Druga deželna konferenca o zaščiti slovenske jezikovne manjšine

Druga deželna konferenca o zaščiti slovenske jezikovne manjšine

Člen 10 deželnega zakona št. 26 z dne 16. novembra 2007 določa, da se napredek pri izvajanju njegovih ukrepov preverja tako, da se zberejo predlogi za prilagajanje novonastalim potrebam in opredelitev novih smernic. V ta namen skliče predsednik deželnega sveta vsaj enkrat vsakih pet let in vsekakor najpozneje šest mesecev pred iztekom zakonodajnega obdobja deželno konferenco o zaščiti slovenske jezikovne manjšine, na kateri sodelujejo z izmenjavo mnenj in izkušenj subjekti in organi, ki jih zadevajo vprašanja s tega področja.

Konferenca bo letos novembra in bo trajala dva dni:

Prvi dan (24. november 2017): v Gorici v deželnem Avditoriju v Ul. Roma št. 5 (od 9.00 do 13.00). Popoldne bodo štiri delovne skupine pripravile zaključni dokument, ki ga bodo nato udeležencem predložile v obravnavo naslednjega dne (25. novembra). Zaključni dokument bo zajemal naslednje teme:

Znanstvene referate je pripravil SLORI.

  1. Deset let po sprejetju deželnega zakona 26/2007. Doseženi rezultati, težave z izvajanjem predpisov in pomanjkljivosti sedanje zakonodajne ureditve
  2. Pregled izvajanja ukrepov v korist rezijanščine ter jezikovnih različic nediških dolin, terske in kanalske doline
  3. Centralni urad za slovenski jezik in mreža storitev na obravnavanem geografskem območju: ocena trenutnega stanja, teoretski vidiki in organizacijski modeli
  4. Predstavništvo slovenske manjšine – zastopstvo in zastopanost Razmislek o izboljšanju politične participacije Slovencev v Italiji

Drugi dan (25. november 2017): v Trstu, na sedežu deželnega sveta na Trgu Oberdan št. 6 (od 9.30 do 13.00). Razprava o poročilih, ki so jih pripravile štiri delovne skupine, in zaključek konference.Projekti
SM(e)JseEDUKA2 Per una governance transfrontaliera dell’istruzioneLaboratori di ricerca 2006 - 2016PROGETTO DI MONITORAGGIO DELLE CARATTERISTICHE LINGUISTICHE DELLA POPOLAZIONE DELLE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO DELLE PROVINCE DI TRIESTE E GORIZIA E DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO BILINGUE DI SAN PIETRO AL NATISONERicerca sul paesaggio linguistico nell’area di insediamento della comunità slovena in ItaliaBanca del sapereEDUKA – EDUCARE ALLA DIVERSITÀ / VZGAJATI K RAZLIČNOSTILEX – ANALISI, APPLICAZIONE E SVILUPPO DELLA TUTELA DELLE MINORANZE IN ITALIA E SLOVENIAPercorsi educativi e occupazionali dei giovani nell'area transfrontalieraMi.Ma. - Le maggioranze conoscono le minoranze