca, quadro metodologico e note terminologiche. V: JAGODIC, Devan (ur.), ČOK, Štefan (ur.). Med drugim in tujim jezikom : poučevanje in učenje slovenščine pri odraslih v obmejnem pasu Furlanije Julijske krajine. Trst: Ciljno začasno združenje "Jezik-Lingua", 2013, str. 7-11, 7-12. [COBISS.SI-ID 6133740

20. ŠTOKA, Anuška, JAGODIC, Devan. Walserji kljub maloštevilnosti ohranjajo tradicije in identiteto : manjšine. Primorski dnevnik, ISSN 1124-6669, 19. avg. 2007, let. 63, št. 195, str. 15, ilustr. [COBISS.SI-ID 10846541]  

Diplomsko delo

21. JAGODIC, Devan. La comunità slovena nella Provincia di Trieste tra mantenimento e shift linguistico : un'indagine sul campo : tesi di laurea in lingua slovena. [Trst: D. Jagodic], 2004/2005. 230 f., [29] f. pril., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 2435308

Disertacija

22. JAGODIC, Devan. Mobilità residenziale transfrontaliera nel contesto dell'Unione europea : il caso del confine italo-sloveno : XXIII ciclo del dottorato di ricerca in Politiche transfrontaliere per la vita quotidiana = Transborder policies for daily life : (settore scientifico-disciplinare: SPS/10). [Trst: D. Jagodic, 2011]. VI, 289 str., [48] f. pril., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 4532716

Elaborat, študija

23. JAGODIC, Devan, FLEGO, Martina. Analisi dei bisogni della popolazione : ricerca su target group : relazione della ricerca condotta nei comuni di Duino-Aurisina, Sgonico e Monrupino. Trieste: Slovenski raziskovalni inštitut: = Istituto sloveno di ricerche, 2009. 99 f. [COBISS.SI-ID 4533484

24. JAGODIC, Devan. Analisi dei bisogni della popolazione : risultati dell'indagine quantitativa : relazione della seconda ricerca condotta nei comuni di Duino-Aurisina, Sgonico e Monrupino. Trieste: Slovenski raziskovalni inštitut: = Istituto sloveno di ricerche, 2009. 98 f., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 4533228

25. JAGODIC, Devan, FLEGO, Martina. Analiza potreb prebivalstva : raziskava ciljnih skupin : poročilo o raziskavi v občinah Devin Nabrežina, Zgonik in Repentabor. Trst: Slovenski raziskovalni inštitut: = Istituto sloveno di ricerche, 2009. 90 f. [COBISS.SI-ID 4535788

26. JAGODIC, Devan. Analiza potreb prebivalstva : rezultati kvantitativne raziskave : poročilo druge raziskave v občinah Devin Nabrežina, Zgonik in Repentabor. Trst: Slori, 2009. 95 f. [COBISS.SI-ID 4060652

27. SUSSI, Emidio, JANEŽIČ, Adriana, MEDEOT, Feliciano, JAGODIC, Devan, PIANI, Alessandra. RAFVG : prima indagine sulle comunità linguistiche. Trieste: Slori; Udine: Societât filologjiche furlane: = Società filologica friulana, 2008. [186] str., ilustr. [COBISS.SI-ID 4535532]  

Izvedena dela - dogodki

28. JAGODIC, Devan. Debordering or (re-)bordering? : crossborder residential mobility in the frame of European Union : theoretical assumptions , case studies, side effects : predavanje na konferenci Living in European borderlands, 20-22 Nov. 2014, Université du Luxembourg, Campus Walferdange. [COBISS.SI-ID 8011244

29. JAGODIC, Devan (avtor dodatnega besedila). European integration processes and new opportunities for minority language planning : the case of the Slovenian language in Italy : prispevek na konferenci New challenges for multilingualism in Europe, Dubrovnik, Croatia, 11-15 April 2010. [COBISS.SI-ID 7991788

30. Jeziki in identitete v precepu : predstavitev knjige, Trgovski dom, Gorica, 26. 9. 2014. Gorica, 2014: Slovenski raziskovalni inštitut - SLORI. [COBISS.SI-ID 12586061

31. JAGODIC, Devan, VIDAU, Zaira. Participacija mladih in medgeneracijsko sobivanje v društvih slovenske narodne skupnosti v Italiji : [vabljeno predavanje na mednarodni znanstveni konferenci] Generacijske razlike kot izziv za izseljenske in zamejske skupnosti v primerjalni perspektivi, Ljubljana, ZRC SAZU, 27.-28. jun. 2011. [COBISS.SI-ID4527852]  

Knjiga

32. NOVAK-LUKANOVIČ, Sonja, MUNDA HIRNÖK, Katalin, MEDVEŠEK, Mojca, MEZGEC, Maja, JAGODIC, Devan, GLIHA KOMAC, Nataša, GORJANC, Vojko. Revitalizacija slovenskega jezika = A Szlovén nyelv revitalizációja : [zloženka v okviru projekta Priložnosti in možnosti za ohranjanje oziroma revitalizacijo slovenščine med slovensko manjšinsko skupnostjo v sosednjih državah]. [Ljubljana]: Inštitut za narodnostna vprašanja ... [etc.], [2017]. 1 zgibanka ([6] str.). [COBISS.SI-ID 13338957

33. NOVAK-LUKANOVIČ, Sonja, MUNDA HIRNÖK, Katalin, MEDVEŠEK, Mojca, MEZGEC, Maja, JAGODIC, Devan, GLIHA KOMAC, Nataša, GORJANC, Vojko. Revitalizacija slovenskega jezika = Revitalizacija slovenskog jezika : [zloženka v okviru projekta Priložnosti in možnosti za ohranjanje oziroma revitalizacijo slovenščine med slovensko manjšinsko skupnostjo v sosednjih državah]. [Ljubljana]: Inštitut za narodnostna vprašanja ... [etc.], [2017]. 1 zgibanka ([6] str.). [COBISS.SI-ID 13338701

34. NOVAK-LUKANOVIČ, Sonja, MUNDA HIRNÖK, Katalin, MEDVEŠEK, Mojca, MEZGEC, Maja, JAGODIC, Devan, GLIHA KOMAC, Nataša, GORJANC, Vojko. Revitalizacija slovenskega jezika = Revitalizzazione dello Sloveno : [zloženka v okviru projekta Priložnosti in možnosti za ohranjanje oziroma revitalizacijo slovenščine med slovensko manjšinsko skupnostjo v sosednjih državah]. [Ljubljana]: Inštitut za narodnostna vprašanja ... [etc.], [2017]. 1 zgibanka ([6] str.). [COBISS.SI-ID 13338445]  

Prispevek na konferenci

35. JAGODIC, Devan, FLEGO, Martina. Between language maintenance and language shift : the Slovene minority in Italy today and tomorrow. V: 12th international conference on minority languages : conference abstracts, Tartu and Võru, 28-30 may 2009. Tartu: University, 2009, str. 66-67. [COBISS.SI-ID 4543980

36. JAGODIC, Devan. Between language maintenance and language shift : the Slovenian community in Italy today and tomorrow. Eesti ja soome-ugri keeleteaduse ajakiri, ISSN 1736-8987, 2011, special issue, str. 195-213, graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 4542956

37. JAGODIC, Devan. Between "second" and "foreign" language : the process of teaching and learning Slovene among the majority adult population in Italy. V: SCHRAMMEL-LEBER, Barbara (ur.), KORB, Christina (ur.). Dominated Languages in the 21st Century : papers from the International conference on minority languages XIV, (Grazer Plurilingualismus Studien, 1). Graz: Karl-Franzens-Universität, 2015, str. 188-207. [COBISS.SI-ID 7992556

38. JAGODIC, Devan. Cezhraničná rezidenčná mobilita v blízkosti vnútornývh hraníc Európskej únie = Határon átívelőlakóhelyi mobilitáa az Európai Unió belső határai mentén. V: HARDI, Tamás (ur.), LADOS, Mihály (ur.), TÓTH, Károly (ur.). Slovensko-mad'arská aglomerácia v okolí Bratislavy. 1. vyd. Györ: Stredisko regionálnych výskumov Mad'arskej akadémie vied, Zapadomad'arský vedecký inštitút; Šamorín: Fórum inštitút pre výskum menšín, 2010, str. 27-42, 27-42, ilustr. [COBISS.SI-ID 4543468

39. JAGODIC, Devan. Cross-border residential mobility in the Italian-Slovenian borderland : a transnational laboratory for the making of European space?. Glasnik UP ZRS, ISSN 2232-349X. [Tiskana izd.], 2011, letn. 16, 7, str. 61-62. [COBISS.SI-ID 4520684

40. JAGODIC, Devan. Giovani tra vecchie e nuove "cattedrali" = Mladi med starimi in novimi "katedralami". Gruppo 85, 2010, 25, str. 86-95. [COBISS.SI-ID 4520428

41. JAGODIC, Devan. [Intervento conclusivo]. V: JANEŽIČ, Adriana (ur.), ČOK, Štefan (ur.). Prima conferenza regionale sulla tutela della minoranza linguistica slovena, Gorizia 13 ottobre 2012. Trieste: Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, Consiglio regionale, 2013, str. 97-104. [COBISS.SI-ID 6791916

42. JAGODIC, Devan. Living (beyond) the border : European integration processes and cross-border residential mobility in the Upper Adriatic area : abstract. V: A Borderless Europe? : abstracts, 30 Sept. - 2 Oct., 2010 University of Southern, Denmark : handbook. Denmark: University of Southern, 2010, str. 5. [COBISS.SI-ID 4538604

43. JAGODIC, Devan. Poučevanje in učenje slovenščine kot drugega/tujega jezika pri odraslih v obmejnem pasu Furlanije Julijske krajine : analiza stanja na osnovi zbranih empiričnih podatkov = Insegnamento e apprendimento dello sloveno come lingua seconda/straniera in età adulta lungo la fascia confinaria del Friuli Venezia Giulia : situazione sulla base di dati empirici. V: DAPIT, Roberto (ur.), BIDOVEC SINKOVIĆ, Maria (ur.). Večjezičnost in izobraževanje : izkušnje, rezultati in izzivi v prostoru med Italijo in Slovenijo : zbornik Mednarodnega posveta - Videm 6. - 7. september 2012 = Plurilinguismo e educazione : esperienze, risultati e sfide nello spazio tra Italia e Slovenia : atti del Convegno internazionale - Udine 6 - 7 settembre 2012. Udine: Università degli Studi, Centro Internazionale sul Plurilinguismo = V Vidmu: Univerza, Mednarodni center za večjezičnost, 2013, str. 89-129, graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 6782188

44. JAGODIC, Devan. Problematika številčne opredelitve Slovencev v Italiji : pregled demografskih ocen in analiza glavnih metodoloških zadreg. V: MALAČIČ, Janez (ur.), GAMS, Matjaž (ur.). Soočanje z demografskimi izzivi v Evropi : zbornik 14. mednarodne multikonference Informacijska družba - IS 2011, 10.-11. oktober 2011 : zvezek B = Facing demographic challenges : proceedings of the 14th International Multiconference Information Society - IS 2011, October 10th-11th, 2011, Ljubljana, Slovenia : volume B, (Informacijska družba, ISSN 1581-9973). Ljubljana: Institut Jožef Stefan, 2011, str. 50-55, ilustr. [COBISS.SI-ID 4532972

45. JAGODIC, Devan. The Slovene community in Trieste (Italy) between language maintenance and language shift : an empirical study. V: 11th International conference on minority languages (ICML XI) : conference abstracts, Pécs, 5-6 July, 2007. Pécs: Research institute for linguistics, Hungarian academy of science [etc.], 2007, str. 8. [COBISS.SI-ID 4532204

46. JAGODIC, Devan. [Zaključno poročilo]. V: JANEŽIČ, Adriana (ur.), ČOK, Štefan (ur.). Prva deželna konferenca o zaščiti slovenske jezikovne manjšine, Gorica 13. oktobra 2012. Trst: Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, Consiglio regionale, 2013, str. 95-100. [COBISS.SI-ID 6790380]  

Strokovna monografija

47. VOJSKA, Mojca, MIKLAVEC, Nuša, JAGODIC, Devan (urednik). Mladi v čezmejnem prostoru. Trst: SDZPI: = IRSIP: Slovenski raziskovalni inštitut; [s. l.]: Mladinski center Podlaga, 2008. 70, 70 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 3142636]  

Zbornik

48. JAGODIC, Devan (urednik), MEDEOT, Feliciano (urednik). Convegno Friulani e Sloveni, incontro tra comunità : sintesi delle relazioni : 26 febbraio 2015, Sala del Consiglio provinciale, Gorizia = Posvet Furlani in Slovenci, srečanje med skupnostma : povzetki referatov : [26.] februar [2015], Dvorana Pokrajinskega sveta, Gorica = Cunvigne Furlans e Slovens, incuintri di comunitâts : sintesi des relazions : [26] fevrâr [2015], Sale dal Consei provinciâl, Gurize. [Trst]: Slovenski raziskovalni inštitut; [Videm]: Societât filologjiche furlane, 2015. 28 str. [COBISS.SI-ID 7646700

49. JAGODIC, Devan (urednik). Zbornik prispevkov. Trst: Slovenski raziskovalni inštitut (SLORI), 2015. 38 str. [COBISS.SI-ID 7824876]  

Znanstvena monografija

50. JAGODIC, Devan (urednik), ČOK, Štefan (urednik). Med drugim in tujim jezikom : poučevanje in učenje slovenščine pri odraslih v obmejnem pasu Furlanije Julijske krajine. Trst: Ciljno začasno združenje "Jezik-Lingua", 2013. 145, 155 str., graf. prikazi. ISBN 978-88-95584-06-5. [COBISS.SI-ID 6046444

51. JAGODIC, Devan (urednik), VIDAU, Zaira (urednik). Mladina na prehodu : mladi Tržačani pred izzivi postmoderne družbe, evropskih integracijskih procesov in medkulturnega sobivanja. Trst: SLORI, 2009. 113, 125 str., graf. prikazi. ISBN 978-88-95584-05-8. [COBISS.SI-ID 3869676

52. BAJC, Gorazd (urednik), JAGODIC, Devan (urednik), KLABJAN, Borut (urednik), MEZGEC, Maja (urednik), VIDAU, Zaira (urednik). Pre-misliti manjšino. [Zv. 1], Pogledi reprezentativnih predstavnikov Slovencev v Italiji in pravno-politični okvir. Koper: Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče, Založba Annales; Trst: Slovenski raziskovalni inštitut, 2008. 312 str. ISBN 978-88-95584-01-0. ISBN 978-88-95584-02-7. [COBISS.SI-ID 3305196]  

Projekti
PORTALE SM(e)JseEDUKA2 Per una governance transfrontaliera dell’istruzioneLaboratori di ricerca 2006 - 2016PROGETTO DI MONITORAGGIO DELLE CARATTERISTICHE LINGUISTICHE DELLA POPOLAZIONE DELLE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO DELLE PROVINCE DI TRIESTE E GORIZIA E DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO BILINGUE DI SAN PIETRO AL NATISONERicerca sul paesaggio linguistico nell’area di insediamento della comunità slovena in ItaliaBanca del sapereEDUKA – EDUCARE ALLA DIVERSITÀ / VZGAJATI K RAZLIČNOSTILEX – ANALISI, APPLICAZIONE E SVILUPPO DELLA TUTELA DELLE MINORANZE IN ITALIA E SLOVENIAPercorsi educativi e occupazionali dei giovani nell'area transfrontalieraMi.Ma. - Le maggioranze conoscono le minoranze