EDUKA2 Čezmejno upravljanje izobraževanja

Projekt EDUKA2 ― Čezmejno upravljanje izobraževanja je sofinanciran iz javnega razpisa za predložitev standardnih projektov v okviru Programa sodelovanja Interreg V-A Italija-Slovenija 2014-2020, iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Vodilni partner projekta je Slovenski raziskovalni inštitut ― SLORI.

Partnerji projekta so:

- INV ― Inštitut za narodnostna vprašanja,

- Societât Filologjiche Furlane ― Furlansko filološko društvo “Graziadio Isaia Ascoli”,

- Univerza v Novi Gorici (UNG) ‒ Raziskovalni center za humanistikoFakulteta za humanistiko

- Univerza Ca’ Foscari v Benetkah 

- Univerza na Primorskem ― Pedagoška Fakulteta.

Pridruženi partnerji projekta so:

- Deželni šolski urad dežele Furlanije - Julijske krajine ― Ministrstvo za izobraževanje, visoko šolstvo in znanost Republike Italije,

- Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport Republike Slovenije in

- Sektor za šolstvo, izobraževanje in znanost Dežele Furlanije - Julijske krajine.

Cilj projekta EDUKA2 je krepitev čezmejnega sodelovanja na področju izobraževanja z razvijanjem enotnih didaktičnih orodij in izobraževalnih modelov. Predvidene dejavnosti bodo namenjene še posebej šolam in univerzam programskega območja.

V okviru projekta bomo oblikovali mrežo za čezmejno sodelovanje, ki jo bodo sestavljale šole, univerze, raziskovalni centri ter ustanove narodnih in jezikovnih manjšin; izdelali skupne smernice, metode in vsebine o temah, ki zadevajo varstvo kulturnih, jezikovnih, okoljskih in naravnih virov za usklajevanje čezmejnega vzgojno-izobraževalnega sistema; predvideli skupno usposabljanje učiteljev, ki bo zagotavljalo prenos didaktičnih modelov v šolsko in visokošolsko okolje; izdelali informativna orodja o postopkih priznavanja nazivov in kvalifikacij čezmejnih študentov in diplomantov.

S projektnimi aktivnostmi bomo izoblikovali: učne enote t. i. čezmejne razrede za različna predmetna področja; didaktično gradivo za pouk manjšinskih jezikov in literature čezmejnega območja; orodja in pilotne aktivnosti za poučevanje slovenščine in italijanščine kot sosedskih jezikov; spletno platformo za didaktična gradiva in e-izobraževanje; skupne programe izobraževanja vzgojiteljev, učiteljev in profesorjev; orodja za podporo študentom in diplomantom pri postopkih priznavanja izobrazbe in poklicnih kvalifikacij pridobljenih v sosednji državi: priročnik, svetovanje, skupni programi usposabljanja.

Ključne ciljne skupine projekta so:

• vrtci in šole v Italiji in Sloveniji;

• ravnatelji, vzgojitelji, učitelji, učenci, dijaki;

• univerze (vključno s strokovnimi službami: referati, vpisnimi službami in svetovalnimi centri);

• raziskovalni inštituti;

• univerzitetni študenti, visokošolski učitelji in strokovnjaki;

• ustanove narodnih in jezikovnih manjšin;

• vzgojno-izobraževalne ustanove in društva, predavatelji, pedagoški delavci;

• družine z otroki, ki so vključeni v vzgojno-izobraževalni proces;

• institucionalni in politični predstavniki, javne in zasebne ustanove.

Skupni strošek projekta, ki je bil upravičen do sofinanciranja, znaša 775.500,00 eur. Projekt se je začel 1. septembra 2017 in se bo zaključil 28. februarja 2019. Predvidene dejavnosti se bodo odvijale v pokrajinah Trst, Gorica, Videm in Benetke ter v Obalno-kraški, Osrednjeslovenski statistični in Goriški statistični regiji.

Kontaktna oseba za dodatne informacije:

Maja Bertok, vodja projekta

eduka2@slori.orgProjekti
SM(e)JseEDUKA2 Per una governance transfrontaliera dell’istruzioneLaboratori di ricerca 2006 - 2016PROGETTO DI MONITORAGGIO DELLE CARATTERISTICHE LINGUISTICHE DELLA POPOLAZIONE DELLE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO DELLE PROVINCE DI TRIESTE E GORIZIA E DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO BILINGUE DI SAN PIETRO AL NATISONERicerca sul paesaggio linguistico nell’area di insediamento della comunità slovena in ItaliaBanca del sapereEDUKA – EDUCARE ALLA DIVERSITÀ / VZGAJATI K RAZLIČNOSTILEX – ANALISI, APPLICAZIONE E SVILUPPO DELLA TUTELA DELLE MINORANZE IN ITALIA E SLOVENIAPercorsi educativi e occupazionali dei giovani nell'area transfrontalieraMi.Ma. - Le maggioranze conoscono le minoranze