Za dijake in študente

Za dijake in študente

Med prednostne naloge SLORI-ja spada prav gotovo ohranjanje in razvijanje manjšinskega intelektulnega potenciala. V ta namen inštitut spodbuja vrsto pobud in storitev, ki so namenjene dijakom in študentom:

  • mentorstva za diplomske naloge o manjšinskih in obmejnih vprašanjih
  • možnost uporabe strokovnega in znanstvenega gradiva inštituta ter internetne povezave pri pisanju diplomskih nalog;
  • spodbujanje diplomskega študija preko razpisovanja natečajev za nagrajevanje in objavljanje izbranih diplomskih del
  • spodbujanje podiplomskega izobraževanja z razpisovanjem natečajev za sofinanciranje podiplomskega študija
  • spodbujanje mlade in perspektivne raziskovalne sile z razpisovanjem aplikativnih raziskovalnih nalog
  • možnost delovne in študijske prakse na inštitutu
  • spodbujanje raziskovalne dejavnosti in spoznavanja strokovnih pristopov preko raziskovalnih delavnic, ki jih inštitut vsako leto prireja v okviru Evropske noči raziskovalcev v sodelovanju s šolami

 

Predavanja z namenom osveščanja o različnosti, zgodovinskih manjšinah in priseljeniških skupinah za srednje (SLO) in srednje šole II. stopnje (ITA) ter univerze v okviru projekta ''EDUKA – Vzgajati k različnosti''

V okviru projekta EDUKA je bilo v letu 2013 izvedenih kar 52 informativnih predavanj o zgodovinskih manjšinskih skupnostih (še posebej slovenske narodne skupnosti in furlanske jezikovne skupnosti v Italiji ter italijanske narodne skupnosti v Sloveniji), na višjih srednjih šolah in univerzah v Sloveniji in Italiji, 14 delavnic in informativnih predavanj o skupnostih migrantov na višjih srednjih šolah in univerzah v Furlaniji Julijski krajini, 10 medkulturnih delavnic na nižjih srednjih šolah v Furlaniji Julijski krajini in Pokrajini Ravenna in 36 delavnic in informacijskih predavanj o migrantih na osnovnih in srednjih šolah ter univerzah v Sloveniji z namenom osveščanja o različnosti. Zgoraj omenjena informativno-izobraževalna dejavnost Inštituta obravnava kulturno, etnično in jezikovno raznolikost naše družbe in šole. Predavanja se osredotočajo na slovenski in italijanski prostor ter na razvijanje medkulturnega dialoga med večinskimi, priseljenskimi in manjšinskimi skupnostmi. Z delavnicami želi Inštitut prispevati k razvijanju medkulturne zmožnosti učiteljev in učencev. Po zaključenih predavanjih so dijaki/študentje izpolnjevali krajše vprašalnike z namenom evalvacije predstavitev in preverjanja stopnje poznavanja zgodovinskih manjšin ter migrantskih skupnosti.

Delavnice v sklopu projekta ''LEX -Analiza, izvajanje in razvoj zaščite narodnih skupnosti v Sloveniji in Italiji''

Seznanjenje z zgodovinskim razvojem in sodobnim položajem nacionalnih jezikovnih manjšin v slovensko-italijanskem obmejnem pasu, obravnava temeljev zakonodaje o varstvu manjšin na mednarodni, državni in lokalni ravni ter širjenje vrednot večkulturnosti so glavne vsebine 18-ih didaktično-informativnih delavnic, ki jih je SLORI leta 2013 izvedel na šestih šolah s slovenskim učnim jezikom v Trstu in Gorici ter na treh šolah z italijanskim učnim jezikom v Kopru, Izoli in Piranu. Delavnice so sodile med aktivnosti standardnega projekta »LEX - Analiza, izvajanje in razvoj zaščite narodnih skupnosti v Sloveniji in Italiji«, ki je sofinanciran iz Programa čezmejnega sodelovanja Italija-Slovenija 2007-2013, namenjene pa so bile dijakom zadnjih dveh letnikov »manjšinskih« šol v obeh sosednjih državah. Delavnice sta izvedla zgodovinar Štefan Čok kot predstavnik slovenske narodne skupnosti v Italiji in pravnik Andrea Bartole kot predstavnik italijanske narodne skupnosti v Sloveniji. Preplet zgodovinskih in pravnih vsebin omogoča dijakom, da pobliže spoznajo sodobno zakonodajo o varstvu obeh manjšinskih skupnosti, pa tudi, da se seznanijo s preteklimi okoliščinami, ki so pripeljale do današnjega stanja. Metoda dela je predvidevala mešano uporabo frontalne oblike predavanja in interakcijskih pristopov, ki imajo namen spodbujati aktivno sodelovanje dijakov s konkretnimi primeri koriščenja manjšinskih pravic.Za dijake in študenteZa dijake in študenteZa dijake in študente
Projekti
PORTALE SM(e)JseEDUKA2 Per una governance transfrontaliera dell’istruzioneLaboratori di ricerca 2006 - 2016PROGETTO DI MONITORAGGIO DELLE CARATTERISTICHE LINGUISTICHE DELLA POPOLAZIONE DELLE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO DELLE PROVINCE DI TRIESTE E GORIZIA E DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO BILINGUE DI SAN PIETRO AL NATISONERicerca sul paesaggio linguistico nell’area di insediamento della comunità slovena in ItaliaBanca del sapereEDUKA – EDUCARE ALLA DIVERSITÀ / VZGAJATI K RAZLIČNOSTILEX – ANALISI, APPLICAZIONE E SVILUPPO DELLA TUTELA DELLE MINORANZE IN ITALIA E SLOVENIAPercorsi educativi e occupazionali dei giovani nell'area transfrontalieraMi.Ma. - Le maggioranze conoscono le minoranze