NAGRADNI NATEČAJ SLORI 2017

Slovenski raziskovalni inštitut - SLORI razpisuje nagradni natečaj za zaključna dela študentov druge in tretje bolonjske stopnje, diplome štiriletnih študijskih programov, magisterije in doktorate. Natečaj je namenjen študentom, ki so v času natečaja opravili diplomski oz. podiplomski študij na družboslovnih področjih, s katerimi se ukvarja SLORI.

Z nagradami namerava SLORI spodbuditi mlade in perspektivne diplomirane strokovnjake k študijskemu izpopolnjevanju in raziskovalnemu delu oziroma k sodelovanju s Slovenskim raziskovalnim inštitutom pri raziskovalnih projektih.

Pogoji za prijavo

Na Slorijev nagradni natečaj v letu 2017 se lahko prijavijo kandidati, ki so:

- diplomirali/magistrirali/doktorirali na univerzah v Italiji, Sloveniji in drugih državah v akademskem letu 2015/2016;

- diplomirali/magistrirali/doktorirali na univerzah v Italiji, Sloveniji in drugih državah v akademskih letih 2013/2014 in 2014/2015, in sicer pod pogojem, da se niso prijavili na SLORI-jev nagradni natečaj v letih 2015 in 2016.

Kandidati lahko prijavijo naloge, ki predstavljajo pomemben ali izviren prispevek k poznavanju slovenske skupnosti v Italiji, njene družbene strukture, funkcije v sklopu njenega naselitvenega in družbenega prostora, njenih razvojnih procesov na družbenem, kulturnem, političnem, gospodarskem, pravnem in izobraževalnem področju, medetničnih odnosov, identitetnih in jezikovnih praks ter komunikacije. Naloge se lahko osredinjajo tudi na druge manjšinske študije, ki vsebujejo primerjavo s slovensko skupnostjo v Italiji.

Ob oddaji prijavnega obrazca morajo kandidati v zaprti ovojnici z oznako »Nagradni natečaj SLORI za univerzitetne naloge 2017« priložiti še:

a)      fotokopijo osebnega dokumenta, iz katerega je mogoče razbrati kandidatove osebne podatke, državljanstvo in stalno prebivališče;

b)      kopijo diplomske/magistrske/doktorske naloge;

c)      kratko predstavitev obravnavane tematike (v obsegu največ ene tipkane strani), z navedenimi razlogi za njeno izbiro in pomenom zaključnega dela za slovensko skupnost v Italiji, z lastnoročnim podpisom in datumom;

č)   kratek življenjepis.

Izbor nagrajenih zaključnih del bo opravljen predvidoma v šestdesetih dneh od zaključka natečaja. Selekcijski postopek predvideva preverjanje formalnih ustreznosti nalog in recenzijo ter oblikovanje strokovnega mnenja o nalogah, ki zadoščajo prijavnim pogojem. Izbor nagrajencev opravi znanstveni svet SLORI na podlagi recenzentskih mnenj in predlaga kandidate upravnemu odboru. Na sklep upravnega odbora ni pritožbe.

Naloge (diplomske, magistrske, doktorske) bo SLORI nagradil s spodaj navedenimi denarnimi zneski.

STOPNJA ŠTUDIJSKEGA PROGRAMA VIŠINA NAGRADE ŠTEVILO NAGRAD SKUPNI ZNESEK
univerzitetna diploma II. stopnje ali diploma štiriletnega študijskega programa ali magistrska naloga 250 EUR do 2 500 EUR
univerzitetna diploma III. stopnje oziroma doktorska naloga 500 EUR do 2 1.000 EUR

SLORI lahko najboljša prejeta dela tudi objavi. Del ne vračamo. Prejeta dela bo SLORI vključil v svojo zbirko univerzitetnih del. Po predhodnem dovoljenju kandidatov bodo dela na razpolago za vpogled širši javnosti.

Razglasitev nagrajencev bo potekala jeseni 2017.

Kandidati bodo o tem pravočasno obveščeni. 

Prijavne obrazce s pogoji nagradnega natečaja je mogoče prevzeti na sedežu Slovenskega raziskovalnega inštituta - SLORI, Trst, Ul. Beccaria 6. Telefonska številka za dodatne informacije je 040 636 663, e-pošta pa info@slori.org. Besedilo natečaja je objavljeno tudi na spletni strani www.slori.org. 

Rok za oddajo prijavne dokumentacije je ponedeljek, 12. 6. 2017, na sedežu inštituta ali po pošti (s priporočenim pismom, oddanim do vključno 12. 6. 2017).

 

Prijavni obrazec na nagradni natečaj SLORI 2017 za izbor diplomskih, magistrskih in doktorskih nalog

(izpolniti s tiskanimi črkami)

Ime in priimek:__________________________________________________________________

Kraj in datum rojstva: ____________________________________________________________

Državljanstvo: __________________________________________________________________

Naslov bivališča: ________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________

Telefonska številka in e-pošta:____________________________________________________ 

Davčna številka:_______________________________________________________________

Univerza, fakulteta in oddelek:____________________________________________________

 _____________________________________________________________________________

 

 Datum zagovora zaključnega dela: ______________________________

 Stopnja zaključenega študija:[1]

Tema naloge in mentor/-ji:_______________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________________

Kraj in datum:__________________________________

Podpis:________________________

Na podlagi poverjenega zakonskega odloka 196/2003 dovoljujem uporabo svojih osebnih podatkov le v namene, ki jih določa zgoraj navedeni nagradni natečaj, in sem seznanjen z obdelavo svojih podatkov v pisnih in računalniških arhivih SLORI-ja, za katere odgovarja pravni predstavnik SLORI-ja.

Kraj in datum:_________________________________________

Podpis:______________________________

 

Dovoljujem vpogled v oddano delo s strani širše javnosti v prostorih SLORI-ja in po vnaprejšnjem dogovoru z inštitutom. 

DA                                                         NE

 

Kraj in datum:______________________________________

Podpis:_____________________________

  

Priloge:

a)            fotokopija osebnega dokumenta;

b)            kopija diplomske/magistrske/doktorske naloge;

c)            kratka predstavitev naloge z lastnoročnim podpisom, krajem in datumom;

č)            kratek življenjepis.

 

[1] Prosimo, da navedete, ali je oddano delo diplomska naloga II. ali III. stopnje, diplomska naloga po 4-letnem študijskem programu, magistrska naloga ali doktorska naloga.

 

 Projekti
PORTALE SM(e)JseEDUKA2 Per una governance transfrontaliera dell’istruzioneLaboratori di ricerca 2006 - 2016PROGETTO DI MONITORAGGIO DELLE CARATTERISTICHE LINGUISTICHE DELLA POPOLAZIONE DELLE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO DELLE PROVINCE DI TRIESTE E GORIZIA E DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO BILINGUE DI SAN PIETRO AL NATISONERicerca sul paesaggio linguistico nell’area di insediamento della comunità slovena in ItaliaBanca del sapereEDUKA – EDUCARE ALLA DIVERSITÀ / VZGAJATI K RAZLIČNOSTILEX – ANALISI, APPLICAZIONE E SVILUPPO DELLA TUTELA DELLE MINORANZE IN ITALIA E SLOVENIAPercorsi educativi e occupazionali dei giovani nell'area transfrontalieraMi.Ma. - Le maggioranze conoscono le minoranze