Priložnosti in možnosti za ohranjanje oziroma revitalizacijo slovenščine med slovensko manjšinsko skupnostjo v sosednjih državah

Ciljni raziskovalni projekt (CRP), financiran iz sredstev Javne agencije RS za raziskovalno dejavnost (ARRS)

Nosilec projekta: Inštitut za narodnostna vprašanja (INV) 
Partnerji: SLORI, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani (FF UL) in Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU 
Odgovorna za SLORI: dr. Maja Mezgec 
Sodeluje: dr. Devan Jagodic 
Obdobje izvajanja projekta: 2016-2017

Namen projekta je preučiti načine ohranjanja slovenskega jezika v Videmski pokrajini (Italija), v Porabju (Madžarska) in v Varaždinski in Medžimurski županiji (Hrvaška). Položaj slovenske skupnosti v sosednjih državah je rezultat različnih družbenih, ekonomskih in političnih procesov v preteklosti. Empirični podatki izkazujejo, da je kljub solidni pravni zaščiti slovenske manjšine v sosednjih državah opazno upadanje števila pripadnikov slovenske manjšine, upadanje števila govorcev slovenskega jezika in prekinjanje medgeneracijskih jezikovnih vezi v posameznih zamejskih okoljih.

V letu 2017 so bile v treh omenjenih zamejstvih opravljene terenske raziskave, metodološko prilagojene posameznim okoljem. V Videmski pokrajini je bil uporabljen kvalitativni pristop (izvedba intervjujev). Na podlagi zbranega empiričnega materiala je nastala študija za Videmsko, točneje za Benečijo. Zaradi spremenjenih mednarodnih scenarijev in evropskih integracijskih procesov, ugodnejših in trdnejših zakonskih podlag (t. i. zaščitni zakon) ter predvsem zaradi prisotnosti dvojezične šole smo preverjali hipotezo, ali v Benečiji obstajajo pogoji za jezikovno revitalizacijo in jezikovno deasimilacijo mlajših generacij, kar vključuje tudi medgeneracijski prenos jezika in ponovno učenje slovenščine med generacijami, pri katerih je medgeneracijski prenos jezika zastal. Zgolj dvojezično šolanje pa še ni zadosten pogoj za medgeneracijski prenos jezika. Potrebni so še drugi ukrepi z vidika jezikovnega načrtovanja in jezikovne politike, predvsem spodbujanje rabe slovenščine v družinah in raznih organizacijskih enotah civilne družbe.

Rezultati raziskave so prikazani na zaključnem projektnem dogodku v Slovenskem kulturnem centru v Špetru, tj. na delovnem sestanku o možnih ukrepih za spodbujanje vitalnosti slovenskega jezika v Benečiji. Namen delovnega sestanka je bil razvijati razmišljanje o možnih ukrepih za spodbujanje vitalnosti slovenskega jezika v Benečiji, ki je po strokovnih pokazateljih danes močno ogrožen. Izhodišča za razpravo je ponudila raziskovalka SLORI-ja, dr. Maja Mezgec; sledila je razprava, pri kateri so sodelujoči vabljeni podali svoje predloge oziroma možne rešitve.Projekti
PORTALE SM(e)JseEDUKA2 Per una governance transfrontaliera dell’istruzioneLaboratori di ricerca 2006 - 2016PROGETTO DI MONITORAGGIO DELLE CARATTERISTICHE LINGUISTICHE DELLA POPOLAZIONE DELLE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO DELLE PROVINCE DI TRIESTE E GORIZIA E DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO BILINGUE DI SAN PIETRO AL NATISONERicerca sul paesaggio linguistico nell’area di insediamento della comunità slovena in ItaliaBanca del sapereEDUKA – EDUCARE ALLA DIVERSITÀ / VZGAJATI K RAZLIČNOSTILEX – ANALISI, APPLICAZIONE E SVILUPPO DELLA TUTELA DELLE MINORANZE IN ITALIA E SLOVENIAPercorsi educativi e occupazionali dei giovani nell'area transfrontalieraMi.Ma. - Le maggioranze conoscono le minoranze