Vizitka

Vizitka
SLORI je slovenska ustanova v Italiji, ki se od leta 1974 profesionalno ukvarja z raziskovanjem. Inštitut je nastal in se razvil kot pomembno središče intelektualne in strokovne razprave, njegova programska usmeritev pa sloni na spodbujanju raziskovalne dejavnosti, osredinjene na probleme kulturnega, družbenega in prostorskega razvoja slovenske narodne skupnosti v Italiji in njene povezanosti z italijanskim večinskim, slovenskim matičnim in širšim mednarodnim okoljem.

Raziskovalno dejavnost Slorija sestavljajo temeljne in aplikativne raziskave s področja etničnih študij, manjšinskih vprašanj in razvojnih procesov obmejnih območij. Raziskovalci zastopajo naslednja znanstvena področja: sociologija, jezikoslovje, psihologija, pedagogika, geografija, politične vede, ekonomija. Raziskovalni projekti temeljijo na proučevanju teoretičnih in empiričnih spoznanj, povezanih s slovenskim narodnim vprašanjem in z oblikami sožitja v večetničnih ter večjezikovnih družbah. Poseben trud namenjajo tudi spremljanju in razumevanju družbeno-kulturnega okolja, v katero je vpeta slovenska skupnost v Italiji.

Vzporedno s sproščanjem evropskih integracijskih procesov, zlasti po vstopu Republike Slovenije v Evropsko unijo, je SLORI utrdil svojo tradicionalno vlogo posrednika med slovensko in italijansko stvarnostjo. Kot pobudnik številnih čezmejnih projektov je vzpostavil tesno mrežo sodelovanj bodisi s slovenskimi bodisi z italijanskimi raziskovalnimi sredinami pa tudi z ustanovami drugih manjšinskih skupnosti na obeh straneh meje. Podoben pristop spodbuja tudi na lokalni ravni, kjer skuša skozi dialog in sodelovanje z javnimi upravami, univerzami in drugimi institucijami udejanjati princip pozitivne integracije z večinskim okoljem, ki sloni na medsebojnem komuniciranju, spoznavanju in sodelovanju.

Ob raziskovalnem delu razvija inštitut vrsto drugih aktivnosti:

- prenos znanstvenih ugotovitev (javne predstavitve raziskav, udeležba raziskovalcev na konferencah, publicistična dejavnost, prirejanje znanstvenih sestankov in okroglih miz itd.)

- promocija slovenske narodne skupnosti in slovenskega jezika v večinskem okolju;

- izobraževalne dejavnosti in promocija raziskovanja (raziskovalne delavnice z dijaki in študenti; promocijski dogodki ob evropski Noči raziskovalcev itd.);

- strokovna pomoč in mentorstvo študentom pri pisanju diplomskih in podiplomskih nalog;

- spodbujanje mlade in perspektivne raziskovalne sile z razpisovanjem raziskovalnih nalog in natečajev za sofinanciranje podiplomskega študija;

- spodbujanje delovnih in študijskih praks na inštitutu;

- združevanje in usmerjanje intelektualnega potenciala slovenske narodne skupnosti v Italiji.Vizitka
Projekti
PORTALE SM(e)JseEDUKA2 Per una governance transfrontaliera dell’istruzioneLaboratori di ricerca 2006 - 2016PROGETTO DI MONITORAGGIO DELLE CARATTERISTICHE LINGUISTICHE DELLA POPOLAZIONE DELLE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO DELLE PROVINCE DI TRIESTE E GORIZIA E DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO BILINGUE DI SAN PIETRO AL NATISONERicerca sul paesaggio linguistico nell’area di insediamento della comunità slovena in ItaliaBanca del sapereEDUKA – EDUCARE ALLA DIVERSITÀ / VZGAJATI K RAZLIČNOSTILEX – ANALISI, APPLICAZIONE E SVILUPPO DELLA TUTELA DELLE MINORANZE IN ITALIA E SLOVENIAPercorsi educativi e occupazionali dei giovani nell'area transfrontalieraMi.Ma. - Le maggioranze conoscono le minoranze