Projekt o spremljanju narodnostnih in jezikovnih značilnostih šolajoče se populacije slovenskih vrtcev in šol v tržaški in goriški pokrajini in večstopenjske šole s slovensko italijanskim dvojezičnim poukom v Špetru

Nosilec projekta: SLORI
Vodja projekta:
 Norina Bogatec
Obdobje izvajanja projekta: letno spremljanje od šolskega leta 2010/11 dalje

 

Slovenski raziskovalni inštitut SLORI od nekdaj namenja veliko pozornosti vprašanjem, povezanim s slovensko šolo v Italiji, in problematikam izobraževanja v manjšinskem jeziku nasploh. O prizadevanjih Inštituta pričajo številne študije, raziskave in publikacije, ki jih je SLORI opravil in izdal med svojim delovanjem.

Inštitut s posebno pozornostjo spremlja dinamike spreminjanja narodnostnih in jezikovnih značilnosti otrok, ki obiskujejo slovenske vrtce in šole v tržaški in goriški pokrajini ter večstopenjsko šolo s slovensko italijanskim dvojezičnim poukom v Špetru. Narodnostna in jezikovna sestava šolajoče se populacije sta izredno pomembna vidika pri načrtovanju vzgojno-izobraževalnih strategij, saj sta tudi od njiju odvisna izbira učnih vsebin in oblikovanje ustreznih pedagoško-didaktičnih pristopov. Prav tako predstavljata pomemben vidik tudi pri opredeljevanju ciljev in vloge manjšinske šole v okviru utrjevanja slovenske prisotnosti in ohranjevanja slovenskega jezika in kulture v deželi Furlaniji-Julijski krajini.

Podatke o narodnostni sestavi družin otrok, vpisanih v slovenske šole, ter o rabi slovenščine in drugih jezikov izven šolskega okolja smo doslej zbirali v okviru obsežnejših raziskovalnih projektov. ki so nam omogočali analizo stanja na vseh stopnjah šolanja.

S šolskim letom 2010/11 je Inštitut v sodelovanju z ravnateljstvi vseh stopenj šolanja uvedel standardno obliko zbiranja podatkov o narodnostnem izvoru in jezikovnih navadah predšolskih otrok, učencev in dijakov, ki obiskujejo slovenske vrtce in šole v tržaški in goriški pokrajini ter dvojezično večstopenjsko šolo v Špetru.

Na osnovi doslej opravljenih raziskav (Bogatec, Bufon, 1996; Bogatec, Bufon, 1999; Bogatec, 2004) sta bili izoblikovani dve hipotezi:

a) narodnostna in jezikovna struktura vpisanih se v vrtcih in šolah s slovenskim učnim jezikom spreminja zaradi naraščajočega vpisa otrok neslovenskih družin;

b) prepis nekaterih učencev na italijansko šolo vpliva na narodnostno in jezikovno strukturo iste populacije pri prehajanju z ene stopnje šolanja na drugo.

V ta namen je bila izdelana anketna pola, na katero odgovarjajo starši predšolskih otrok, osnovnošolskih in nižješolskih učencev ter višješolski dijaki ob vpisu v prvi letnik oziroma razred posamezne stopnje šolanja. Razdeljevanje anketnih pol poteka letno v sodelovanju z ravnateljstvi. Z izsledki so seznanjena ravnateljstva in širša javnost.

V letu 2015 je bila opravljena obdelava petletnega obdobja vpisov 2010-2014. Rezultati petih izvedb ŠOLA 2010-2014 so bili predstavljeni: 29. aprila, v okviru izobraževalnega tečaja za učni kader slovenskih šol v Italiji v Trstu; 26. avgusta, v radijski oddaji Radia Trst A Morski val; v znanstvenem prispevku za revijo Razprave in gradivo; v strokovnem članku za Koledar Goriške Mohorjeve Družbe.

V letu 2016 se je inštitut dogovoril z ravnatelji, da bo po nekaj letnem premoru ponovil zbiranje podatkov o vpisanih v prve letnike vseh stopenj šolanja v šolskem letu 2019/20.

Prva izvedba ŠOLA2010 o spremljanju narodnostnih in jezikovnih značilnostih populacije slovenskih vrtcev in šol v Italiji in dvojezičnega šolskega centra v Špetru.

Druga izvedba ŠOLA2011 o spremljanju narodnostnih in jezikovnih značilnostih populacije slovenskih vrtcev in šol v Italiji in dvojezičnega šolskega centra v Špetru.

Nekateri podatki analize petletnega obdobja vpisov 2010-2014.

http://www.inv.si/DocDir/Publikacije-PDF/Razprave%20in%20gradivo/rig%2074/Razprave%20in%20gradivo%2074.pdfProjekti
PORTALE SM(e)JseEDUKA2 Per una governance transfrontaliera dell’istruzioneLaboratori di ricerca 2006 - 2016PROGETTO DI MONITORAGGIO DELLE CARATTERISTICHE LINGUISTICHE DELLA POPOLAZIONE DELLE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO DELLE PROVINCE DI TRIESTE E GORIZIA E DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO BILINGUE DI SAN PIETRO AL NATISONERicerca sul paesaggio linguistico nell’area di insediamento della comunità slovena in ItaliaBanca del sapereEDUKA – EDUCARE ALLA DIVERSITÀ / VZGAJATI K RAZLIČNOSTILEX – ANALISI, APPLICAZIONE E SVILUPPO DELLA TUTELA DELLE MINORANZE IN ITALIA E SLOVENIAPercorsi educativi e occupazionali dei giovani nell'area transfrontalieraMi.Ma. - Le maggioranze conoscono le minoranze